Hyppää sisältöön

Yleistiedoksianto: ympäristöministeriö pyytää vastineita koskien hakemusta kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Savonlinnaan

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 26.4.2024 9.21
Uutinen

Ympäristöministeriö varaa asianosaisille tilaisuuden vastineen antamiseen asiassa, joka koskee Savonlinnan kaupungin hakemusta (päivitetty 10.3.2023) kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Savonlinnaan.

Vastine pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön (PL 35, 00023 Valtioneuvosto tai [email protected]) viimeistään 3.6.2024. Vastineessa pyydetään ilmoittamaan asian diaarinumero VN/20232/2021. Vastineen antamatta jättäminen ei estä ympäristöministeriötä ratkaisemasta asiaa.
Ilmoitus vastinepyyntöä koskevasta yleistiedoksiannosta on julkaistu ympäristöministeriön verkkosivuilla 26.4.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. Ilmoitus yleistiedoksiannosta julkaistaan lisäksi sanomalehti Itä-Savossa 27.4.2024.

Vastinepyyntö sekä Savonlinnan kaupungin hakemus (päivitetty 10.3.2023) kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Savonlinnaan ja muut asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat pidetään nähtävillä 26.4.-3.6.2024 välisenä aikana ympäristöministeriössä osoitteessa Aleksanterinkatu 7, Helsinki sekä Savonlinnan kaupungintalon (Olavinkatu 27), Punkaharjun (Kauppatie 20), Kerimäen (Kerimäentie 6) ja Savonrannan (Kangastie 3) palvelupisteiden asiakaspäätteillä. Asiakirjat ovat lisäksi nähtävillä Savonlinnan kaupungin internet-sivuilla osoitteessa https://www.savonlinna.fi/asukas/kaavoitus/kansallinen-kaupunkipuisto. 

Asiakirjat voi myös pyytää toimitettavaksi ympäristöministeriön kirjaamosta (sähköpostiosoite: [email protected]).  

Asian tausta

Savonlinnan kaupunki on tehnyt ympäristöministeriölle 30.9.2021 hakemuksen maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 68 §:ssä tarkoitetun kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Savonlinnaan hakemuksessa tarkemmin rajatulle alueelle.

Ympäristöministeriö on päätöksellään 30.9.2021, VN/20232/2021 perustanut Savonlinnan kaupungin hakemuksessaan rajaamalle maa- ja järvialueelle siellä todettujen erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi maankäyttö- ja rakennuslain 68 §:ssä tarkoitetun kansallisen kaupunkipuiston. Savonlinnan kansallinen kaupunkipuisto käsittää alueita ja rakennuksia Savonlinnan kaupungin kaupunginosissa nro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 ja 23 sekä saaria ja vesialueita. Kansallisen kaupunkipuiston aluerajaus on osoitettu päätöksen liitteenä olevan hakemuksen kartoilla.

Päätökseen on Savonlinnan kaupunginhallituksen suostumuksella otettu seuraava maankäyttö- ja rakennuslain 70 §:ssä tarkoitettu määräys: Kansallisen kaupunkipuiston aluetta kaavoitettaessa otetaan huomioon ne erityiset arvot, joiden säilyttämiseksi ja hoitamiseksi kansallinen kaupunkipuisto on haettu perustettavaksi.

Alueen maankäyttöä ohjaavat voimassa olevat kaavat ja suojelupäätökset. Alueen kaavoituksessa ja muussa alueeseen vaikuttavassa suunnittelussa ja päätöksenteossa on lisäksi otettava huomioon Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston päätökseen otettu määräys. Alueen hoidon ja käytön kannalta tarpeelliset määräykset annetaan hoito- ja käyttösuunnitelmassa, jonka Savonlinnan kaupunki laatii myöhemmin ja toimittaa ministeriöön hyväksyttäväksi. Sen yhteydessä annetut määräykset eivät saa kohdistua yksityisten omistamiin alueisiin tai rakennuksiin, elleivät omistajat tätä erikseen vaadi tai halua taikka anna tähän suostumusta.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on valituksen johdosta antamallaan päätöksellä 10.1.2023, nro 59/2023 kumonnut ympäristöministeriön päätöksen ja palauttanut asian ympäristöministeriölle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus on arvioinut, että valituksenalaisessa päätöksessä annettu määräys ja päätöksen perustelut ovat osin ristiriitaiset, eikä päätöksestä käy hallintolain 44 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla selkeästi ilmi, onko päätöksellä oikeusvaikutuksia yksityisen maanomistajan alueisiin.

Savonlinnan kaupunki on toimittanut ympäristöministeriöön 10.3.2023 päivitetyn, kansallisen kaupunkipuiston perustamista koskevan hakemuksen. Savonlinnan kaupunki on tarkentanut hakemustaan niin, että yksityisomistuksessa oleva Virtasaari rajataan kansallisen kaupunkipuiston ulkopuolelle ja määräystä täsmennetään niin, että siitä käy yksiselitteisesti ilmi, ettei päätöksellä ole oikeusvaikutuksia yksityisen maanomistajan alueisiin.

Lisätietoja 

Ilona Latsa
erityisasiantuntija
029 5250 388