Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 11.2.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 11.2.2016 13.15
Tiedote 52/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 11.2.2016 seuraavia asioita:

Yhteensä 10 miljoonan euron myöntäminen Aasian kehitysrahaston 12. lisärahoitukseen (AsDF 12) vuosina 2017-2020. Aasian kehityspankkiin (AsDB) kuuluva Aasian kehitysrahasto (AsDF) täydentää pankin toimintaa myöntämällä lahja-apua alueen köyhimmille ja velkakestävyydeltään heikoimmille jäsenmaille. Suomi on sekä AsDB:n että AsDF:n perustajajäsen. AsDF 12-lisärahoituksen volyymiksi on esitetty 3,765 miljardia Yhdysvaltain dollaria, josta avunantajien osuus olisi 2,547 miljardia. Suurimmat rahoittajat ovat Japani, Yhdysvallat ja Australia. (UM kehityspolitiikan neuvonantaja Laura Torvinen 0295 350 972)

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2016 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä. Valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2016 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä vuoden alusta noudatettavat jako-osuudet vahvistetaan. Asetuksessa vahvistetaan myös ne laskentaperusteet, joita noudatetaan yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuuksia laskettaessa. Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä verovuodelta 2016 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytettävät työnantajasuoritusten vähimmäismäärät vahvistetaan. Asetus tulee voimaan 16.2.2016. (VM finanssineuvos Elina Pylkkänen 0295 530 254)

Määrärahan ja myöntämisvaltuuden osoittaminen puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen vuonna 2016. Vuoden 2016 talousarviossa momentille 30.40.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) myönnettyä 55 230 000 euron määrärahaa saa käyttää kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) nojalla myönnettävien tukien maksamiseen. Vuonna 2016 saa tehdä kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaisia tukipäätöksiä enintään 58 000 000 eurolla. Määrärahalla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä myöntämällä tukea yksityismetsissä tehtäviin metsänhoito- ja perusparannustöihin. Lisäksi momentille 30.40.83 (Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) on myönnetty 50 000 euroa, jonka lisäksi vuosilta 2014 ja 2015 on vuodelle 2016 siirtynyt lainarahaa käytettäväksi yhteensä 60 000 euroa. Päätöksellä osoitetaan momentilta 30.40.44 Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikölle kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain nojalla tehtäviin tukipäätöksiin myöntämisvaltuutta 58 000 000 euroa ja määrärahaa 33 000 000 euroa. Kumotun kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla hyväksytyistä rahoituspäätöksistä aiheutuviin menoihin osoitetaan momentilta 30.40.44 määrärahaa 22 230 000 euroa ja momentilta 30.40.83 20 000 euroa. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 0295 162 447)
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävien avustusvarojen, korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä valtiontakausten myöntämisvaltuuden osoittaminen maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukien toimeenpanoa varten vuonna 2016. Vuoden 2016 talousarvion momentilla 30.10.40 (Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset) on vuonna 2016 osoitettavissa olevaa määrärahaa ja myöntämisvaltuutta yhteensä 88 000 000 euroa, josta osoitetaan 41 173 280,03 euroa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi rakennetukien toimeenpanoa varten. Määrärahan ja myöntämisvaltuuden nojalla tehtyjen myönnettyjen avustusten maksatus ajoittuu neljälle vuodelle. Mahdollisesti myöhemmin vuonna 2016 osoitettavaksi jää 46 826 719,97 euroa. Momentilla 30.10.41 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta 250 000 000 euroa, josta osoitetaan 82 155 556,37 euroa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi rakennetukien toimeenpanoa varten. Mahdollisesti myöhemmin vuonna 2016 osoitettavaksi jää 167 844 443,63 euroa. Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) vuoden 2016 käyttösuunnitelman mukaisia avustusvaroja on käytettävissä 20 000 000 euroa, joka osoitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi. Makeran vuoden 2016 käyttösuunnitelmassa 10 000 000 euroon rajattu valtiontakausten myöntämisvaltuus osoitetaan Maaseutuvirastolle edelleen jaettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi ilmoitusten mukaan. (MMM maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki 0295 162 437)

Vuoden 2015 talousarvion momentin 31.01.29 (Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) määrärahan ylittäminen 12 000 000 eurolla. Arvonlisäverojen määrä on talousarviovuonna osoittautunut arvioitua suuremmaksi. Hallinnonalalla yli 90 prosenttia arvonlisäveromenoista aiheutuu Liikenneviraston toiminnasta. Momentin ylitys aiheutuu Liikenneviraston väyläinvestointien toteuttamisen ajoituksen muuttumisesta muun muassa hyvien sääolosuhteiden takia. (LVM yksikön johtaja Jaana Kuusisto 0295 342 706)

Vuoden 2015 talousarvion momentin 33.60.35 (Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin) määrärahan ylittäminen 11 895 737,53 eurolla. Ylitystarve aiheutuu tarvearvion aiempaa voimakkaammasta kasvusta ja varsinkin joulukuun 2015 ennakoimattoman suuresta maksuerästä. Kasvun taustalla on varsinkin pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen ja pitkittyminen. (STM finanssisihteeri Satu Seikkula 0295 163 234)