Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 2.4.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 1.4.2020 15.21
Tiedote 206/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Ilpo Nuutinen, hallitusneuvos p. 0295 160 145
- Valtion omistajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös

Oikeusministeriö

Corinna Tammenmaa, kieliasiainneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 181
- Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2.4.2020-1.4.2023

Virpi Koivu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 071
- Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta

Päivi Tiainen-Hyrkäs, hallitussihteeri p. 0295 150 262
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta

Sisäministeriö

Pauliina Eskola, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 263
- Esitys Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston rahoitusohjelmakauden 2014–2020 kansallisen toimeenpano-ohjelman muuttamisesta
- Esitys Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston rahoitusohjelmakauden 2014–2020 kansallisen toimeenpano-ohjelman muuttamisesta

Puolustusministeriö

Tarja Jaakkola, hallitusneuvos p. 0295 140 410
- Vientiluvan myöntäminen Patria Land Oy:lle Japaniin
- Vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Uuteen-Seelantiin
- Vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Australiaan

Valtiovarainministeriö

Tero Meltti, finanssineuvos p. 0295 530 770
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Pauliina Pekonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 081
- Senaatti-kiinteistöjen ja Senaatti-kiinteistöt-konsernin tilinpäätöksen vahvistaminen sekä voiton tulouttaminen vuodelta 2019

Karri Safo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 223
- Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Matti Sillanmäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 444
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 530 411
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Risto Lampinen, kalatalousneuvos p. 0295 162 458
- Valtioneuvoston asetus kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin määräaikana myönnettävästä avustuksesta

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos p. 0295 162 447
- Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Elina Thorström, yksikön johtaja, hallitusneuvos p. 0295 342 393
- Valtioneuvoston ennakkopäätös määräysvallan muutoksesta

Mari Suominen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- 1.Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M324 2. Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 1/2020 3. Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M325 4. Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 2/2020

Emmi Nykänen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 397
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle

Työ- ja elinkeinoministeriö

- Petri Haapalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 922
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi

Nico Steiner, hallitusneuvos p. 0295 049 001
- Eduskunnan kirjelmä (A 4/2020 vp; EK 8/2020 vp) väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä annetun valtioneuvoston asetuksen johdosta

Juha-Pekka Suomi, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 047 122
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eeva Vartio, hallitussihteeri p. 0295 047 082
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä

Emmi Äijälä, hallitussihteeri p. 0295 047 216
- Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kirsi Varhila, kansliapäällikkö p. 0295 163 338
- Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön viran täyttäminen
- Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön viran täyttäminen

Inka Hassinen, hallitusneuvos p. 0295 163 187
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020

Anne Ilkka, hallitusneuvos p. 0295 163 384
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston asetuksesta kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista (EK 7/2020 vp - M 3/2020 vp)

Marjaana Maisonlahti, hallitusneuvos p. 0295 163 288
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta

Hanna Tossavainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 005
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Marko Leimio, hallitussihteeri p. 0295 163 564
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

Emmi Äärynen, lakimies, esittelijä p. 0295 163 517
- Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ympäristöministeriö

Tarja-Riitta Blauberg, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 059
- Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta