Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 8.12.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 8.12.2016 13.46
Tiedote 536/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 8.12.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 256/2016 vp) eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia siten, että yrityskauppavalvontaa koskevista säännöksistä poistettaisiin sähkömarkkinoilla tapahtuvien yrityskauppojen kieltämistä koskeva erityissäännös. (TEM hallitusneuvos Tuomo Knuuti 0295 063 537)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 257/2016 vp) eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan kevennettäväksi eräitä työnantajan ilmoitus- ja selvittämisvelvotteita. Ehdotuksen mukaan luovuttaisiin työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin ja kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin perustuvista työnantajan velvollisuuksista ilmoittaa työntekijöiden irtisanomisesta työ- ja elinkeinotoimistolle sekä velvollisuudesta tiedottaa julkisista työvoimapalveluista taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä irtisanotuille työntekijöille. Lisäksi mainituista laeista sekä valtion virkamieslaista ehdotetaan poistettavaksi työnantajan velvollisuus ilmoittaa työntekijöiden lomauttamisesta työ- ja elinkeinotoimistolle. Yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin ja työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi tekninen muutos. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että laista poistettaisiin viittaukset nyt kumottavaksi ehdotettuihin säännöksiin. (TEM hallitusneuvos Susanna Siitonen 0295 048 932)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 8.12.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 hyväksyttyjen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, valtioneuvoston asetus rikoslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta ja valtioneuvoston asetus pakkokeinolain 10 luvun 3 ja 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 Kampalan tarkistuskonferenssissa tehdyt muutokset ja laki muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (1717/2015). Muutosten hyväksyminen edellytti rikoslain ja pakkokeinolain muuttamista. Koska sopimusmuutokset nyt tulevat voimaan, on tarpeen säätää asetuksilla myös rikoslain (1718/2015) ja pakkokeinolain (1719/2015) muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta. Asetukset tulevat voimaan 30.12.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä 0295 351 446)

Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta. Opetushallituksesta annetulla lailla (564/2016) perustetaan uusi virasto, johon 1.1.2017 liitetään Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO sekä nykyinen Opetushallitus. Asetuksella säädetään Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanosta ja asettamisesta, päätöksenteosta johtokunnassa ja henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (OKM lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi 0295 330 234)

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella tarkennetaan vuodelta 2016 maksettavien viherryttämistuen ja nuoren viljelijän hehtaarikohtaisen tuen määrä sekä perustuen tukioikeuksien arvo ensimmäisessä maksuerässä. Arvioituja yksikkökohtaisia tukitasoja tarkennetaan vuoden 2016 tukihaun ja valvonnan tulosten perusteella ennen tukien maksamista, jotta tukeen käytettävissä oleva määräraha tulee käytetyksi enimmäismäärän mukaisesti. Perustuen tukioikeuksien arvoa korotetaan 80 sentillä hehtaarilta tukialueella AB ja 1,14 eurolla hehtaarilta tukialueella C. Vuodelta 2016 maksettavaa viherryttämistuen hehtaarikohtaista määrää korotetaan 20 sentillä hehtaarilta tukialueella AB ja alennetaan 10 sentillä hehtaarilta tukialueella C. Vuodelta 2016 maksettavaa nuoren viljelijän tuen hehtaarikohtaista määrää korotetaan 1,0 eurolla hehtaarilta. Tuet maksetaan joulukuussa 2016. Asetus tulee voimaan 13.12.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella tarkennetaan vuodelta 2016 maksettavan lypsylehmä- ja nautapalkkioiden sekä peltokasvipalkkion yksikkökohtaista määrää ensimmäisessä maksuerässä vuoden 2016 tukihaun ja valvonnan tulosten perusteella palkkioihin käytettävissä oleva määräraha huomioon ottaen. Palkkiot maksetaan joulukuussa 2016. Asetus tulee voimaan 13.12.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus Luonnonvarakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §:ää muutetaan sen johdosta, että Eläinten hyvinvointikeskuksen toiminta siirretään Luonnonvarakeskukseen 1.1.2017 lukien. Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (MMM hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen 0295 162 379)

Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä. Saaristokunniksi nimetään nykyiset kahdeksan kuntaa ja näiden lisäksi muiden kuntien saaristo-osiksi nimetään nykyiset 40 saaristo-osaa siten, että Savonlinnan ja Kotkan saaristo-osia laajennetaan. Asetus lisää valtionosuuksiin sisältyviin saaristolisiin oikeuttavan saaristoväestön määrää 3 969 asukkaalla. Asetus tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa 31.12.2019 saakka. (MMM hallitussihteeri Laura North 0295 162 334)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään asuntoyhteisön tupakointikieltoa ja sen peruuttamista koskevan hakemuksen tekemisestä ja asuntoyhteisön toimittaman kuulemisen kirjaamisesta hakemukseen. Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (STM lakimies Laura Terho 0295 163 550)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus Pariisin sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus, laki (926/2016) ja asetus tulevat voimaan 14.12.2016. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta. Yksi alaviite lisätään asetuksen liitteeseen 1, kohdan C2 taulukkoon. Uusi alaviite on numerolla 16, jossa määritellään sarakkeiden 4 ja 6 otsikoissa mainittu sisämaan pintavedet. Sisämaan pintavedet käsittävät joet ja järvet sekä niihin liittyvät keinotekoiset tai voimakkaasti muutetut vesimuodostumat. Määritelmä on sama kuin direktiivin 2008/105/EY liitteen I alaviitteen 3 sisävesien pintavesien määritelmä. Asetus tulee voimaan 22.12.2016. (YM neuvotteleva virkamies Ari Kangas 0295 250 340)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 8.12.2016 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä oikeustieteen kandidaatti Leila Kostiainen arviointineuvoston puheenjohtajaksi ja oikeustieteen tohtori, dosentti Kalle Määttä jäseneksi 1.1.2017 lukien neuvoston 14.4.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)
Tiedote

Päätös myöntää toimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen digitaalisessa laajakaistaisessa matkaviestinverkossa taajuusalueella 703-733 ja 758-788 megahertsiä. Viestintävirasto huutokauppasi käyttöoikeudet niin sanotulle 700 megahertsin taajuusalueelle 24.11.2016. Taajuudet myytiin DNA Oyj:lle, Elisa Oyj:lle ja TeliaSonera Finland Oyj:lle yhteishintaan 66 330 000 euroa. Jokainen teleyritys voitti huutokaupassa yhden kolmasosan myynnissä olleista taajuuksista. Tietoyhteiskuntakaaren 11 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston on myönnettävä toimilupa yritykselle tai yhteisölle, joka on tehnyt huutokaupassa korkeimman hyväksytyn tarjouksen taajuuskaistaparista, jollei ole erityisen painavia perusteita epäillä toimiluvan myöntämisen vaarantavan ilmeisesti kansallista turvallisuutta. Toimilupien tavoitteena on edistää palvelujen tarjontaa ja käyttöä viestintäverkoissa ja turvata radiotaajuuksien tehokas käyttö sekä parantaa valtakunnallisten nopeiden langattomien laajakaistayhteyksien saatavuutta, laatua ja kapasiteettia. Huutokaupattua taajuusaluetta voidaan käyttää niin sanottujen 4 G-verkkojen rakentamiseen helmikuusta 2017 lähtien. (LVM viestintäneuvos Kaisa Laitinen 0295 342 608)

