Valtioneuvoston yleisistunto 23.4.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 23.4.2015 13.36
Tiedote 212/2015
Valtioneuvoston yleisistunto 23.4.2015

Valtioneuvosto päätti antaa eduskunnalle vuotta 2014 koskevan Hallituksen vuosikertomuksen hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä niistä toimista, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 23.4.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 43 ja 44 a §:n muuttamisesta. Ohjesäännön 43 §:n 1 momentin 2 kohta kumotaan sen johdosta, että valtion virkamieslain muutos, jossa on säädetty valtiosihteerin kansliapäällikkönä, kansliapäällikön, alivaltiosihteerin ja osastopäällikön sekä näitä virka-asemaltaan vastaavien ministeriön virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista tulee voimaan 1.5.2015. Muutos tekee sääntelyn asetustasolla tarpeettomaksi. Ohjesäännön 44 a §:n 1 momenttia muutetaan siten, että valtioneuvoston kanslia esittelee jatkossa valtiosihteerin nimityksen riippumatta siitä, mihin ministeriöön tai ministeriöihin valtiosihteeri määrätään. Asetus tulee voimaan 1.5.2015. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Kroatian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaasaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus, laki (206/2015) ja asetus tulevat voimaan 1.5.2015. (UM ulkoasiainneuvos Tarja Laitiainen 0295 351 211)

Valtioneuvoston asetus arvonlisäveroasetuksen 8 ja 10 a §:n muuttamisesta. Arvonlisäveroasetuksen arvonlisäverotonta matkailijamyyntiä koskevaa 8 §:ää tarkistetaan. Arvonlisäverottomasta matkailijamyynnistä säädetään arvonlisäverolain 70 b §:ssä. Pykälän sanamuotoa on tarkistettu lailla arvonlisäverolain 70 b ja 133 §:n muuttamisesta (251/2015) samassa yhteydessä kuin laki matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista säädettiin (250/2015, palautusliikelaki). Palautusliikelaki on korvannut arvonlisäverottoman matkustajamyynnin järjestämisestä annetun asetuksen (485/1985). Uusi lainsäädäntö tulee voimaan 1.7.2015. Edellä mainittua arvonlisäverolain muutosta ja palautusliikelakia koskevan hallituksen esityksen (HE 267/2014) perustelujen mukaan arvonlisäveroasetuksen 8 §:ään sisältyvät säännökset matkailijamyynnin verottomuuden osoittamisesta on syytä tarkistaa samassa yhteydessä. Perustelujen mukaan on tarkoituksenmukaista, että kaikkea arvonlisäverotonta matkailijamyyntiä koskevat yhteiset myyntitositteiden tietosisältövaatimukset. Samalla korjataan asetuksen 10 a §:ssä oleva viittausvirhe. Asetus tulee voimaan 1.7.2015. (VM lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila 0295 530 201)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta tarkistetaan. Asetus koskee Ahvenanmaalla toisiin valtioihin matkustaville tapahtuvan matkailijamyynnin arvonlisäverottomuuden edellytysten osoittamista. Arvonlisäverottomasta matkailijamyynnistä säädetään arvonlisäverolain 70 b §:ssä sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain (1266/1996) 14 §:n 1 momentissa. Arvonlisäverolain 70 b §:n sanamuotoa on tarkistettu lailla arvonlisäverolain 70 b ja 133 §:n muuttamisesta (251/2015) samassa yhteydessä kuin säädettiin laki matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista (250/2015, palautusliikelaki). Palautusliikelaki on korvannut arvonlisäverottoman matkustajamyynnin järjestämisestä annetun asetuksen (485/1985). Uusi lainsäädäntö tulee voimaan 1.7.2015. Edellä mainittua arvonlisäverolain muutosta ja palautusliikelakia koskevan hallituksen esityksen (HE 267/2014) perustelujen mukaan arvonlisäveroasetuksen 8 §:ään sisältyvät säännökset matkailijamyynnin verottomuuden osoittamisesta on syytä tarkistaa samassa yhteydessä. Perustelujen mukaan on tarkoituksenmukaista, että kaikkea arvonlisäverotonta matkailijamyyntiä koskevat yhteiset myyntitositteiden tietosisältövaatimukset. Vastaavat muutokset tulee perustelujen mukaan tehdä Ahvenanmaa-asetukseen. Asetus tulee voimaan 1.7.2015. (VM lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila 0295 530 201)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta. Asetuksessa säädetään koulumatkatuen laskuttamisesta, laskuttajan velvollisuudesta palauttaa liikaa maksettu tuki sekä Kansaneläkelaitoksen ja matkalipun myyjän tai Kansaneläkelaitoksen ja joukkoliikenteen lippujärjestelmän ylläpitäjän välisestä sopimuksesta. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (OKM neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen 0295 330 110)

Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan 4 §:n 4 momentin 2 kohdassa säädetyn näyttö-, teoria- ja käytännön kokeista perittävän maksun enimmäismäärän osalta. Säännöstä muutetaan siten, että maksu on yhteensä enintään 2 400 euroa. Nykyinen säännös sallii enintään 1 300 euron maksun. Lisäksi asetusta muutetaan siten, että 4 §:n 4 momentin johdantotekstiin lisätään viittaus eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000) nojalla Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen eläinlääkärin laillistamiselle asetettavista vaatimuksista annetuissa säännöksissä tarkoitettuun kuulusteluun osallistumisesta. Tällä hetkellä näistä vaatimuksista on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 235/2003. Asetus tulee voimaan 1.5.2015. (OKM hallitusneuvos Immo Aakkula 0295 330 354)

Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella tehdään maaseudun kehittämisen tukemisesta annettuun lakiin tehdyn lainmuutoksen edellyttämät muutokset. Aikaisemmin kehittämishankkeeseen myönnettävä tuki, joka olisi muodostunut valtiontueksi, olisi voitu myöntää vain EU:n valtiontukisäännösten mukaisena vähämerkityksisenä tukena. Tämä rajaus poistettiin lainmuutoksella. Samoin koulutus- ja tiedonvälityshankkeena toteutettaviin esittelyhankkeisiin liittyvien investointien tukeminen mahdollistettiin. Kysymyksessä on teknisluonteisena pidettävä asetusmuutos. Valtiontukeen liittyvien lisäysten ohelle lisätään kiinteät tukitasot. Euroopan komissio edellyttää, että ohjelmaan sisältyvälle rahoitukselle asetetaan kiinteät tukitasot, jolloin harkinnanvara tuen määrän suhteen poistuu ja ennustettavuus lisääntyy. Paikalliset toimintaryhmät saisivat edelleen myöntää tukea myös alemmilla tukiprosenteilla. Asetus tulee voimaan 1.5.2015. (MMM neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen 0295 162 103)

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta. Asetuksella säädetään Euroopan unionin rahoittamien eläintukien tukiehtojen tarkastamisesta, valvonnan seuraamuksista ja eläinten hyvinvointikorvausta koskevan valvonnan laajentamisesta. Asetus tulee voimaan 28.4.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 26 ja 29 §:n muuttamisesta, valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 39 §:n muuttamisesta. Ajoneuvolain muuttamisesta annetulla lailla laajennettiin sähköisten palveluiden käyttömahdollisuuksia ajoneuvojen rekisteröintitoiminnassa. Rekisteröintitodistuksen I osaa ei enää edellytetä pidettäväksi mukana ajoneuvossa kotimaan liikenteessä, eikä todistuksen I osaa anneta automaattisesti rekisteri-ilmoituksen yhteydessä, vaan pyynnöstä. Lain voimaantulon jälkeen liikenteen valvonnasta vastaavat viranomaiset tarkistavat rekisterin tiedot sähköisistä tietojärjestelmistä. Raskaan liikenteen osalta velvollisuudesta pitää todistuksen I osaa mukana kotimaan liikenteessä luovutaan vasta siirtymäajan jälkeen 1.1.2017. Asetukset muutetaan vastaamaan lainsäädännön muuttumista näiltä osin. Asetukset tulevat voimaan 16.11.2015. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään säännökset traktorien EY-tyyppihyväksynnästä, jotka ovat nykyisin traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden EY-tyyppihyväksynnästä annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Samalla kumotaan mainittu traktorien EY-tyyppihyväksyntää koskeva asetus, sillä kahden erillisen ajoneuvojen hyväksyntää koskevan asetuksen ylläpitämiselle ei ole enää tarvetta. Asetus tulee voimaan 1.5.2015. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 0295 342 557)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 23.4.2015 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle vuotta 2014 koskeva Hallituksen vuosikertomus hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä niistä toimista, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt. Vuosikertomuksen rakennetta on muutettu edellisvuoden kertomuksesta. Neljästä itsenäisestä osasta on luovuttu. Uudistettu vuosikertomus koostuu varsinaisesta kertomuksesta ja sitä täydentävästä kolmesta liitteestä: ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset, tilinpäätöslaskelmat ja toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Tiedote

