Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 9.1.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 9.1.2014 11.28
Tiedote 5/2014

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

 

Valtioneuvosto antoi 9.1.2014 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Panaman kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa 20.12.2013 alkaen. Laki (814/2013) ja asetus tulevat voimaan 17.1.2014. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Valtioneuvoston asetus elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2014. Asetuksella säädetään, mitkä ELY-keskusten sekä TE-toimistojen suoritteet ovat maksullisia samoin kuin siitä, mistä suoritteista maksu peritään omakustannusarvon tai sitä alemman arvon perusteella ja mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Asetus tulee voimaan 10.1.2014 ja on voimassa vuoden 2014 loppuun. (TEM neuvotteleva virkamies Elina Isoksela 0295 063 719)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 9.1.2014 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajaksi kansanedustaja Martti Korhonen ja jäseniksi liikenneneuvos Kimmo Kiiski varajäsenenään neuvotteleva virkamies Merja Vahva liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä poliisitarkastaja Jari Pajunen varajäsenenään poliisitarkastaja Seppo Sivula sisäministeriöstä. (LVM yli-insinööri Marcus Merin 0295 342 374)

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön (WHO) 134. hallintoneuvoston kokoukseen Genevessä 20.-25.1.2014 ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on suurlähettiläs Päivi Kairamo Geneven pysyvästä edustustosta ja jäsenet ovat johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä erityisasiantuntija Eero Lahtinen Geneven pysyvästä edustustosta. (STM kansainvälisten asiain johtaja Liisa Ollila 0295 163 115)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 9.1.2014 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen maisteri Sanna Helopuro valtioneuvoston kanslian lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 20.1.2014-31.8.2016, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 0295 160 288)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta (HE 182/2013 vp). Laki sisältää säännökset sähköisten tietullien keräämisjärjestelmien teknisistä vaatimuksista ja eurooppalaisesta sähköisestä tietullipalvelusta. Sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmistä annettu laki kumotaan. Laki tulee voimaan 1.2.2014. (LVM neuvotteleva virkamies Kaisa Männistö 0295 342 030)