Tasavallan presidentti vahvisti lain asevelvollisuuslain muuttamisesta

Puolustusministeriö 29.6.2016 14.15
Tiedote

Tasavallan presidentti on 29.6.2016 vahvistanut lain asevelvollisuuslain muuttamisesta ja määrännyt sen tulemaan voimaan 1. heinäkuuta 2016.

Asevelvollisuuslaissa säädetään kertausharjoitusten yhdeksi tarkoitukseksi sotilaallisen valmiuden joustava kohottaminen. Asevelvolliset on kuitenkin voimassa olevan lain mukaan määrättävä harjoitukseen vähintään kolme kuukautta ennen harjoituksen alkamista. Aseellisen voiman käyttöä sisältäneet kriisit ovat viime vuosina tyypillisesti kehittyneet yllättävästi ja nopeasti, usein vain päivien tai viikkojen aikana.

Lainmuutoksen myötä kertausharjoitukseen määräämistä koskevasta kolmen kuukauden määräajasta voidaan poiketa, jos harjoituksessa on kyse sotilaallisen valmiuden joustavasta kohottamisesta ja Suomen turvallisuusympäristössä ilmenevä välttämätön tarve tätä edellyttää. Joustavan valmiuden kohottamisen kertausharjoituksesta päättää tasavallan presidentti puolustusvoimain komentajan esittelystä. Puolustusministerin tulee olla päätöksenteossa läsnä ja lausua asiasta käsityksensä, ja lisäksi pääministerillä on oikeus olla läsnä ja lausua asiasta käsityksensä. Määräys ko. harjoitukseen voidaan antaa yksittäisen asevelvollisen osalta enintään 30 päiväksi kerrallaan ja harjoitus on peruttava heti, kun turvallisuustilanne sen sallisi.

Nopeutetussa menettelyssä järjestetyt harjoitukset on tarkoitettu vain erittäin poikkeukselliseksi menettelyksi, eikä niillä ole tarkoitus miltään osin korvata tavallisia kertausharjoituksia. Nopeutetussa menettelyssä järjestetystä kertausharjoituksesta saa hakea vapautusta samassa järjestyksessä kuin tavallisesta kertausharjoituksesta, mutta edellytykset vapautuksen myöntämiselle ovat tiukemmat. Vapautus voidaan myöntää vain, jos se on asevelvollisen perhe- tai taloudellisten olojen, tutkinnon loppuun saattamisen taikka ammatin tai elinkeinon harjoittamisen takia välttämätön.

Edellä mainitun lisäksi kertausharjoitusvuorokausien enimmäismäärät kaksinkertaistuvat nykyisestä. Nopeutetussa menettelyssä järjestettyjä harjoituksia ei lasketa mukaan enimmäismääriin.

Lisäksi tasavallan presidentti vahvisti lait Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain ja puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta, ja määräsi ne tulemaan voimaan 1. elokuuta 2016.

Lisätietoja antaa puolustusministeriössä hallitussihteeri Perttu Wasenius, puh. 0295 140 603.