Päätös nimittää tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsen Panu Oksan henkilökohtaiseksi varajäseneksi korvatautien ja työterveyshuollon erikoislääkäri LL, HLL Soile Jungewelter 8.12.2016 lukien lautakunnan 13.1.2021 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 0295 163 185)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 8.12.2016 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 64/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismeista Euroopan unionissa. Direktiiviehdotuksessa säädettäisiin menettelyistä, kun ratkaistaisiin elinkeinotoimintaan liittyvän kaksinkertaisen verotuksen riitoja. Direktiiviehdotukseen sisältyy myös verovelvollisen oikeuksia ja julkistettavia tietoja koskevia säännöksiä. (VM hallitusneuvos Antero Toivainen 0295 530 098)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 65/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhteisöveropohjasta. Direktiivissä säädettäisiin yrityksille yhteisistä verotettavan tuloksen eli veropohjan laskentasäännöistä. Yhteistä veropohjaa ehdotetaan pakolliseksi yhtiöille, jotka kuuluvat liikekirjanpidolliseen konserniin, jonka konsolidoitu liikevaihto on yli 750 000 000 euroa. Muille yhtiöille järjestelmä olisi vapaaehtoinen. Suomalaisia yritysmuotoja, jota ehdotus koskisi, ovat osakeyhtiöt, osuuskunnat, säästöpankit ja vakuutusyhtiöt. (VM lainsäädäntöneuvos Tarja Järvinen 0295 530 089)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 66/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB). Direktiivissä säädettäisiin konserniyhtiöiden verotettavan tuloksen yhdistämisestä eli konsolidoinnista EU:ssa ja jakamisesta erityisellä jakokaavalla verotettavaksi konserniyhtiöiden jäsenvaltioissa. Direktiivin mukainen veropohjien yhdistäminen ja jakaminen jäsenvaltioille direktiivin mukaisella jakokaavalla olisi pakollista konserneille, jotka kuuluvat liikekirjanpidolliseen konserniin, jonka konsolidoitu liikevaihto on yli 750 000 000 euroa. Muille konserneille järjestelmä olisi vapaaehtoinen. (VM lainsäädäntöneuvos Tarja Järvinen 0295 530 089)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 67/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ilmailun turvatarkastuslaitteita koskevan unionin sertifiointijärjestelmän perustamiseksi. Euroopan komissio on antanut 7.9.2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ilmailun turvatarkastuslaitteita koskevan unionin sertifiointijärjestelmän perustamisesta. Ilmailun turvatarkastuslaitteet ovat turvalaitteita, joita käytetään lentoasemilla henkilöiden, käsimatkatavaran, ruumassa kuljetettavan matkatavaran, tarvikkeiden, lentorahdin ja -postin tarkastamiseen. (LVM neuvotteleva virkamies Vesa Häyrinen 0295 342 368)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 68/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ja asetuksiksi ja komission tiedonannosta (EU:n sähköisen viestinnän sääntelyn uudistamista koskevat ehdotukset). Euroopan komissio on antanut 14.9.2016 laajan esityksensä EU:n televiestintäsääntöjen uudistamiseksi. Lainsäädäntöesitysten osalta esitys koostuu ehdotuksesta direktiiviksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (”sähköisen viestinnän direktiiviehdotus”), ehdotuksesta asetukseksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen perustamisesta (”BEREC-asetusehdotus”) sekä ehdotuksesta asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta (”WiFi4EU-asetusehdotus”). Direktiiviehdotuksen tavoitteena on koota yhteen voimassa olevien sähköisen viestinnän direktiivien säännökset ja niitä päivittämällä tehostaa ja yhdenmukaistaa verkkojen ja palvelujen tarjoajiin kohdistuvaa sääntelyä. BEREC-asetusehdotuksen tavoitteena on korvata sähköisen viestinnän viranomaisten yhteistyöelimen BERECin toimivaltaa ja hallintoa koskeva asetus ja tehdä BERECista EU:n erillisvirasto. WiFi4EU-asetusehdotuksella osoitettaisiin EU-tasoista julkista laajakaistarahoitusta sellaisille asutuskeskusten julkisille paikoille, joissa ei vielä ole avoimia nopean laajakaistayhteyden mahdollistavia langattomia Wi-Fi-verkkoja. Lisäksi 5G-tiedonannossaan komissio esittää unionin laajuisen etenemissuunnitelman seuraavan sukupolven verkkoteknologian nopealle ja koordinoidulle käyttöönotolle. (LVM neuvotteleva virkamies Sini Wirén 0295 342 532)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 69/2016 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Göteborgin pöytäkirjan muutoksen hyväksyminen). Ehdotuksen tavoitteena on hyväksyä kaukokulkeutumissopimuksen Göteborgin pöytäkirjan muutos, joka koskee ilmaan pääsevien epäpuhtauksien päästöille asetettavia kansallisia päästöjen vähentämisvelvoitteita, sekä kiinteille että liikkuville lähteille vahvistettavia päästöraja-arvoja ja raportointivelvoitteita. (YM neuvotteleva virkamies Sirpa Salo-Asikainen 0295 250 077)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 8.12.2016 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi virkavapautta lähetystöneuvos Miia Aro-Sánchezille 1.1.2017-31.7.2019. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Tekniikan tohtori Liisa Heikinheimo työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 9.1.2017-31.12.2021, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Herkko Plitin virkavapauden ajaksi. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 0295 063 523)
Tiedote

Johtaja Kaj Kaski Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään 15.12.2016-31.12.2018 oman tehtävänsä ohella. (TEM neuvotteleva virkamies Anu Jänkälä 0295 063 602)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta (HE 165/2016 vp). Valtion virastot ja laitokset ovat valtion taloushallinnon hoitamiseksi organisoitu kirjanpitoyksiköiksi. Valtion talousarviosta annettua lakia muutetaan siten, että Valtiokonttori määrää ne kirjanpitoyksiköiden sekä talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen maksuliikettä, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä palkanlaskentaa ja matkakustannusten korvausten tarkastamista koskevat tehtävät, jotka hoidetaan valtiolla keskitetysti. Keskitetyistä tehtävistä vastaa keskitettyjä taloushallintotehtäviä hoitava virasto tai laitos. Keskitettyjen tehtävien hoitaminen osoitetaan Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle. Tästä säädetään erikseen palvelukeskusta koskevassa valtioneuvoston asetuksessa. Muista kuin Valtiokonttorin keskitettäviksi määräämistä tehtävistä vastaa edelleen kirjanpitoyksikkö tai rahasto. Palvelukeskuksen lakisääteiset ja sopimusperusteiset tehtävät rahoitetaan kirjanpitoyksiköiltä ja rahastoilta perittävillä omakustannushintaisilla palvelumaksuilla kuten nykyisinkin. Lakiin sisältyy keskitettyjen taloushallintotehtävien hoitamista koskeva poikkeusmahdollisuus. Valtiokonttori voi taloushallintotehtävän tarkoituksenmukaisen hoidon niin vaatiessa antaa kirjanpitoyksikölle tai rahastolle erityisestä syystä luvan hoitaa taloushallintotehtävä itse. Laissa säädetään myös palvelukeskuksen ja kirjanpitoyksiköiden tietojensaantioikeuksista sekä eräistä palvelukeskuksen tietojensaannin rajoituksista. Laki tulee voimaan 1.10.2017. (VM budjettineuvos Niko Ijäs 0295 530 170)

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki maksulaitoslain muuttamisesta, laki maksupalvelulain muuttamisesta ja laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 123/2016 vp). Laeilla pannaan täytäntöön maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutiliä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2014/92/EU). Luottolaitostoiminnasta annettu laki muutetaan peruspankkipalveluiden ja maksutilien avoimuuden ja vertailukelpoisuuden edistämiseksi. Laissa säädetään nykyistä kattavammin asiakkaan oikeudesta peruspankkipalveluihin, perusmaksutilin ominaisuuksista ja siitä perittävistä maksuista sekä perusmaksutiliä koskevasta sopimuksesta ja sen irtisanomisesta. Luottolaitosten on raportoitava Finanssivalvonnalle tietoja perusmaksutileistä. Finanssivalvonta toimii direktiivin mukaisena toimivaltaisena viranomaisena ja yhteysviranomaisena. Finanssivalvonnasta annetun lain säännöstä rikemaksusta muutetaan vastaamaan direktiivin vaatimuksia. Maksulaitoslakia täydennetään tilinsiirtopalvelua koskevilla säännöksillä. Maksupalvelulain säännöksiä palveluntarjoajan tiedonantovelvollisuudesta laajennetaan koskemaan maksuja koskevaa tietoasiakirjaa, sanastoa ja maksuerittelyä. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (VM finanssineuvos Risto Koponen 0295 530 355)
Tiedote

Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta (HE 138/2016 vp). Tupakkaverosta annettua lakia muutetaan siten, että sähkösavukkeissa käytettäväksi tarkoitetut nesteet tulevat veron piiriin. Vero kohdistuu sekä nikotiinipitoisiin että nikotiinittomiin sähkösavukenesteisiin ja vero määrätään kiinteänä yksikköverona. Veron määrä on 0,30 euroa millilitraa kohden. Tupakkaverosta annettuun lakiin tehdään myös muita teknisluonteisia tarkistuksia. Laki tulee voimaan 1.1.2017. Tuloverolain muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa. (VM neuvotteleva virkamies Pia Kivimies 0295 530 183)

Laki valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta (HE 141/2016 vp). Valtiokonttorista annettua lakia muutetaan siten, että Valtiokonttori voi siirtää sille säädettyihin tehtäviin liittyviä avustavia tehtäviä yksityiselle toimijalle. Tehtävät olisivat rutiiniluonteisia avustavia tukitehtäviä, joissa ei käytetä merkittävää julkista valtaa. Avustavia tehtäviä hoitava taho toimii säännöksen tehtäviä suorittaessaan rikosoikeudellisella virkavastuulla. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (VM neuvotteleva virkamies Kirsi Kuuttiniemi 0295 530 207)

Laki valtion virkamieslain muuttamisesta (HE 90/2016 vp). Valtion virkamieslakia muutetaan siten, että valtion virkamies voidaan siirtää määräajaksi työskentelemään myös osittain toisen viraston toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä tai muun työnantajan kuin valtion palveluksessa. Lakiin lisätään säännös karenssisopimuksesta ja palvelussuhteen jälkeiseen aikaan sijoittuvasta erityisestä rajoitusajasta sekä sen ajalta maksettavasta korvauksesta. Myös valtion virkamiehen muutoksenhakua koskeviin säännöksiin tehdään muutoksia. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (VM neuvotteleva virkamies Miska Lautiainen 0295 530 212)