Päätös vahvistaa ministeri Orpolle vuosilomaan rinnastettava vapaa 22.4.2015. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös merkitä eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta pöytäkirjaan (HE 55/2014 vp). Eduskunta on perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla hyväksynyt eduskunnan vastaukseen sisältyvän lakiehdotuksen jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. (OM lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri 0295 150 280)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomuksesta 2014 pöytäkirjaan sekä ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta on hyväksynyt kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta, mutta edellyttää valtioneuvoston ryhtyvän toimenpiteisiin: 1. pitkäjänteisen rahoituksen turvaamiseksi ihmiskaupan uhrien auttamiseen osallistuville kansalaisjärjestöille, 2. ihmiskauppakoordinaattorin toimintaa koskevan lainsäädännön valmistelemiseksi, 3. sen varmistamiseksi, että ihmiskaupan uhrit tulevat ohjatuksi avun piiriin heti, kun esitutkintaviranomaisilla on perusteltu syy uskoa, että henkilö on ihmiskaupan uhri ja 4. sen turvaamiseksi, että yhdenvertaisuusvaltuutetulla on oikeus seurata oikeudenkäynnin suljettua käsittelyä myös niissä tilanteissa, kun valtuutettu ei toimi uhrin avustajana. (OM neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen 0295 150 454)

Päätös asettaa tuomarinvalintalautakunta viisivuotiskaudeksi 15.5.2015-14.5.2020. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: oikeusneuvos Hannu Rajalahti (oikeusneuvos Marjut Jokela) korkein oikeus; varapuheenjohtaja: hallintoneuvos Riitta Mutikainen (hallintoneuvos Outi Suviranta) korkein hallinto-oikeus; jäsenet: hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä Helsingin hovioikeus (hovioikeuden presidentti Tapani Vasama Vaasan hovioikeus), hallinto-oikeuden ylituomari Liisa Talvitie Vaasan hallinto-oikeus (hallinto-oikeuden ylituomari Veijo Tarukannel Itä-Suomen hallinto-oikeus), laamanni Daniel Allen Pohjanmaan käräjäoikeus (laamanni Tuula Lehto Kanta-Hämeen käräjäoikeus), hovioikeudenlaamanni Pekka Pärnänen Itä-Suomen hovioikeus (hovioikeudenlaamanni Asko Nurmi Turun hovioikeus), käräjätuomari Hanna Paronen Päijät-Hämeen käräjäoikeus (käräjätuomari Marjatta Berg Helsingin käräjäoikeus), määräaikainen hallinto-oikeustuomari, markkinaoikeustuomari Maarit Lindroos Helsingin hallinto-oikeus (hallinto-oikeustuomari Yrjänä Honkavaara Vaasan hallinto-oikeus), vakuutusoikeuden laamanni Rauli Rauankoski vakuutusoikeus (markkinaoikeustuomari Sami Myöhänen markkinaoikeus), asianajaja Riitta Leppiniemi Espoosta (asianajaja Antti Vainio Savonlinnasta), valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto (valtionsyyttäjä Jorma Äijälä) Valtakunnansyyttäjänvirasto ja professori Tuula Linna Lapin yliopisto (professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopisto). (OM hallitussihteeri Mika Risla 0295 150 190)

Päätös määrätä työmarkkinalakimies Kari Eskola vakuutusoikeuden sivutoimiseksi työoloja tai yritystoimintaa tuntevaksi jäseneksi käsittelemään ja ratkaisemaan vakuutusoikeuslain 11 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja asioita (valtiosektorin eläkeasiat) ja asiantuntija, varatuomari Janne Vuorenpää vakuutusoikeuden sivutoimisen työoloja tai yritystoimintaa tuntevan jäsenen varajäseneksi käsittelemään ja ratkaisemaan vakuutusoikeuslain 11 §:n 1 momentin 1 c kohdassa tarkoitettuja asioita (työttömyysturva-asiat ym.) molemmat 1.5.2015 lukien 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (OM kehittämispäällikkö Tuula Kivari 0295 150 546)

Päätös myöntää maastavientilupa Sako Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella yritys saa viedä tarkkuuskivääreitä TRG 22 cal. 308Win 200 kappaletta, TRG 22 cal. 260Rem 200 kappaletta, TRG 42 cal. 300WM 200 kappaletta, TRG 42 cal. 338LM 200 kappaletta, TRG M10 cal. 300WM 50 kappaletta, TRG M10 cal. 308Win 50 kappaletta, TRG M10 cal. 338LM 50 kappaletta sekä varaosapiippuja TRG 22/42 cal. 300WM/.308Win/.338LM/.260Rem 50 kappaletta, varaosalukkoja TRG22/42 cal.300WM/.308Win/.338LM/.260Rem 50 kappaletta, varaosapiippuja TRG M10 cal. 300WM/.308Win/.338LM 50 kappaletta, varaosalukkoja TRG M10 cal. 300WM/.308Win/.338LM 50 kappaletta ja Sako TRG tarkkuuskiväärien varaosia 3 800 kappaletta ja varusteita (kiikarinjalkoja) 1 200 kappaletta Kanadaan. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

Päätös myöntää maastavientilupa Componenta Finland Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella yritys saa viedä raskaisiin ajoneuvoihin tarkoitettuja valettuja rautakomponentteja: ohjausnivelen kansia RH 4 000 kappaletta, ohjausnivelen kansia LH 4 000 kappaletta, pyörän navan ulkokoteloita 8 000 kappaletta, ohjausnivelen runkoja LH 4 000 kappaletta, ohjausnivelen runkoja RH 4 000 kappaletta, alatukivarsia RH 4 000 kappaletta, alatukivarsia LH 4 000 kappaletta, ylätukivarsia RH 4 000 kappaletta ja ylätukivarsia LH 4 000 kappaletta Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

Päätös myöntää maastavientilupa Boomeranger Boats Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella yritys saa viedä kaksi kappaletta Boomeranger C-1100 RIB-veneitä ja kaksi kappaletta SeaFLIR 230 lämpökamerajärjestelmiä Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

Päätös ratkaista Kalevi Mäkisen jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitus. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 0295 530 065)

Päätös ratkaista Matti Juho Sallisen jäämistöstä tehty hakemus. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 0295 530 065)

Päätös ratkaista Pentti Juhani Savelan jäämistöstä tehty hakemus ja ilmoitus. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 0295 530 065)

Päätös myöntää työttömyysvakuutusrahastolle valtiontakaus pääomaltaan enintään 700 miljoonan euron lainajärjestelylle pankkien kanssa. Takaus kattaa lisäksi näihin lainoihin liittyvät korot, kuitenkin siten, että takauksen kohteena olevan pääoman ja korkojen enimmäismäärä on enintään 770 miljoonaa euroa. Lainajärjestely toteutetaan työttömyysvakuutusrahaston alijäämän kattamiseksi. Takaus on voimassa enintään 25 kuukautta valtiovarainministeriön määräämästä päivästä lukien. Työttömyysvakuutusrahaston on määrä allekirjoittaa lainajärjestelyyn liittyvät sopimukset 29.4.2015 siten, että lainasopimus on voimassa vuoden 2017 toukokuun loppuun. Valtiontakauspäätöksessä määrätään lisäksi valtiovarainministeriön ja valtiokonttorin tehtävistä, jotka liittyvät takauksen hallintaan ja työttömyysvakuutusrahaston raportointivelvollisuudesta valtiovarainministeriölle ja valtiokonttorille. Valtiontakauksesta ei peritä takausmaksua. (VM neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro 0295 530 302)

Päätös myöntää asiantuntija Piia Vuotille ero työsuhdekeksintölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen asiantuntija Santeri Suominen lautakunnan 31.12.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM hallitussihteeri Paula Laine-Nordström 0295 047 110)

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön (WHO) 137. hallintoneuvoston kokoukseen 27.-28.5.2015 Genevessä. Valtuuskunnan johtaja on pysyvä edustaja Päivi Kairamo Geneven pysyvästä edustustosta ja jäsenet ovat kansainvälisten asiain neuvos Outi Kuivasniemi sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä erityisasiantuntija Pasi Mustonen Geneven pysyvästä edustustosta. (STM neuvotteleva virkamies Merja Mustonen 0295 163 116)

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön (WHO) 68. yleiskokoukseen 18.-26.5.2015 Genevessä ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on pysyvä edustaja Päivi Kairamo Geneven pysyvästä edustustosta ja jäsenet ovat ministeri Renne Klinge Geneven pysyvästä edustustosta, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriöstä, osastopäällikkö Veli-Mikko Niemi sosiaali- ja terveysministeriöstä, yksikön päällikkö Johanna Karanko ulkoasiainministeriöstä, johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä, kansainvälisten asiain neuvos Outi Kuivasniemi sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Eero Lahtinen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja erityisasiantuntija Pasi Mustonen Geneven pysyvästä edustustosta. (STM neuvotteleva virkamies Merja Mustonen 0295 163 116)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 23.4.2015 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto siirsi liikenne- ja viestintäministeriöstä laskentasihteerin viran ja sen vakinaisen haltijan Soili Jormalaisen valtioneuvoston kansliaan 1.5.2015 lukien. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 0295 160 288)

Oikeustieteen maisteri, MBA Maarit Nikkolan ulkoasiainministeriön kaupallisen neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2015-31.7.2017, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on määrättynä toiseen tehtävään. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Valiokuntaneuvos, VT Kirsi Annika Pimiä yhdenvertaisuusvaltuutetun virkaan 15.5.2015-14.5.2020. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 0295 150 168)
Tiedote

Erityisasiantuntija Timo Makkonen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkisoikeuden yksikön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.6.2015-31.5.2020. (OM osastopäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Valtiotieteiden maisteri Ville Vilén puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.7.2015 lukien. (PLM erityisasiantuntija Ulla Kaleva 0295 140 437)

Hallitusneuvos, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Kirsti Kotaniemi opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen virkaan 24.4.2015 lukien. (OKM hallitussihteeri Leo Liukkonen 0295 330 196)

Filosofian maisteri Ulla Kaleva liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 18.5.2015 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain muuttamisesta, Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta, laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki ulkomaalaislain 36 §:n muuttamisesta, laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta, laki tullilain 14 §:n muuttamisesta, laki rajavartiolain muuttamisesta ja laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta (HE 288/2014 vp). Lakiin eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä lisätään säännös, jonka mukaan ulosottomiehen tulee ulkoasiainministeriön hakemuksesta ulosottokaaren mukaisessa menettelyssä etsiä ja jäädyttää sellaisia Suomessa sijaitsevia varoja, jotka tulee Euroopan unionin neuvoston asetuksen nojalla jäädyttää. Lisäksi muutetaan finanssivalvonnasta annettua lakia, rikoslakia, ulkomaalaislakia, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä annettua lakia, tullilakia, rajavartiolakia ja alusliikennepalvelulakia. Muutoksilla tehostetaan kansainvälisten pakotteiden täytäntöönpanoa Suomessa sekä tähän liittyen selkeytetään viranomaisten toimivaltuuksia ja parannetaan viranomaisten välistä tiedonkulkua. Lait tulevat voimaan 1.6.2015. (UM lähetystöneuvos Satu Suikkari-Kleven 0295 351 241)

Säätiölaki, laki säätiölain voimaanpanosta, laki perintökaaren 19 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki tilintarkastuslain 9 §:n muuttamisesta, laki yrityskiinnityslain 11 ja 27 §:n muuttamisesta, laki säästöpankkilain 92 §:n muuttamisesta, laki säätiön valvontamaksusta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta, laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b §:n muuttamisesta, laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki ammattikorkeakoululain 43 §:n muuttamisesta, laki yliopistolain 1 §:n muuttamisesta, laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta ja laki harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 166/2014 vp). Säätiölailla selvennetään säätiön tarkoitusta, toimintaa, hallintoa ja valvontaa koskevaa sääntelyä ja lisätään läpinäkyvyyttä, mikä parantaa säätiölaitoksen tunnettuisuutta ja edistää pelisääntöjen noudattamista. Lailla saatetaan säätiöiden säätiölainsäädäntöön perustuvat toimintaedellytykset nykyaikaisen säätiötoiminnan vaatimusten mukaisiksi. Samalla tehdään laista johtuvia muutoksia useisiin muihin lakeihin. Lait tulevat voimaan 1.12.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ja arvioi uuden säätiölain toimivuutta ja toimeenpanoa sekä antaa lakivaliokunnalle asiasta selvityksen vuoden 2018 loppuun mennessä. (OM lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen 0295 150 220)

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta (HE 348/2014 vp). Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lakiin lisätään viittaukset tutkintavankeuslakiin tehtäviin säännöksiin. Lakiviittaukset kohdistuvat säännöksiin, joissa säädetään tutkintavankeuden päättymisestä, tutkintavangin sijoittamisesta ja lyhytaikaisesta siirtämisestä, tutkintavangin kirjeenvaihdosta, puheluista sekä tutkintavangin tapaamisista ja yhteydenpidosta vankilan ulkopuolelle.. Laki tulee voimaan 11.5.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee kiireellisesti poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain kokonaisuudistuksen. (SM ylitarkastaja Marko Meriniemi 0295 488 561)
Tiedote

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (HE 349/2014 vp). Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muutokset koskevat pienimuotoista sähkön tuotantoa. Sähköverotuksen ulkopuolelle kokonaan jäävien voimalaitosten määritelmää muutetaan niin, että se koskee enintään 100 kilovolttiampeerin nimellistehoisia voimalaitoksia. Samassa yhteydessä puretaan sääntely, jossa yli 50 mutta enintään 2 000 kilovolttiampeerin nimellistehoisen voimalaitoksen verokohtelu riippuu siitä, siirretäänkö sähköä sähköverkkoon kalenterikuukauden aikana vai ei. Tilalle otetaan sääntely, jossa myös yli 100 kilovolttiampeerin nimellistehoinen voimalaitos säilyy verotuksen ulkopuolella, jos sen kalenterivuodessa tuottaman sähkön määrä ei ylitä 800 000 kilowattituntia. Sähkön pientuotannon sääntely koskee niin fossiilista kuin uusiutuvaa energiaa käyttäviä voimalaitoksia. Laki tulee voimaan 1.5.2015. (VM lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen 0295 530 372)

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 359/2014 vp). Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitettä muutetaan siten, että polttoturpeen verotasoa alennetaan 1,50 eurolla megawattitunnilta. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen 0295 530 372)

Laki laiksi perintö- ja lahjaverolain 56 §:n muuttamisesta (HE 364/2014 vp). Maatilan ja muun yrityksen sukupolvenvaihdoshuojennukseen liittyvää veron maksuajan pidentämistä koskevaa säännöstä muutetaan siten, että vero, jonka maksamiseen on myönnetty pidennystä, voidaan kantaa enintään kymmenen vuoden aikana. Laki tulee voimaan 1.6.2015. Lakia sovelletaan, kun verovelvollisuus on alkanut 1.1.2015 tai sen jälkeen. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)
Tiedote

Laki arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta ja laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 363/2014 vp). Arvonlisäverolakia muutetaan siten, että tilikauden liikevaihdon perustella laskettava verovelvollisuuden alaraja nostetaan 10 000 euroon. Lisäksi verovelvollisuuden euromääräiseen alarajaan liittyvän veronhuojennuksen yläraja nostetaan 30 000 euroon. Kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annettua lakia muutetaan vastaavasti siten, että lakia sovelletaan vain sellaiseen liike- ja ammattitoimintaan, jonka tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Lakeja sovelletaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavaan tilikauteen. (VM ylitarkastaja Marja Hokkanen 0295 530 692)

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 56 §:n muuttamisesta, laki maatilatalouden tuloverolain 10 f §:n muuttamisesta ja laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta (HE 365/2014 vp). Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muutoksella ammattikorkeakoulut saatetaan koulutusvähennyksen ja koulutuskorvauksen osalta samaan asemaan kuin yliopistot. Ammattikorkeakouluosakeyhtiöillä on jatkossa mahdollisuus saada koulutusvähennystä taloudelliselta arvoltaan vastaavaa koulutuskorvausta työntekijöidensä koulutuksen osalta. Ammattikorkeakouluosakeyhtiöiltä poistetaan vastaavasti mahdollisuus elinkeinotulon ja maatalouden tulon verotuksessa tehtävään koulutusvähennykseen. Elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia muutetaan myös siten, että elokuvatuottajille valtion tai Suomen elokuvasäätiön varoista myönnetyn tuotantotuen verovapaus laajennetaan koskemaan kotimaisten elokuvatuottajien lisäksi Euroopan talousalueella asuvia elokuvatuottajia. Rajoitetusti verovelvollisen saaman pääomatulon veroprogressiota muutetaan siten, että se vastaa yleisesti verovelvollisen saaman pääomatulon veroprogressiota. Pääomatulosta suoritettavan korkeamman verokannan soveltamisen rajaa alennetaan 30 000 euroon ja ylempi verokanta korotetaan 33 prosenttiin. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 56 §:n muuttamisesta ja laki maatilatalouden tuloverolain 10 f §:n muuttamisesta tulevat voimaan 1.5.2015. Lakeja sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2016. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa. (VM erityisasiantuntija Tarja Järvinen 0295 530 089)

