Katsastuslainsäädännön uudistamisen toinen vaihe

LVM008:00/2017 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM008:00/2017

Asianumerot LVM/1051/03/2017 , VN/8511/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu – 27.6.2022

Asettamispäivä 21.12.2016

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Sujuvoitetaan säädöksiä

Toimenpiteet Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Lainvalmistelu

HE laeiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain, ajoneuvolain ja mittauslaitelain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 1.2.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 23/2018
  Arvioitu uusi esittelyviikko 24/2018
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  13.6.2018
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 230/2018

Tarkastellaan katsastusten toimilupajaottelua ja kehitetään katsastusten laatua ja valvontaa, tarkastellaan katsastettavia ajoneuvoluokkia

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Berner

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa on kyse katsastuslainsäädännön uudistamisen toisesta vaiheesta. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin voimaansaattamaan EU:n liikennekelpoisuuspakettiin sisältyvien säädösten, eli uuden katsastusdirektiivin 2014/45/EU, rekisteröintitodistusdirektiivin 2014/46/EU ja tienvarsitarkastus-direktiivin 2014/47/EU, vaatimukset. Lisäksi ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin eräitä katsastuksiin ja katsastustoimintaan liittyviä säännöksiä, jotka haittaavat kansalaisten arkea ja yritystoimintaa. Tällaisia olivat muun muassa määräaikaiskatsastusten aikaväli, katsastusajankohdan määräytyminen ja katsastustoiminnan riippumattomuussääntely. Lisäksi useiden teknisluontoisten vaatimusten asettaminen siirrettiin valtioneuvoston asetuksen sijaan annettavaksi Liikenne- ja viestintäviraston määräyksellä. Ensimmäisen vaiheen lakimuutokset tulivat voimaan 3.7.2017. Katsastusaikavälien muutosta koskeva valtioneuvostonasetus tuli voimaan 20.5.2018.

Hankkeen toisessa vaiheessa jatketaan kansalaisten arkea ja yritystoimintaa tarpeettomasti haittaavien säädösten perkaamista. Toisessa vaiheessa tullaan tarkastelemaan sellaisten ajoneuvoluokkien katsastusvelvollisuutta, joiden määräaikaiskatsastuksiin katsastusdirektiivi ei velvoiteta. Tällaisia ajoneuvoja ovat jarrulliset kevytperävaunut, nelipyörät ja kevyet nelipyörät sekä sellaiset ajoneuvot, joita käytetään vain harvoin tai ei juuri koskaan yleisillä teillä, kuten museoajoneuvot. Ajoneuvojen katsastusvelvollisuudesta säädetään tarkemmin liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1245/2002).

Hankkeen toisessa vaiheessa on arvioitu myös katsastustoiminnan järjestämiseen liittyvää toimilupajaottelua ja sen tarkoituksenmukaisuutta. Katsastustoiminnan harjoittamisen vapautta rajoitetaan toimilu-pasääntelyllä. Toiminnan luvanvaraisuudesta ja edellytyksistä säädetään ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetussa laissa (957/2013). Hankkeessa valmisteltu lain muutos tulee voimaan 1.11.2019. Jatkossa katsastusluvat myönnetään toimijakohtaisina ja yksi lupa oikeuttaa suorittamaan kaikkia katsastuslajeja ja kaikkien ajoneuvoluokkien katsastuksia. Samalla toimijan velvollisuus suorittaa kaikkia luvan mukaisia katsastuksia poistuu. Ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muutoksen myötä nykyiset ja mahdolliset uudet yritykset voivat joustavammin perustaa uusia katsastusasemia ja räätälöidä palvelukokonaisuuksia. Muutoksen myötä helpotetaan myös katsastajien jatkokoulutukseen pääsyä.
Lisäksi muutos selkiyttää katsastustoiminnan valvontaan liittyvää sääntelyä ja laajentaa Liikenne- ja viestintäviraston mahdollisuutta asettaa katsastusluvan haltijoihin ja katsastajiin kohdistuva uhkasakko tilanteissa, joissa viraston määräyksiä tai kieltoja ei noudateta.

Lähtökohdat

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen tavoitteena on ollut sääntelyn nettomäärän keventäminen ja säädöksille vaihtoehtoisten ohjauskeinojen käytön lisääminen. Tavoitteena on vähentää kansalaisten arkea ja yritystoimintaa haittaavaa sääntelyä. EU-säännösten toimeenpanossa tulee pidättäytyä kansallisesta lisäsääntelystä

Suomessa katsastusvelvoitteen alaisuuteen kuuluu tällä hetkellä kolme sellaista ajoneuvoluokkaa, joiden katsastamiseen EU:n katsastusdirektiivi ei velvoita. Hallitusohjelman norminpurkutavoitteiden
mukaisesti tällaisen kansallisen lisäsääntelyn tarvetta on syytä arvioida. Suomessa on tällä hetkellä noin 180 000 O2-luokan perävaunua, jotka täytyy määräaikaiskatsastaa joka toinen vuosi. Kevyitä nelipyöriä (L6e) on liikennekäytössä noin 10 000 ja nelipyöriä (L7e) noin 11 000. Näiden katsastusaikaväli on sama kuin henkilöautoilla. Näiden ajoneuvojen katsastuksista syntyy luonnollisesti kuluja kansalaisille.

Toimilupasääntely puolestaan rajoittaa yritysten vapautta päättää tarjoamistaan palveluista. Uudistusten tavoitteena on poistaa sellaisia rajoituksia, jotka ovat osoittautuneet sääntelyn tavoitteisiin nähden tarpeettomiksi.

Katsastuksen keskeisimpänä tavoitteena on ajoneuvojen liikennekelpoisuuden varmistaminen. Siihen kuuluu ympäristöhaittojen (pakokaasupäästöjen ja melun) sekä turvallisuutta heikentävien vikojen valvonta. Jotta toiminnalle asetetut tavoitteet täyttyvät, on sen laadun oltava riittävän hyvällä tasolla. Hankkeen tavoitteena on löytää keinoja katsastustoiminnan laadun parantamiseen.

Lisätietoja