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta ja laki verotusmenettelystä annetun lain 15 c §:n muuttamisesta (HE 110/2016 vp). Käyttöön otetaan neuvoston uusi täytäntöönpanoasetuksen mukainen kiinteistön määrittely. Muutokset vaikuttavat kiinteistön luovutusten verovapauden ja rakentamispalvelujen oman käytön verotuksen soveltamisalan laajuuteen, kiinteistöinvestointien tarkistusjärjestelmään sekä kiinteistöön kohdistuvien palvelujen verotuspaikkaan. Arvonlisäverolakiin tehdään lisäksi eräitä muita muutoksia. Verotusmenettelystä annetun lain 15 c §:ään tehdään arvonlisäverolain muuttamisesta aiheutuva tarkistus. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (VM neuvotteleva virkamies Risto Sakki 0295 530 294)

Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta ja laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta (HE 103/2016 vp). Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta antaa puitteet Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan tehokkaalle kansalliselle täytäntöönpanolle ja se sisältää säännökset kalavarojen käytön ohjauksen, markkinajärjestelyiden, sisävesillä kaupalliseen kalastukseen käytettävien kalastusalusten rekisteröinnin ja Euroopan unionin kalatalousalan tietojen keruun järjestämiseksi mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kaupallisen kalastuksen järjestämiseksi taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla lailla luodaan uusi kalastuskiintiöiden hallinnointijärjestelmä. Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain kalastuksen säätelyä koskevat pykälät kumotaan. Lait tulevat voimaan 12.12.2016. (MMM kalatalousneuvos Risto Lampinen 0295 162 458)

Laki taimiaineistolain muuttamisesta (HE 126/2016 vp). Lakiin lisätään perussäännökset markkinoitavien puutarhakasvien taimiaineiston lajikeluettelosta ja luetteloon hyväksymisen edellytyksistä sekä taimiaineiston näytteiden tutkimuksia tekevistä laboratorioista. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (MMM lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi 0295 162 234)

Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (HE 144/2016 vp). Maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettuun lakiin lisätään tuottajaorganisaatioiden hyväksymistä koskevat säännökset niiden tuotealojen osalta, joilla hyväksyminen ei ole nykyisin mahdollista. Tuottajaorganisaatiot ovat tuottajien aloitteesta perustettuja organisaatioita, jotka toteuttavat maataloustuotteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen liittyviä, Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvia tehtäviä. Samalla niiden hyväksymistä koskevien vaatimuksia lievennetään. Lakiin lisätään myös Euroopan unionin lainsäädännön mukaisten maatalousalan toimialaorganisaatioiden hyväksymisen mahdollistavat säännökset. Toimialaorganisaatiossa voivat olla edustettuina tuotanto, jalostus ja kauppa. Niiden tehtävänä voi olla muun muassa tuotantoa ja markkinoita koskevien tilastotietojen julkaiseminen ja vakiosopimusten laatiminen. Organisaatioiden toiminnan kilpailuoikeudellinen arviointi perustuu voimassa olevaan kilpailulainsäädäntöön.  Laki tulee voimaan 1.1.2017. (MMM lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen 0295 162 325)

Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta ja laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta (HE 194/2016 vp). Luopumistuen ehdot säilyvät nykyistä vastaavina vuoden 2017 alusta voimaan tulevista työeläkelainsäädännön muutoksista huolimatta luopumistukijärjestelmän soveltamisen loppuun. Maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain voimassa olevien säännösten mukaan luopumistukea ei myönnetä vuoden 2018 jälkeen tapahtuvien maatalouden harjoittamisesta luopumisten johdosta. Luopumistuen perusmäärä muuttuu jatkossakin maatalousyrittäjän eläkelain mukaiseksi vanhuuseläkkeeksi tuensaajan täyttäessä 63 vuotta. Lisäksi säädetään, että osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen saaminen estää luopumistuen saamisen ja että luopumistuen saajalle myönnettävä työuraeläke lakkauttaa luopumistuen täydennysosan. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jarno Virta 0295 162 105)

Laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista ja laki kilpailulain muuttamisesta (HE 83/2016 vp). Laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin. Lakia sovelletaan kilpailuoikeuden rikkomisesta aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen. Lakia sovelletaan siten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklan ja kansallisen kilpailulain 5 ja 7 §:n rikkomisesta aiheutuneen vahingon korvaamiseen. Kaikilla vahinkoa kärsineillä on oikeus täyteen korvaukseen. Lailla säädetään muun muassa kartelleja koskevasta vahinko-olettamasta, ylihinnan siirtämiseen liittyvistä todistustaakkasäännöistä sekä seuraamusmaksusta vapautetun yrityksen yhteisvastuun ja takautumisoikeuden rajauksesta. Lisäksi säädetään rikkomuksen toteavan päätöksen vaikutuksesta vahingonkorvaustuomioon, korosta, todisteiden esittämisestä, vanhentumisesta sekä sovintoneuvottelun ja sovintoratkaisun vaikutuksista. Samassa yhteydessä kilpailulakia muutetaan siten, että kilpailulain käsitteet ovat yhdenmukaisia direktiivin kanssa. Lait tulevat voimaan 26.12.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Virve Haapajärvi 0295 047 027)
Tiedote

