Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Esimerkit kirkastaisivat vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeamisen vaikutuksia

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 19.4.2024 11.07
Tiedote

Vesienhoidon ympäristötavoitteita ja niistä poikkeamista koskevan esitysluonnoksen perusteella saa hyvän käsityksen asian taustasta, oikeustilasta ja ehdotetusta muutoksesta. Lakiehdotuksen arvioissa on tuotu hyvin esille niihin liittyviä epävarmuuksia. Ympäristövaikutuksia on arvioitu riittävästi, mutta poikkeamisen vaikutuksia vesiekosysteemeihin ja vesien virkistyskäyttöön voisi havainnollistaa esimerkkien kautta.

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin lisättäisiin uudet lupamenettelyssä sovellettavat säännökset vesien tilan ympäristötavoitteista. Ympäristönsuojelulain ja vesilain lupaedellytyksiin lisättäisiin uusi luvanmyöntämisen edellytys perustuen EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistuneeseen tulkintaan vesienhoidon ympäristötavoitteiden sitovuudesta lupaharkinnassa. 

Arviointineuvosto katsoo, että lakiehdotus on pääosin hyvin valmistelu. Mutta asiaa vähemmän tuntevalle helpottaisi, jos nykyistä oikeustilaa, keskeisiä luonnontieteellisiä käsitteitä ja ehdotettua muutosta havainnollistettaisiin esimerkiksi kaaviokuvalla tai taulukolla. Lisäksi esityksessä voisi kuvata esimerkinomaisesti, mitä heikentämiskiellolla käytännössä tarkoitetaan elinkeinonharjoittajan näkökulmasta. Tämä havainnollistaisi paremmin, miten poikkeamismenettely tulisi muuttumaan. 

Lakiehdotuksen mukaan ehdotus mahdollistaisi poikkeamisen vesienhoidon ympäristötavoitteista tietyin edellytyksin. Poikkeaminen voisi rajoitetusti lisätä uusien hankkeiden aiheuttamia haitallisia vaikutuksia vesiin. Lakiehdotuksessa tulee avata tarkemmin esimerkkien kautta, minkälaisia riskejä haitalliset vesivaikutukset voivat aiheuttaa vesiekosysteemeille ja vesien virkistyskäytölle. 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain, ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (hankenumero: YM043:00/2022), jonka ympäristöministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 4.4.2024.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos täyttää hyvin lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimukset. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitysluonnosta täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: johtava asiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 589, arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202. 

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.

Juttua muokattu 22.4. klo 8.15: Korjattu päivämäärä, jolloin ympäristöministeriö toimitti esitysluonnoksen arviointineuvostolle.