Hoppa till innehåll

Rådet för bedömning av lagstiftningen
Exempel kunde ge en klarare bild av konsekvenserna av avvikelserna från miljömålen för vattenvården

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 19.4.2024 11.07 | Publicerad på svenska 14.5.2024 kl. 13.47
Pressmeddelande

Utkastet till proposition som gäller miljömålen för vattenvården och avvikelser från dem ger en bra uppfattning om bakgrunden till ärendet, rättsläget och de föreslagna ändringarna. I bedömningarna av lagförslaget har man mycket väl lyft fram de osäkerhetsfaktorer som hänför sig till dem. Miljökonsekvensbedömningen är tillräckligt omfattande, men avvikelsernas konsekvenser för vattenekosystemen och användningen av vatten för rekreation kunde beskrivas i mer detalj genom exempel.

I lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen ska tas in nya bestämmelser om miljömål för vattnens status som tillämpas i tillståndsprocessen. Till förutsättningarna för beviljande av tillstånd i miljöskyddslagen och vattenlagen fogas en ny förutsättning som baserar sig på den i EU-domstolens rättspraxis fastställda tolkningen att miljömålen är bindande vid den tillståndsprövning som gäller vattenvården. 

Enligt rådet för bedömning av lagstiftningen är lagförslaget i huvudsak  väl berett. Men de som inte är lika insatta i frågan kunde med hjälp av till exempel ett diagram eller en tabell få en klarare bild av det rådande rättsläget, de centrala naturvetenskapliga begreppen och de föreslagna ändringarna. I propositionen kunde man också i form av exempel beskriva vad som i praktiken avses med försämringsförbud ur näringsidkarens synvinkel. Detta ger en bättre uppfattning om hur förfarandet med avvikelser kommer att ändras. 

Enligt lagförslaget gör förslaget det möjligt att under vissa förutsättningar avvika från miljömålen för vattenvården. Avvikelserna kan i viss mån öka de negativa effekterna av nya projekt på vattnen. Lagförslaget bör innehålla mer detaljerade exempel på vilka risker negativa konsekvenser kan medföra för vattenekosystemen och rekreationsanvändningen. 

Utlåtandet från rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnats till riksdagen om utkastet till regeringens proposition om lagar om  ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen, miljöskyddslagen och vattenlagen (projektnummer: YM043:00/2022). Miljöministeriet lämnade propositionen till rådet per e-post den 4 april 2023.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringens proposition uppfyller väl kraven i anvisningarna om konsekvensbedömning vid lagberedning. Rådet rekommenderar att utkastet till regeringens proposition kompletteras i enlighet med rådets utlåtande innan propositionen lämnas till riksdagen.  

Mer information: Annika Collin, ledande sakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 589,  Meri Virolainen, bedömningsråd, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 202 

Rådet för bedömning av lagstiftningen är ett självständigt och oberoende organ som lämnar utlåtanden om utkast till regeringens propositioner och konsekvensbedömningarna i dem.