Laki kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 198/2016 vp). Kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä muutetaan niin, että vuoden 2005 alusta aloitettu kotihoidon kokeilu voi jatkua vuoden 2018 loppuun. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 0295 163 384)

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 113/2016 vp). Lailla lyhennetään työttömyyspäivärahan kestoa, pidennetään omavastuuaikaa, lakkautetaan pitkän työuran jälkeen 90 päivältä maksettava korotusosa ja korotettu ansio-osa sekä alennetaan työllistymistä edistävien toimenpiteiden ajalta maksettavan korotetun ansio-osan määrää. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (STM hallitusneuvos Esko Salo 0295 163 422)
Tiedote

Laki kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista, laki kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (HE 149/2016 vp). Kansaneläkeindeksi jäädytetään pysyvästä lainsäädännöstä poiketen vuoden 2016 tasolle ja tämän lisäksi kansaneläkeindeksiä alennetaan 0,85 prosentilla. Muutos koskee kansaneläkkeitä, takuueläkettä ja muita sellaisia etuuksia, joita tarkistetaan kansaneläkeindeksin perusteella tai jotka ovat muuten sidottuja kansaneläkkeen määrään. Rintamalisä, ylimääräinen rintamalisä sekä veteraanilisä jätetään 0,85 prosentin indeksin alennuksen ulkopuolelle. Muutos koskee myös kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksien määräytymisperusteita sekä rahamääriä. Muutetaan toimeentulotuesta annettua lakia, jonka mukaisesti toimeentulotuen perusosan määrän korottamisella turvataan se, että toimeentulotuen perusosan taso nousee pysyvän lainsäädännön määräämän tasokorotuksen mukaisesti. Indeksitarkistuksia koskeva muutos on tarkoitettu pysyväksi eikä sitä kompensoida muutosta seuraavissa kansaneläkeindeksin tarkistuksissa. Laki kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista ja laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta tulevat voimaan 1.1.2017 sekä laki kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2018. (STM neuvotteleva virkamies Pasi Pajula 0295 163 479)
Tiedote

Laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annetun lain muuttamisesta (HE 183/2016 vp). Työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annettuun lakiin tehdään teknisluonteisia muutoksia. Muutokset aiheutuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston henkilönsuojaimia ja köysiratalaitteistoja koskevien asetusten vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten ilmoittamista koskevista säännöksistä. Kyseiset asetukset korvaavat henkilönsuojaimia ja köysiratalaitteistoja koskevat direktiivit. Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy edelleen henkilönsuojainten tai köysiratalaitteistojen vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluja suorittavan arviointielimen toimimaan ilmoitettuna laitoksena, ilmoittaa hyväksymistään laitoksista Euroopan unionin komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä valvoo hyväksymiään laitoksia. Laki tulee voimaan 15.12.2016. (STM neuvotteleva virkamies Hanna-Mari Pekuri 0295 163 459)
Tiedote