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista, laki rikoslain 44 luvun 4 a §:n muuttamisesta, laki eläinlääkintähuoltolain 2 §:n muuttamisesta, laki lannoitevalmistelain muuttamisesta ja laki kumotun eläintautilain voimaan jätettyjen säännösten kumoamisesta (HE 235/2014 vp). Laki eläimistä saatavista sivutuotteista sisältää Euroopan unionin sivutuotteita koskevan asetuksen kansalliseen toimeenpanoon liittyvät säännökset. Laki sisältää asetuksen mahdollistamat kansalliset poikkeukset ja helpotukset sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käyttöön ja hävittämiseen. Lisäksi laki sisältää toimijoiden ja laitosten rekisteröintiä ja hyväksymistä sekä valvonnan järjestämistä koskevat säännökset. Vastaavat säännökset ovat sisältyneet kumotun eläintautilain nojalla annettuihin vielä voimassa oleviin alemmanasteisiin säännöksiin. Lailla säädetään myös eläintautien leviämisen estämiseksi tarvittavista toimenpiteistä sekä toimenpiteistä elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi. Rikoslakia muutetaan siten, että rangaistavaa on lain vastainen eläintaudin leviämisvaaran aiheuttaminen. Lisäksi eläinlääkintähuoltolakiin ja lannoitevalmistelakiin tehdään teknisluonteisia muutoksia. Eläintautilailla voimaan jätetyt kumotun eläintautilain sivutuotteita koskevat säännökset kumotaan. Lait tulevat voimaan 1.7.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että aluehallintoa ja ympäristöterveydenhuoltoa koskevat rakenteelliset uudistukset tulee valtiovarainministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön toimesta toteuttaa välittömästi siihen sisällyttäen myös järjestelmä, jolla kunnaneläinlääkärin tekemästä työstä aiheutuvat valvontakustannukset korvataan valtion varoista kunnille yksinkertaista ja selkeää menettelyä käyttäen. (MMM lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi 0295 162 234)

Laki valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta (HE 318/2014 vp). Valtion vientitakuista annettua lakia muutetaan siten, että vientitakuu on mahdollista myöntää ulkomaiselle ostajalle myönnetyn vientiluoton jälleenrahoituksen järjestämiseksi. Lisäksi vientitakuu voidaan myöntää vientitakuulain mukaisten kotimaahan suuntautuvien vientiä edistävien investointien jälleenrahoituksen järjestämiseksi. Laki tulee voimaan 1.5.2015. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 0295 064 938)
Tiedote

Työtapaturma- ja ammattitautilaki, laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta, laki valtion eläkelain 26 §:n muuttamisesta, laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta, laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta, laki vammaisetuuksista annetun lain 9 ja 12 §:n muuttamisesta, laki takuueläkkeestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta, laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta, laki meripelastuslain 23 §:n muuttamisesta, laki pelastuslain 103 §:n muuttamisesta, laki poliisilain 8 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta, laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 84 §:n muuttamisesta, laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 30 §:n muuttamisesta, laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 11 §:n ja 14 luvun 3 §:n muuttamisesta, laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain muuttamisesta, laki virkatehtävässä apuna olleelle henkilölle eräissä tapauksissa suoritettavasta tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta, laki käräjäoikeuslain muuttamisesta, laki tuotevastuulain 13 a §:n muuttamisesta, laki edustajanpalkkiosta annetun lain 5 a §:n 1 momentin kumoamisesta, laki vuorotteluvapaalain 19 §:n muuttamisesta, laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta, laki rikoslain 29 luvun muuttamisesta, laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta ja laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (HE 277/2014 vp). Työtapaturma- ja ammattitautilailla uudistetaan tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön rakenne kokonaisuudessaan. Lain sisältö saatetaan vastaamaan työelämän muuttuneita olosuhteita ja perustuslain nykylainsäädännölle asettamia vaatimuksia. Muuhun etuuslainsäädäntöön tehdään lukuisia teknisiä muutoksia. Rikoslakiin lisätään säännös tapaturmavakuutusmaksupetoksesta. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta tulee kuitenkin voimaan 1.5.2015. (STM hallitusneuvos Mika Mänttäri 0295 163 125)
Tiedote

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, laki huumausainelain 4 §:n muuttamisesta ja laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 339/2014 vp). Lailla ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä säädetään yleisellä tasolla päihdehaittojen seurannasta, toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Julkinen valta huolehtii alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisystä yhteistyössä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Vastuu laaja-alaisen ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä on kunnilla. Kunnat saavat ohjausta ja tukea aluehallintovirastoilta. Lain valtakunnallinen ohjaus kuuluu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja johto sosiaali- ja terveysministeriölle. Huumausainelain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain viittaukset muutetaan koskemaan lakia ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Lait tulevat voimaan 1.12.2015. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 0295 163 341)
Tiedote

