Hoppa till innehåll

Rådet för bedömning av lagstiftningen
De konsekvenser som höjningen av den nedre gränsen för mervärdesskattskyldighet medför för företagen bör preciseras

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 2.5.2024 10.50 | Publicerad på svenska 30.5.2024 kl. 14.34
Pressmeddelande

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett utlåtande till finansministeriet om lagförslaget om ändring av den nedre gränsen för mervärdesskatteplikt. Av lagförslaget framgår de problem som finns i nuläget och behovet av en lagändring. Förslagets konsekvenser bör preciseras på många ställen.

Enligt lagförslaget ska fastställandet av den nedre gränsen för skattskyldighet harmoniseras i enlighet med EU-rätten. För närvarande ska skatt betalas på den omsättning som överskrider den nedre gränsen, men lättnaden för den nedre gränsen minskar gradvis till 30 000 euro. Denna lättnad av den nedre gränsen slopas. En säljare är inte skattskyldig om det innevarande kalenderårets och det föregående kalenderårets omsättning är högst 15 000 euro.  Enligt lagförslaget ska den nationella skattefriheten för verksamhet i liten skala utvidgas till att gälla sådana utländska näringsidkare som har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i en annan medlemsstat, men som saknar ett fast driftställe i Finland. 

Lagförslaget ger en uppfattning om de viktigaste förslagen i propositionen och dess mål. Förslaget innehåller en detaljerad beskrivning av alternativa sätt att genomföra åtgärderna för att uppnå propositionens mål. I lagförslaget ingår dessutom kvantitativa bedömningar och storleken på målgruppen har bestämts i förslaget.

Lagförslaget blir tydligare om det innehåller en beskrivning av förslagets fördelar och kostnader, till exempel i form av tabeller. Lagförslaget kunde dessutom innehålla exempel på typiska tillämpningssituationer. Det skulle bidra till att bilda en uppfattning om den föreslagna ändringen och konsekvenserna för olika typer av företag.

Bedömningarna av lagförslagets konsekvenser för könen kunde kompletteras. Lagförslaget bör dessutom beskriva på vilket sätt propositionens konsekvenser för könen har bedömts och hur man har kommit fram till dessa bedömningar. Det förblir oklart i lagförslaget hur höjningen av den nedre gränsen särskilt påverkar kvinnodominerade branscher.

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen och 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ VM023:00/2023). Finansministeriet lämnade propositionen till rådet per e-post den 23 april 2024.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringens proposition följer anvisningarna om konsekvensbedömning vid lagberedning på ett nöjaktigt sätt. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition korrigeras i enlighet med rådets utlåtande innan propositionen lämnas till riksdagen.  

Mer information: Essi Römpötti, specialsakkunnig, sekreterare för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 125, och Meri Virolainen, bedömningsråd, generalsekreterare för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 202

Rådet för bedömning av lagstiftningen är ett självständigt och oberoende organ som lämnar utlåtanden om utkast till regeringens propositioner och konsekvensbedömningarna i dem.