Hyppää sisältöön

Arviointineuvosto: Laki kuluttajaluotoista suojaa kuluttajaa luotonantajien kustannuksella – kielteiset vaikutukset avoimesti esillä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 1.11.2018 14.41
Uutinen 43/2018

Valmisteilla olevalla kuluttajaluottoja koskevalla lailla pyritään vähentämään kuluttajaluotoista johtuvia velkaongelmia. Sääntely myös kohtuullistaisi luottojen hintoja, selkeyttäisi hinnoittelua ja tehostaisi lain noudattamista. Oikeusministeriö on valmistelussa onnistunut avoimesti kirjaamaan esitykseen sekä uudistuksen myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia.

Lainsäädännön arviointineuvosto kiinnittää huomiota siihen, että sidosryhmät osallistuivat vaikutusten arviointiin. Se on lähtökohtaisesti myönteistä, sillä esimerkiksi luotonantajien edustajilla on hyvät edellytykset tuottaa luotonantajia koskevaa vaikutustietoa. Toisaalta kyse ei ole tällöin ulkopuolisista, riippumattomista asiantuntijoista. Tämä asetelma ei tässä lakiesityksessä ole tuottanut täysin tyydyttävää tulosta. On sinänsä ansiokasta, että esitykseen on avoimesti kirjattu lukuisia luotonantajille aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia. Esityksen mukaan ne voivat tarkoittaa miljoonien eurojen kustannuksia erityisesti luottolaitoksille. Kustannusarviot ovat kuitenkin varsin summittaisia ja epäselvästi perusteltuja. 

Esityksen tarkoituksena on parantaa kuluttajan asemaa. Esityksessä todetaan kuitenkin, että osa kuluttajista saattaa jäädä jatkossa ilman luottoja, sillä pienten ja lyhytaikaisten luottojen tarjonta voi jatkossa tyrehtyä. Tämä voi koskea erityisesti kuluttajia, joilla on valmiiksi maksuvaikeuksia. Koska lisälainaa ei ole saatavilla, heidän kykynsä suoriutua maksuista oleellisesti heikkenee. Arviointineuvoston näkemyksen mukaan esityksessä ei käsitellä riittävästi tämän joukon asemaa tai sitä, millaista apua heille on tosiasiallisesti saatavilla. Laki saattaa myös vaikuttaa joiltain osin kuluttajiin, joilla ei ole maksuvaikeuksia, jos lain seurauksena esimerkiksi vakuudellisten kuluttajaluottojen korkotaso kasvaa tai erilaiset luottojen oheispalvelut vähenevät. Myös näitä vaikutuksia olisi voinut käsitellä tarkemmin.

Arviointineuvosto pitää myönteisenä sitä, että selvityksessä oleva positiivinen luottotietorekisteri nostetaan esiin yhtenä mahdollisena keinona tehostaa luottokelpoisuuden arviointia.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu kuluttajaluottosopimuksia ja muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä, jonka oikeusministeriö toimitti arviointineuvostolle sähköpostitse 12.10.2018. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitysluonnosta korjataan lausunnossa kuvatuilla lisäyksillä ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Kati Rantala, p. 0295 160 467, valtioneuvoston kanslia.

Arviointineuvoston lausunto 1.11.2018