Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 17.5.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.5.2018 15.26
Tiedote 254/2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvokselle
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Max von Bonsdorff, kehityspolitiikan neuvonantaja p. 0295 351 720
- Teollisen Yhteistyön Rahasto Oy:n (FINNFUND) osakepääoman korottaminen

Oikeusministeriö

Sami Manninen, kansliapäällikkö p. 0295 150 318
- Korkeimman hallinto-oikeuden presidentin viran täyttäminen

Antti Leinonen, osastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 150 264
- Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Pekka Pulkkinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 224
- Valtioneuvoston asetus eräistä sähköisessä kiinnitysjärjestelmässä tehtävistä hakemuksista

Jussi Matikkala, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 486
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta

Tuula Pääkkönen, kehittämispäällikkö p. 0295 150 082
- Asiantuntijajäsenen ja asiantuntijajäsenen varajäsenen määrääminen työtuomioistuimeen

Sisäministeriö

Ari-Pekka Koivisto, Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö, hallitusneuvos p. 0295 421 601
- Rajavartiolaitoksen päällikön viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen
- Rajavartiolaitoksen apulaispäällikön viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen
- Rajavartiolaitoksen amiraalin viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen
- Rajavartiolaitoksen kenraalin viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

Puolustusministeriö

Petri Laurila, erityisasiantuntija p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen
- Puolustusministeriön konserniohjausyksikön johtajan viran täyttäminen

Riikka Pitkänen, erityisasiantuntija p. 0295 140 421
- Kauttakuljetusluvan myöntäminen Rafael Advanced Defence Systems Ltd.:lle Intiasta Suomen kautta Israeliin

Valtiovarainministeriö

Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 292
- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2016 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen

Leena Mörttinen, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 021
- Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajan nimittäminen

Pauli Kariniemi, finanssineuvos p. 0295 530 210
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta katettujen joukkolainojen osalta (katettujen joukkolainojen lainsäädäntökehys)
- Valtiontakauksen myöntäminen Terrafame Oy:n ympäristövakuuksien vastavakuudeksi

Risto Koponen, finanssineuvos p. 0295 530 355
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta (rajatylittävien maksujen ja valuutanvaihdon kulut)

Kirsti Vallinheimo, budjettineuvos p. 0295 530 076
- Eduskunnan kirjelmä EK 6/2018 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2017

Anders Colliander, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 289
- Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Espanjan kanssa tehdystä sopimuksesta ja pöytäkirjasta

Markus Teräväinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 719
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi autoverolain muuttamisesta (HE 178/2017 vp; EV 28/2018 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rami Sampalahti, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 330 190
- Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden sihteeristön perustamista koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Antti Randell, hallitusneuvos p. 0295 330 173
- Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

Juha Post, hallitussihteeri p. 0295 330 017
- Arviointi- ja avustustoimikunnan kokoonpanon muuttaminen 31.8.2019 päättyväksi toimikaudeksi
- Valtion nuorisoneuvoston kokoonpanon muuttaminen 31.8.2019 päättyväksi toimikaudeksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Pentti Lähteenoja, ylijohtaja p. 0295 162 485
- Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos p. 0295 162 447
- Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Pekka Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 456
- Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.6.2018 - 31.5.2023

Johanna Wallius, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 244
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Ruokavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 8/2018 vp; EV 30/2018 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Silja Ruokola, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 342 367
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta (HE 146/2017 vp; EV 29/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Mikko Karhunen, yli-insinööri p. 0295 342 014
- Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen 3 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen 50 § kumoamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mari Anttikoski, henkilöstöpäällikkö p. 0295 064 916
- Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Mikko Huuskonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 732
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin ja Business Finland Oy:n tehtäviin ja toimivaltaan liittyvien lakien muuttamisesta

Anu Jänkälä, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 602
- Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään määrääminen

Nico Steiner, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 049 001
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi (HE 188/2017 vp; EV 33/2018 vp)

Johanna Juvonen, ylitarkastaja p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Järvi-Suomen Energia Oy:lle

Sosiaali- ja terveysministeriö

Laura Terho, lakimies p. 0295 163 550
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle annetun lain muuttamisesta (HE 166/2017 vp; EV 6/2018 vp)