Tasavallan presidentti hyväksyisi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen ja Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen sekä vahvistaisi liitteenä olevat lain Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 355/2014 vp). Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen poliittiset osuudet allekirjoitettiin Brysselissä maaliskuussa 2014 ja jäljelle jääneet oikeus- ja sisäasioita, vapaakauppaa sekä talous- ja rahoitusyhteistyötä koskevat osuudet allekirjoitettiin Brysselissä kesäkuussa 2014. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä toisaalta Moldovan ja toisaalta Georgian välillä tehdyt assosiaatiosopimukset allekirjoitettiin Brysselissä kesäkuussa 2014. Assosiaatiosopimukset Ukrainan, Moldovan ja Georgian kanssa syventävät maiden poliittista ja taloudellista yhteistyötä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kanssa. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM apulaisosastopäällikkö Vesa Vasara 0295 351 723)
Tiedote

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti antaisi seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Suomen Slovakian suurlähetystö Bratislavassa, Suomen Slovenian suurlähetystö Ljubljanassa ja Suomen Luxemburgin suurlähetystö Luxemburgissa lakkautetaan 1.9.2015. Muutokset vähentävät edustustoverkon vuotuisia kokonaiskustannuksia noin 1,9 miljoonalla eurolla. Asetus tulee voimaan 1.9.2015. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 0295 350 679)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti hyväksyisi Maailman postiliiton yleisohjesäännön ja päättöpöytäkirjan. Maailman postiliiton yleisohjesääntö sisältää määräykset postiliiton toiminnasta ja perussopimuksen soveltamisesta. Maailman postiliiton sopimuksiin tehty päättöpöytäkirja sisältää sopimuksiin tehdyt varaumat. Päättöpöytäkirjan III artiklan 5 kohta sisältää Suomen tekemän varauman yleissopimuksen 7 artiklaan. Eduskunta on hyväksynyt kyseisen varauman yleissopimuksen hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä (EV 48/2014) ja tasavallan presidentti on päättänyt sen tekemisestä 8.8.2014. Kun yleisohjesääntö ja päättöpöytäkirja on hyväksytty, liittyy Suomi samanaikaisesti Maailman postiliiton yleissopimukseen, yleisohjesääntöön sekä päättöpöytäkirjaan. (LVM neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm 0295 342 021)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Brysselissä Pohjois-Atlantin liitossa (NATO) olevan erityisedustuston päällikön, ulkoasiainneuvos Pia Rantala-Engbergin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2015 sekä Ljubljanan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pekka Metson edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2015. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainneuvos Piritta Asunmaa Brysselissä Pohjois-Atlantin liitossa (NATO) olevan erityisedustuston päällikön tehtävään 1.9.2015 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin, kontra-amiraali Veijo Yrjö Ilmari Taipaluksen määrääminen merivoimien komentajaksi 1.1.2016 lukien, Pääesikunnan johtamisjärjestelmäpäällikön, prikaatikenraali Ilkka Juhani Korkiamäen määrääminen Maanpuolustuskorkeakoulun rehtoriksi 1.1.2016 lukien, Pääesikunnan logistiikkapäällikön, kenraalimajuri Kyösti Juhani Halosen määrääminen puolustusvoimien sotatalouspäälliköksi 1.1.2016 lukien, Pääesikunnan suunnittelupäällikön, prikaatikenraali Eero Tapio Pyötsiän määrääminen puolustusvoimien operaatiopäälliköksi 1.1.2016 lukien sekä Kainuun prikaatin komentajan, prikaatikenraali Jukka Tapio Sonnisen määrääminen pääesikunnan koulutuspäälliköksi 1.11.2015 lukien. (PLM hallintojohtaja Hannu Antikainen 0295 140 500)
Tiedote

Yleisesikuntaupseeri, everstiluutnantti Mika Peltoniemi puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.9.2015 - 30.6.2017 väliseksi ajaksi. (PLM erityisasiantuntija Ulla Kaleva 0295 140 437)

Yleisesikuntaupseeri, eversti Juha Pekkola puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.6.2015 - 31.12.2017 väliseksi ajaksi. (PLM erityisasiantuntija Ulla Kaleva 0295 140 437)