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laki lääkelain 57 b ja 102 §:n muuttamisesta ja laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 ja 23 §:n muuttamisesta (HE 184/2016 vp). Tavoitteena on täydentää vuonna 2016 tehtyjä lääkekorvaussäästöjä 134 miljoonalla eurolla siten, että hallitusohjelmassa vaaditut yhteensä 150 miljoonan euron lääkekorvaussäästöt vuodesta 2017 lukien saavutetaan. Lääkekorvaussäästöt toteutetaan keinoin, joilla edistetään lääkeyritysten välistä hintakilpailua, vähennetään lääkejätettä, edistetään rationaalista lääkehoitoa sekä tarkistetaan erityiskorvausjärjestelmää. Sairausvakuutuslaissa säädetään ensimmäisen lääkekorvausjärjestelmään tulevan biosimilaarin tukkuhinnan määräytymisestä sekä vastaavien biologisten alkuperäisvalmisteiden tukkuhinnan kohtuullisuuden uudelleen arvioinnista. Vastaavasti tarkistetaan säännöksiä alkuperäisvalmisteiden tukkuhinnan uudelleen arvioinnista, kun korvausjärjestelmään tulee uusi rinnakkaisvalmiste. Hintakilpailun lisäämiseksi viitehintajärjestelmää laajennetaan rinnakkaistuonti- ja rinnakkaisjakeluvalmisteisiin säilyttäen valmisteet kuitenkin hinnanvahvistuksen piirissä sekä kavennettavaksi lääkelaissa säädettyä hintaputkea. Lääkejätteen vähentämiseksi ja rationaalisen lääkehoidon edistämiseksi tehdään muutoksia sairausvakuutuslain mukaisesti korvattavien valmisteiden toimitusväleihin. Kalliiden lääkkeiden kerralla korvattava määrä rajataan yhden kuukauden tarvetta vastaavaksi. Peruskorvattavien lääkkeiden osalta edellytetään, että edellinen lääke-erä on lähes kokonaan käytetty ennen kuin uusi lääke-erä voidaan toimittaa korvattuna. Tältä osin käyttöön otettava menettely vastaa erityiskorvattavien lääkkeiden korvaamisessa sovellettua käytäntöä. Erityiskorvausjärjestelmää tarkistetaan siirtämällä diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet alempaan erityiskorvausluokkaan. Insuliinihoito vaikutustavaltaan korvaavana hoitona säilyy edelleen ylemmässä erityiskorvausluokassa kaikille diabetespotilaille. Lisäksi otetaan käyttöön uusi riskinjakomenettely, jolla mahdollistetaan uusien lääkkeiden hallittu käyttöönotto. Riskinjakomallista säädetään sairausvakuutuslaissa ja menettely tulee osaksi korvattavuus- ja hinnanvahvistusmenettelyä. Menettelyä koskevat säännökset ovat voimassa määräajan. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa välittömästi lainsäädännön voimaantultua diabeteslääkkeiden erityskorvausluokan muutoksen vaikutuksia diabeteslääkkeiden ja toimeentulotuen käyttöön ja ryhtyy seurannan perusteella mahdollisesti tarvittaviin toimenpiteisiin. (STM neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo 0295 163 195)
Tiedote

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta (HE 151/2016 vp). Lapsilisän suuruutta koskevaa pykälää muutetaan. Lapsilisän yksinhuoltajakorotus jätetään lapsilisän tason alentamisen ulkopuolelle. Muiden lapsilisien tasoja alennetaan 0,91 prosentilla. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (STM hallitussihteeri Annika Juurikko 0295 163 242)
Tiedote

Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta (HE 152/2016 vp). Eläkkeensaajan asumistuesta annettua lakia muutetaan siten, että samoin kuin vuonna 2016, edelleen vuonna 2017 sovelletaan niitä euromääriä, jotka on säädetty valtioneuvoston asetuksessa vuodelle 2015 lämmitys-, vesi- ja kunnossapitokustannuksiksi, keskimääräisiksi asumismenoiksi sekä asumismenojen enimmäismääriksi. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (STM hallitussihteeri Pia Nissinen 0295 163 186)
Tiedote

Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta, laki Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta ja laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 153/2016 vp). Aikuiskoulutustuen kestoa ja tasoa muutetaan. Tukikauden enimmäiskesto lyhennetään 19 kuukaudesta 15 kuukauteen ja tuen tasoa lasketaan siten, että tuen perusosaa pienennetään 15 prosentilla. Tuen rahoitusta muutetaan siten, että valtion rahoitusosuus palkansaajan aikuiskoulutustuessa poistuu ja tuki rahoitetaan kokonaisuudessaan työttömyysvakuutusrahaston varoista. Valtio rahoittaa kuitenkin edelleen yrittäjän aikuiskoulutustuen. Aikuiskoulutustukeen ja ammattitutkintostipendiin oikeuttavaan työssäoloaikaan lasketaan Suomessa tehdyn työn lisäksi Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai Sveitsissä tehty työ. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 0295 163 180)
Tiedote

Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta, laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 5 a §:n ja voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta, laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta, laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta ja laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 217/2016 vp). Muutokset täydentävät aiemmin hyväksyttyä lainsäädäntöä, jonka perusteella perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kansaneläkelaitoksen vastuulle vuoden 2017 alusta. Lailla tarkennetaan Kansaneläkelaitoksen ja kunnan välistä työnjakoa toimeentulotuen hakemiseen ja hakemuksen siirtämiseen liittyen. Lisäksi säännellään aiempaa tarkemmin salassa pidettävien tietojen luovuttamista Kansaneläkelaitoksen ja kunnan välillä. Samalla lisätään myös siirtymävaiheen ratkaisutilanteita koskevaa sääntelyä. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (STM hallitussihteeri Susanna Rahkonen 0295 163 215)
Tiedote

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 173/2016 vp). Ympäristönsuojelulakiin tehdään tarvittavat muutokset ilmanlaatua koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kansallisen täytäntöönpanon täydentämiseksi. Lakiin lisätään direktiivissä edellytetyt säännökset valtioiden rajat ylittävästä ilman pilaantumisesta sekä säännökset useita ilman epäpuhtauksia koskevien yhtenäisten ilmansuojelusuunnitelmien laatimisesta. Samalla ilmanlaatua koskevaan sääntelyyn tehdään eräitä muitakin muutoksia. Laki tulee voimaan 15.12.2016. (YM hallitussihteeri Katariina Haavanlammi 0295 250 072)

