Hyppää sisältöön

Hallitusohjelmat vuodesta 1917

Pääministeri Ahti Karjalaisen hallituksen ohjelma 13.4.1962

A. Yleinen talouspolitiikka:

1) Aktiivisen tuotanto- ja työllisyyspolitiikan suunnittelua varten asetetaan hallituksen käyttöön taloudellista kehitystä tutkiva, talouspoliittisia ratkaisuja valmisteleva ja eri intressipiirejä edustava elin.

2) Hallitus ryhtyy toimenpiteisiin valtion talouden tasapainoon saattamiseksi vähentämättä sosiaaliturvaa sekä veroja ja maksuja korottamatta.

3) Hallitus antaa eduskunnalle esityksen välittömän verotuksen kokonaisuudistuksesta verolakikomitean mietinnön pohjalta ja selvittää pikaisesti edellytykset liikevaihtoverojärjestelmän uusimiseksi. Koska verolain uudistusesityksen käsittely kestänee pitkähkön ajan, tutkii hallitus mahdollisuuksia mm. seuraavien erillisten verouudistusten toteuttamiseksi välittömästi:

a) asuntoedun verotuksen poistaminen,
b) progression poistaminen alle 1 milj. markan tuloista,
c) aviopuolisoiden yhteisverotuksen lieventäminen ns. tasoitusmenetelmän avulla,
d) pienyritysten harkintaverotuksen poistaminen, ja
e) vanhusten eläkkeiden verovapauden järjestäminen

4) Veropolitiikassa huolehditaan siitä, ettei kotimaisia yrittäjiä saateta verotuksen suhteen ulkomaisia kilpailijoita huonompaan asemaan.

5) Rahapolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä hallitus pyrkii toimimaan yhteisymmärryksessä Suomen Pankin kanssa siinä mielessä, että voidaan harjoittaa täystyöllisyyden takaavaa tuotantopolitiikkaa. Hallitus edellyttää, että korkotasoa ryhdytään ensi tilassa alentamaan.

6) Kauppapoliittisissa kannanotoissaan hallitus valvoo, ettei maamme talous- ja kauppapoliittista ratkaisuvaltaa supisteta ja ettei solmittujen sopimusten tai vapaiden pääomaliikkeiden puitteissa maamme perustuotantolähteitä ja avainteollisuuksia joudu ulkomaisen pääoman hallintaan.

7) Kuntien rasituksia, erityisesti vähävaraisten kuntien kohdalta, on pyrittävä lieventämään.

B. Palkka- ja hintapolitiikka:

1) Hallitus pyrkii luomaan edellytyksiä rahanarvon säilyttämiseksi vakaana. Tässä tarkoituksessa hallitus pyrkii toteuttamaan liikevaihtoverolain uudistuksen ja maataloustulolain mukaisen hintaratkaisun siten, että ei aiheuteta välttämättömyystarvikkeiden kuluttajahintojen nousua sekä pitämään valtiontaloudellisissa ratkaisuissa silmällä hintatason vakaana säilymistä.

2) Hallitus ryhtyy toimenpiteisiin valtion työntekijäin palkkaus- ja työehtokysymysten sekä virkamieskysymysten saamiseksi nykyaikaisen työmarkkinapolitiikan vaatimuksia vastaavaksi. Valtion yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden palkkauksessa toteutetaan samoja palkkaus- ja työehtoja kuin yksityiselläkin sektorilla. Samaa periaatetta noudatetaan virkamiesten vastaavista kysymyksistä päätettäessä. Valtion viran- ja toimenhaltijoiden palkkausjärjestelyjen toteuttamiseksi ryhdytään viivytyksettä jatkamaan aikaisempia neuvotteluja. Hallitus tulee kiinnittämään huomiota viran- ja toimenhaltijain toimeentulotason parantamiseen. Johtavien virkamiesten palkkaus tullaan järjestämään ottaen huomioon valtion kilpailumahdollisuudet tästä työvoimasta.

3) Hallitus tutkii, miten metsä- ja uittotyöläisten palkkausolosuhteet saatetaan yleisen palkkatason mukaiseksi sekä ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin rajoittamalla työmarkkinaosapuolten toimintavapautta.

4) Leipäviljatuotteiden ja eräiden muiden välttämättömyystarvikkeiden hintojen nousun ehkäisemiseksi tai jo tapahtuneiden hintojen perusteettomien korotusten alentamiseksi hallitus harkitsee toimenpiteitä näiden hintojen valvomiseksi.

5) Hallitus asettaa toimikunnan seuraamaan tarkoin vuokratason kehitystä erityisesti Helsingissä, ja mikäli kohtuuttomuuksia mm. tapahtuneen eron korottamisen johdosta vuokrissa ilmenee, ryhtyy välittömästi tarpeellisiin toimenpiteisiin vuokratason kohtuuttoman nousun ja asuntokeinottelun estämiseksi.

6) Hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kansainvälisen työjärjestön laatiman samapalkkaisuussopimuksen ratifioimiseksi.

C. Maatalouspolitiikka:

1) Hallitus antaa eduskunnalle esityksen pysyväisluontoiseksi maataloustulolaiksi, jonka hintajärjestelmä säilytetään pääperiaatteiltaan nykyisen lain mukaisena.

