Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Arvonlisäverovelvollisuuden alarajan noston yritysvaikutuksia täsmennettävä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 2.5.2024 10.50
Tiedote

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle arvonlisäverovelvollisuuden alarajan muuttamista koskevasta lakiehdotuksesta. Lakiehdotuksesta ilmenee nykytilan ongelmat ja tarve lainmuutokselle. Ehdotuksen vaikutuksia tulisi monin paikoin täsmentää.

Lakiehdotuksella arvonlisäveron verovelvollisuuden alarajan määrittelyä yhtenäistettäisiin EU-oikeuden mukaisesti. Nykyisin alarajan ylittävästä liikevaihdosta on maksettava veroa, mutta alarajaa koskeva huojennus on asteittain pienenevä 30 000 euroon asti. Tämä alarajahuojennus poistettaisiin. Myyjä ei ole verovelvollinen, jos kuluvan kalenterivuoden ja sitä edeltäneen kalenterivuoden liikevaihto on enintään 15 000 euroa.  Lisäksi lakiehdotuksella kansallinen vähäisen toiminnan verottomuus laajennettaisiin koskemaan sellaisia ulkomaisia elinkeinonharjoittajia, joiden liiketoiminnan kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, mutta joilla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa. 

Lakiehdotuksesta saa käsityksen esityksen tavoitteista ja keskeisistä esityksistä. Ehdotuksessa on kuvattu seikkaperäisesti vaihtoehtoisia toteuttamistapoja esityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi lakiehdotukseen sisältyy määrällisiä arvioita, ja ehdotuksessa kohderyhmän koko on haarukoitu.

Lakiehdotusta selkeyttäisi, jos ehdotuksen hyödyt ja kustannukset kuvattaisiin esimerkiksi taulukossa. Lisäksi lakiehdotuksessa voisi antaa esimerkkejä tyypillisistä soveltamistilanteista. Tämä auttaisi hahmottamaan esitettyä muutosta ja vaikutuksia erityyppisille yrityksille.

Arvioita lakiehdotuksen sukupuolivaikutuksista voisi täydentää. Ehdotuksessa tulisi lisäksi kuvata, millä tavoin lakiehdotuksen sukupuolivaikutuksia on arvioitu ja miten arvioihin on päädytty. Lakiehdotuksesta jää epäselväksi, kohdistuvatko alarajan noston vaikutukset erityisesti naisvaltaisiin aloihin.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu luonnoksesta arvonlisäverolain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 39 §:n muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä (hankenumero: VM023:00/2023), jonka valtiovarainministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 23.4.2024.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa tyydyttävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeri p. 0295 160 125 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston pääsihteeri p. 0295 160 202

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.