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta, laki aravalain muuttamisesta ja laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 155/2016 vp). Vaatimuksesta, jonka mukaan 40 vuoden korkotukilainaa vuokra-asuntojen rakentamiseen voivat saada vain yleishyödyllisiksi nimetyt asuntoyhteisöt luovutaan. Jatkossa yleishyödyllisyysvaatimus toteutetaan hankekohtaisesti. Muutoksen tarkoituksena on lisätä toimijoiden kiinnostusta valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon. Olemassa olevien korkotuki- ja aravalainansaajien osalta yleishyödyllisyysvaatimus säilytetään yhteisökohtaisena, ja halutessaan ne voivat jatkossakin tuottaa valtion tukemia asuntoja yleishyödyllisyyden piirissä. Samalla korkotuki- ja aravalainansaajia koskevia rajoituksia kiristetään korostaen näin valtion tukeman asuntotuotannon sosiaalista ja pitkäjänteistä luonnetta. Yleishyödyllisten yhteisöjen valvontaa koskevia säännöksiä tarkennetaan, ja asetustasolla olevaa säännöstä muutetaan siten, että omistajan lainansaajayhteisöön sijoittamille varoille laskettu kohtuullinen tuotto alennetaan nykyisestä kahdeksasta neljään prosenttiin. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (YM hallitussihteeri Ville Koponen 0295 250 132)

Laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista (HE 156/2016 vp). Laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista säädetään. Samalla asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annettu laki kumotaan. Lain mukaisilla avustuksilla parannetaan iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumiseen sekä edistetään asuinrakennuskannan esteettömyyttä. Valtionapuviranomaisena avustuksissa toimii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (YM hallitussihteeri Meri Pensamo 0295 250 055)

Tasavallan presidentti hyväksyisi veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 166/2016 vp). Sopimus mahdollistaa veroja koskevien tietojen vaihtamisen kansainvälisesti hyväksytyn standardin mukaisesti. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Tasavallan presidentti hyväksyisi merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehdyt muutokset, vahvistaisi lain merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain merityösopimuslain 2 ja 13 luvun muuttamisesta (HE 167/2016 vp). Kansainvälinen työjärjestö hyväksyi vuoden 2014 vuoden työkonferenssissa kolmikantaisen erityiskomitean valmistelemat muutokset merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon. Muutokset koskevat laivanvarustajan vastuuseen liittyviä vakuusvaatimuksia miehistön hylkäämisen ja työntekijöiden kuoleman tai pitkäaikaisen työkyvyttömyyden varalta. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Laki merityösopimuslain 2 ja 13 luvun muuttamisesta tulee voimaan 18.1.2017. (TEM hallitusneuvos Susanna Siitonen 0295 048 932)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainministeri Timo Soinin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, pysyvä edustaja Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välinen sopimus poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä. Sopimuksen tavoitteena on edistää EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban vuoropuhelua ja yhteistyötä laaja-alaisesti. Vuoropuhelulla pyritään löytämään yhteisiä kantoja sekä kahdenvälistä yhteistyötä että monenkeskisiä foorumeita silmällä pitäen, ja sen puitteissa käsitellään mm. ihmisoikeuksia, aseiden salakuljetusta, terrorisminvastaista taistelua, kansainvälistä rikollisuutta, ihmissalakuljetusta sekä kestävää kehitystä. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa 12.12.2016 Brysselissä ulkoasiainneuvoston kokouksen yhteydessä. (UM ulkoasiainneuvos Ari Mäki 0295 350 595)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Beirutin suurlähetystön va. asiainhoitaja, ulkoasiainneuvos Matti Lassila Beirutissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 12.12.2016 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainneuvos Päivi Laine ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään 12.12.2016 lukien toimialueenaan Irak samalla peruuttaen suurlähettiläs Matti Lassilan sivuakkreditoinnin Irakiin. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäisen valtuutus toimia myös Saint Luciassa. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Rabatin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Anne Vasaran sivuakkreditointi Mauritaniaan. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Majuri Jussi Ylimartimo puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.1.2017-31.12.2019 väliseksi ajaksi. (PLM erityisasiantuntija Petri Laurila 0295 140 437)

Eversti Petteri Jouko puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.2.2017-31.1.2020 väliseksi ajaksi. (PLM erityisasiantuntija Petri Laurila 0295 140 437)