2) Hallitus valmistaa eduskunnalle esityksen maataloustuotteiden markkinointi- ja hintojen vakaannuttamisrahaston aikaansaamiseksi, jolloin maataloustullit korvataan tuontimaksujärjestelmällä.

3) Uudistetaan metsänparannuslaki, lisätään metsänparannusvaroja, ja valmistetaan esitys metsätyöntekijäin ammattiopetuksen järjestämisestä.

4) Valmistetaan eduskunnalle annettava esitys maatalouden perusluottolaiksi.

5) Asetetaan komitea valmistelemaan kiireellisesti esitys peruskuivatusohjelmasta.

6) Hyväksytään eduskunnan käsiteltävänä oleva valtioneuvoston päätös eräiden maataloustuotteiden lisenssioinnista.

7) Puutarha- ja kalastustuotteiden tuonti sopeutetaan joustavasti vastaavien kotimaisten tuotteiden markkinointiin.

8) Asutustoiminnan jatkamiseksi ja pienten tilojen elinkelpoisuuden parantamiseksi hallitus valmistelee ja antaa eduskunnon käsiteltäväksi mm. esitykset laiksi valtion asutuskelpoisten maiden siirtämisestä asutushallituksen hallintaan, ja laiksi kaikkien asutuslainojen koron alentamisesta 1 prosenttiin. Asutusmäärärahoja lisätään samassa suhteessa kuin ns. aravamäärärahoja.

D. Teollistamispolitiikka:

1) Maan teollistamiseksi hallitus pyrkii yhtenäistämään talouspoliittisen suunnittelutyön ja huolehtimaan siitä, että ratkaisuja tehtäessä kiinnitetään erityistä huomiota alityöllisyysalueiden teollistamiseen.

2) Uuden teollisuuden syntymistä edistävät verohelpotukset pyritään laajentamaan kaikkia alityöllisyysalueita koskeviksi.

3) Hallitus kiinnittää erityistä huomiota viennin edistämiseen sekä voimistaa esitykset vientiluotto- ja vientitakuujärjestelmistä.

4) Kiinnitetään huomiota pienteollisuuden ongelmien selvittelyyn, jolloin mm. tutkitaan, miten pienteollisuuden luotonsaantimahdollisuuksia ja tuotteiden markkinointia voitaisiin edistää.

E. Sosiaalipolitiikka:

1) Hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sellaisen sairausvakuutuslain aikaansaamiseksi, jonka vaikutuspiiri ulotetaan koskemaan kaikkia väestöpiirejä.

2) Hallitus asettaa välittömästi sosiaaliministerin puheenjohdolla asiantuntijatoimikunnan, missä myös työmarkkinajärjestöt ovat edustettuina, kiireesti selvittämään, millä tavoin työaikaa voidaan maan kilpailukykyä, tuotantoa, työllisyyttä ja rahanarvoa vaarantamatta ryhtyä lyhentämään. - Hallitus tukee työmarkkinajärjestöjen mitä toimenpiteitä ja ehdotuksia, joiden tavoitteena on siirtyminen 40-tuntiseen työviikkoon. Hallitus ryhtyy valmistelemaan esitystä yleisestä työajan lyhentämisestä.

3) Metsä- ja maatalouden sekä muut työaikalain ulkopuolella olevat palkansaajaryhmät, myös työn johtajat, on saatettava työaikalain piiriin. Maatalouden osalta otetaan tällöin huomioon maamme pienviljelysvaltaisuus.

4) Hyväksytään eduskunnalle annettu esitys lapsilisien porrastetusta korotuksesta.

5) Asutuskeskusten asuntopulan lieventämiseksi ja tapahtuneiden rakennuskustannusten nousun vuoksi hallitus tehostaa aravarakennustoimintaa ja varaa tarkoitusta varten riittävät määrärahat.

6) Tämän sosiaalipoliittisen ohjelman edellyttämien lakiesitysten valmisteluun ryhdytään välittömästi.

F. Eräitä muita päätöksiä:

1) Hallitus myötävaikuttaa ruotsalaisten kulttuuri- ja koulutuskysymysten myönteiseen ratkaisuun. Åbo Akademin valtionapu saatetaan lakisääteiseksi.

2) Hallinnollista jakoa koskevissa kysymyksissä kiinnitetään erityistä huomiota alueellisesti kielellisten kokonaisuuksien säilyttämiseen.

3) Tutkitaan mahdollisuuksia hallituksen esityksen valmistamiseksi ns. ylivaaliliitoista sekä suuremman suhteellisuuden toteuttamisesta valtiollisissa vaaleissa.

4) Mikäli kauppapoliittisista syistä tai teknisen kehityksen vuoksi talouselämän rakenteessa tapahtuu muutoksia, jotka aiheuttavat ammatin tai työpaikan menetyksiä ja pakkolomautuksia tai asiatonta työstä erottamista, hallitus, turvatakseen vapautuvalle työvoimalle, toimeentulon, selvittää työllisyyslain ja työttömyysavustus- ja -kassalain mukaisen turvallisuuden lisäämistä sekä edistää ja tukee työntekijäin hakeutumista uuteen ammattiin.

Karjalaisen hallitus