Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Expertgrupp föreslår en totalreform av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering

Undervisnings- och kulturministeriet 20.9.2012 11.41
Nyhet

Den expertgrupp som forsknings- och innovationsrådet har tillsatt föreslår en totalreform av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering från ingången av 2014.

Gruppen föreslår att forskningsinstitutens struktur ses över genom att forskningsinstituten slås samman till institut som är starkare i funktionellt och strukturellt hänseende, bl.a. för att stärka den tvärvetenskapliga och mångvetenskapliga forskningen. Man föreslår att vissa av forskningsinstituten slås samman med Helsingfors universitet.

För att öka de samhälleliga effekterna föreslås det att forskningsresurserna samordnas. Man ökar sådan konkurrensutsatt forskningsfinansiering som stöder samhällspolitiken och samhällets olika funktioner och tjänster. Vid sidan av de finansiella instrumenten för vetenskaplig forskning och innovationsforskning inrättas en tredje pelare för konkurrensutsatt finansiering, dvs. ett råd för strategiskt inriktad forskning. Rådet ska finansiera en probleminriktad och långsiktig forskning i programform som syftar till att finna lösningar på de stora utmaningarna i samhället. Dessutom stärker man forsknings- och utredningsverksamhet som stöder beslutsfattandet i statsrådet.

Det föreslås att samarbetet mellan forskningsinstituten och universiteten fördjupas och utvecklas så att universiteten och forskningsinstituten görs till kluster för forskning, innovationer och den högsta utbildningen och till centrala aktörer inom forskning som stöder samhället. Avsikten är att forskningsinstituten och universiteten ska ha gemensam forskningsapparatur och gemensamma laboratorier och datalager samt idka ett nära samarbete inom forskning och undervisning, och att de sammanslagna universiteten och forskningsinstituten ska bilda regionalt enhetliga campusområden.

Ordförande för expertgruppen var understatssekreteraren vid statsrådets kansli Timo Lankinen och medlemmar verkställande direktören Christine Hagström-Näsi och professor Sixten Korkman. Gruppen hade till uppgift att bereda ett förslag till en totalreform av statens forskningsinstitut och presentera en modell för hur den strukturella reformen av statens forskningsinstitut ska genomföras, styrningen av instituten stärkas, finansieringen av forskningsinstituten ses över och inriktningen av resurserna förbättras i enlighet med behoven i samhället.

Strukturell reform av forskningsinstituten 2014

Expertgruppen föreslår att man 2014 slår samman
- Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral till Forsknings- och utvecklingscentralen för miljö,

- Geodetiska institutet, lantmäteriverkets funktioner för geografisk information och flygbilder,
Finlands miljöcentrals geodataforskning och geoinformatik
och eventuellt Försvarsmaktens topografifunktioner till
Forsknings- och utvecklingscentralen för geografisk information,

- Teknologiska forskningscentralen VTT, Geologiska forskningscentralen och Mätteknikcentralen till Forsknings- och utvecklingscentralen för mångteknologi,

- Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Skogsforskningsinstitutet och vilt- och fiskeriforskningsinstitutet till Forsknings- och utvecklingscentralen för naturresurs- och bioekonomi, samt

- Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet samt eventuellt
Folkpensionsanstaltens forskningsavdelning till Forsknings- och utvecklingscentralen för hälsa och välfärd.

Det föreslås att Helsingfors universitet 2014 slås samman med Konsumentforskningscentralen och Rättspolitiska forskningsinstitutet.

Avsikten är att Livsmedelssäkerhetsverket, Institutet för de inhemska språken, Strålsäkerhetscentralen och Statens ekonomiska forskningscentral ska fortsätta som självständiga inrättningar.

Reform av forskningsfinansieringen 2014-2016

Vid sidan av de finansiella instrumenten för vetenskaplig forskning och innovation inrättas en tredje pelare för konkurrensutsatt finansiering, ett finansiellt instrument för strategiskt riktad forskning. Instrumentet finansierar problemfokuserad forskning, som syftar till att finna lösningar på stora utmaningar och problem i samhället. Statsrådet styr den strategiskt riktade forskningen och anger prioriets- och temaområden. Man kommer att inrätta ett råd för strategisk forskning, som placeras vid Finlands Akademi.

I det finansiella instrumentet för strategisk forskning samordnas den konkurrensutsatta forskningsfinansiering som stöder samhällspolitiken och samhällets funktioner och tjänster så att 200 miljoner euro står till förfogande för strategisk forskningsfinansiering 2016. Finansieringen samlas in stegvis under 2014 - 2016 ur forskningsanslagen för statens forskningsinstitut (120 miljoner euro), Finlands Akademis programbaserade forskningsfinansiering (20 miljoner euro) och Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer Tekes innovations- och forskningsfinansiering (60 miljoner euro).

Forsknings- och utredningsverksamhet som stöder statsrådets beslutsfattande i samhällsfrågor stärks genom att man för statsrådets bruk stegvis under 2014 - 2016 samlar in finansiering från statens forskningsinstitut till statsrådets förfogande, så att det finns 30 miljoner euro i omärkta forskningsanslag för utredning av ministerierernas och statsrådets informationsbehov. Anslagen är gemensamma för hela statsrådet och de riktas till gemensamma projekt, horisontella projekt och ministeriernas förvaltningsområdesspecifika forskningsprojekt som stöder beslutsfattandet. Forsknings- och utredningsprojekten planeras och samordnas i en forskningsplan som betjänar statsrådets beslutsfattande och som statsrådet fastställer.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli, tfn 09-1602 2007

Statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering: förslag till totalreform  (på finska) 

Bild: Den strukturella reformen av forskningsinstituten 2014 (på finska)

Bild: Ändring 2014 – 2016 av finansieringen av den forsknings- och utvecklingsverksamhet som stöder statsrådets beslutsfattande (på finska)