Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Lausuntokierros sähköisen asioinnin tukipalveluista sekä julkisen hallinnon yhteispalvelusta annettujen lakien muutosehdotuksista

Valtiovarainministeriö 28.6.2018 14.23
Uutinen

Valtiovarainministeriö lähetti hallituksen esityksen luonnoksen lausuntokierrokselle torstaina 28.6.2018. Ehdotetuissa lakimuutoksissa on kyse hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (tukipalvelulaki) sekä julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (yhteispalvelulaki) muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan, että tukipalvelulakiin lisättäisiin:

  • mahdollisuus tarkistaa ja rekisteröidä sähköisiä valtuutuksia ja muita tahdonilmaisuja myös Väestörekisterikeskuksen toimipisteessä, yhteispalvelussa sekä asiointivaltuuspalvelun käyttäjäorganisaation toimipisteessä

  • säännökset koskien valtuutuksen ja muun tahdonilmaisun peruuttamista toimipisteessä ja sähköisesti taikka ilman tahdonilmaisun antajan myötävaikutusta rekisteröivän organisaation toimesta

  • 5 §:n 1 momentissa mainituille organisaatioille asiointivaltuuspalvelun käyttövelvoite

  • mahdollisuus periä käyttäjäorganisaatiolta tunnistuspalvelun, verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelun ja asiointivaltuuspalvelun käytöstä maksuja, joista säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Lisäksi tukipalvelulakiin ehdotetaan yleisestä tietosuoja-asetuksesta johtuen säädösviittausmuutoksia sekä lisättäväksi säännös, jolla poikettaisiin asetuksen 18 artiklassa säädetystä rekisteröidyn oikeudesta vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä. Myös valtuutusten ja tahdonilmaisujen rekisteröintitehtävän hoitaminen edellyttää muutamien henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten tarkistamista.

Yhteispalvelulakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhteispalvelussa voitaisiin hoitaa myös muita laissa säädettyjä tehtäviä, kuten ehdotettua valtuutusten ja tahdonilmaisujen rekisteröintitehtävää.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuussa 2018 siten, että lait tulisivat voimaan 1.1.2019.

Lausuntoaika päättyy 10.8.2018. Lausuntopyyntö ja hallituksen esitysluonnos ovat saatavilla lausuntopalvelussa.

Lisätietoja

ajalla 9.7.-27.7.2018 suunnittelija Heidi Torro ([email protected], 0295 530 109)

ajalla 6.-10.8.2018 lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto ([email protected], 0295 530 515)