Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta tehostumassa

20.5.2009 15.50
Uutinen N5-56092

Sosiaalihuollon palvelujen valvonta on vahvistumassa. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa parannetaan useilla täsmätoimilla.

Ensi vuoden alusta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla (Valvira) on sosiaalihuollon valvontaan liittyvissä kysymyksissä koordinointivastuu. Valvira yhdessä aluehallintoviranomaisten kanssa laatii vuosittain yhteiset valvontasuunnitelmat. Uudistus yhdenmukaistaa lääninhallitusten menettelytapoja ja ratkaisukäytäntöjä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioimassa työnantajan ja valvontaviranomaisten tiedon saannin laajentamista tilanteissa, jossa sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstö on syyllistynyt tai häntä epäillään rikoksesta, jolla voi olla merkitystä asiakas- tai potilasturvallisuuden kannalta. Nykyisin tuomioistuimille on säädetty velvollisuus ilmoittaa Valviralle tapauksista, joissa terveydenhuollon ammattihenkilö on tuomittu ammattitoiminnassa tehdystä rikoksesta vankeusrangaistukseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt vuonna 2008 aloitteen siitä, tulisiko lailla säätää hoito- ja huolenpitotehtävissä työskentelevien rikostaustojen selvittämisestä. Tällä hetkellä lasten parissa työskentelevän hoitohenkilökunnan rikostaustat voidaan selvittää. Rikostaustojen selvittämisen laajentamiseen vaadittavan lainsäädännön valmistelu vaatii useiden ministeriöiden yhteistyötä.

Lisäksi opetusministeriön vetämä työryhmä selvittää mahdollisuutta sosiaali- ja terveysalalle opiskelevien opinto-oikeuden rajoittamisesta, jos opiskelun kuluessa tulee esille henkilön ilmeinen soveltumattomuus alalle. Työryhmän ehdotus valmistuu syksyllä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on toistuvasti kiinnittänyt huomiota johtamiseen ja johdon rooliin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Johdon tehtävänä on valvoa ja ohjata toimintaa. Ministeriö on kehittämässä toimijoiden tueksi toiminnan ohjaus- ja seurantajärjestelmiä sekä vertaiskehittämisen mahdollistavia benchmarking-järjestelmiä.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo, p. (09) 160 74353