Hyppää sisältöön

Kannanotto maakunta-ja soteuudistuksesta kehysriihessä
Hallitus turvaa maakuntien rahoituksen riittävyyden ja uudistuksen sujuvan alun

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 10.4.2018 18.57
Tiedote 183/2018

On erittäin tärkeää, että maakuntien toiminnan aloitus vuonna 2020 sujuu hyvin. Tämä on edellytys sille, että palvelut voidaan järjestää laadukkaasti ja vaikuttavasti.

Valtiovarainministeriö kävi maaliskuussa rahoitukseen ja kustannuskehitykseen liittyvät neuvottelut kaikkien maakuntien kanssa. Neuvottelukierroksen perusteella on syytä tarkemmin arvioida muutoskustannusten, kuten tila- ja ict-kustannusten sekä palkkaharmonisaation todellista tasoa.

Muutoskustannuksia tarkastellaan vuoden 2018 aikana muun muassa osana koetalousarvion laadintaa. Jos uudistuksesta on tunnistettavissa yleiskatteellisen rahoituksen riittävyyden vaarantavia muutoskustannuksia, vuonna 2019 käytävässä kehysprosessissa varaudutaan tähän.

Aloitusvuoden 2020 rahoituksen riittävyyttä palvelutarpeen kasvussa eräissä maakunnissa tarkastellaan osana maakuntien rahoituslain täydennysesityksen valmistelua. Jos valmistelutyössä on nähtävissä maakuntien toiminnan aloittamiseen vaikuttavia asioita, jotka vaarantavat laadukkaiden ja vaikuttavien palvelujen järjestämisen, hallitus varautuu huomioimaan korjaustarpeen maakuntien rahoituslain täydennyksessä syksyllä 2018.

Vaikutukset kuntatalouteen

Sekä suuret kaupungit että kuntakenttä laajemmin ovat ilmaisseet huolensa uudistuksen vaikutuksista kuntatalouteen. On tärkeää, että kunnat ja valtio arvioivat yhdessä näitä vaikutuksia. Tarkennettu arviointi vaikutuksista kuntatalouteen käynnistetään välittömästi nyt eduskunnassa olevien maakunta- ja soteuudistuksen lakien hyväksynnän jälkeen.

Uudistuksen vaiheistus ja pilotit

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaus tulee voimaan vaiheistetusti. Onnistuneilla piloteilla ja palvelusetelikokeiluilla voidaan hallita uudistuksen alkuvaiheen menoriskejä ja pehmentää muutoksen suuruutta. Kaikki maakunnat ovat hakeneet pilotteihin. Pilotit voivat alkaa 1.7.2018, kun eduskunta on hyväksynyt valinnanvapauslain. Päätökset piloteista tehdään toukokuussa 2018. Pilottien kautta tullaan vahvistamaan maakuntien yhtenäisiä käytäntöjä kokeilemalla eri valinnanvapaustyökaluja ja erilaisia tietoteknisiä ratkaisuja. Tarkoitukseen on tässä vaiheessa varattu rahoitusta yhteensä 100 miljoonaa euroa. Hallitus on jo aiemmin osoittanut 30 milj. euroa nykylainsäädännön mukaisiin valinnanvapauskokeiluihin.

Kasvupalvelupilottien toteuttamisella haetaan kokemusta kasvupalvelujen muutoksesta. Esityksiä on tullut 26, joista noin puolet sisältää tavalla tai toisella allianssimallin kokeilun. Piloteissa on tarkoitus kokeilla sote- ja kasvupalveluiden yhteensovitusta pitkään työttömänä olleiden palveluissa. Pilotteja voidaan käynnistää syksystä 2018 alkaen, kun kasvupalvelulaki on hyväksytty eduskunnassa.

Asiakasmaksut ja monikanavarahoitus

Asiakasmaksulakia on valmisteltu siten, ettei asiakasmaksuihin tulisi kohtuuttomia korotuksia. Asiakasmaksulakia uudistettaessa huomioidaan sote- ja maakuntaratkaisujen edellyttämät muutostarpeet sekä muussa lainsäädännössä tapahtuvat muutokset. Maksuja voidaan kerätä vain säädösten mukaisessa laajuudessa. Maakuntien tulee pysyä näissä rajoissa. Asiakasmaksujärjestelmän sosiaali- ja terveyspoliittiset ohjausvaikutukset tarkastellaan uudelleen. Asiakkaan taloudellinen asema ei saa olla esteenä palvelujen saamiselle.

Nykyisen monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistaminen on oleellinen keino vahvistaa maakuntaa järjestäjänä. Sairaankuljetus (ensihoito-, helikopteri- ja siirtokuljetukset) siirtyvät maakuntien järjestettäväksi ja rahoitettavaksi vuoden 2020 alusta. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden terveydenhuolto siirtyy Kelan järjestämäksi ja YTHS:n tuottamaksi vuoden 2020 alusta. Yksityisen sairaanhoidon korvaukset lakkautetaan vuoden 2022 alusta. Lisäksi hallitus laatii säädökset sairaanhoitovakuutuksesta maksettavien terveydenhuollon matkojen, Kelan kuntoutuspsykoterapian ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisen ja rahoituksen siirrosta maakunnille.

Lääkehoidon kokonaisuuden osalta laaditaan linjaukset yleisellä tasolla siten, että lääkehoidon ohjausta koskevia joitakin muutoksia tuodaan lääkelainsäädäntöön jo vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja: 
alivaltiosihteeri Päivi Nerg, p. 040 842 9810, valtiovarainministeriö
ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 0400 804 114, sosiaali- ja terveysministeriö

Korjaus 19.50: Sairaankuljetus (ensihoito-, helikopteri- ja siirtokuljetukset) siirtyvät maakuntien järjestettäväksi ja rahoitettavaksi vuoden 2020 alusta, ei vuoden 2022 alusta.

Annika Saarikko Anu Vehviläinen alueuudistus-arkisto sote-uudistus