Hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

LVM019:00/2017 Kehittäminen

Kokoamalla liikennepalvelujen lakitasoinen sääntely yhteen lakiin, liikennekaareen, edistetään liikennejärjestelmän tarkastelemista kokonaisuutena sekä helpotetaan sen eri osien yhteen toimivuutta. Keskeisenä tavoitteena on helpottaa uusien innovaatioiden, digitalisaation ja automatisaation käyttöönottoa sekä liikenne palveluna –käsitteen (Mobility as a Service, MAAS) toteuttamista. Lähtökohtina ovat markkinaehtoinen toiminta ja käyttäjien tarpeisiin vastaavat, laadukkaat, edulliset ja tehokkaasti tuotetut palvelut. Erityisesti liikennejärjestelmää koskeva tieto halutaan järjestelmän asiakkaiden, palvelun-tuottajien ja viranomaisen käyttöön mahdollisimman avoimesti ja lisäarvoa tuottavasti.

Nyt käynnistyvässä toisessa vaiheessa liikennekaareen kootaan lento-, meri- ja raideliikenteen markkinoita ja kuljetuspalveluja koskevat säädökset siten, että ne muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden ensimmäisessä vaiheessa liikennekaareen sisällytettyjen tieliikennettä koskevien säädösten ...

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM019:00/2017

Asianumerot LVM/905/03/2017

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Yhteyshenkilö
Maija Ahokas, Hallitusneuvos
[email protected]

Yhteyshenkilö
Susanna Metsälampi, Neuvotteleva virkamies
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Marraskuussa 2015 käynnistetyllä liikennekaarihankkeella toteutetaan kahta Sipilän hallitusohjelman kärkihanketta, hankkeita digitaalisen liiketoimintaympäristön rakentamiseksi ja sääntelyn sujuvoittamiseksi. Liikennekaari-hanke on päätetty toteuttaa kolmessa vaiheessa sen sisällöllisen laaja-alaisuuden takia. Ensimmäisessä vaiheessa liikennekaareen on sisällytetty erityisesti maaliikenteen liikennemarkkinoita ja -palveluja koskevat säädökset. Toisessa vaiheessa toteutetaan muut hankkeelle asetetut keskeiset tavoitteet. Kolmannessa vaiheessa lainsäädäntökokonaisuus viimeistellään.

Liikennealan sääntely on tällä hetkellä vahvasti liikennemuoto-kohtaista. Suurin osa säädöspohjasta tulee Euroopan unionista ja kansainvälisistä järjestöistä (IMO, ICAO, UNECE). Liikennejärjestelmän kokonaistarkastelua ja kehittämistä vaikeuttaa se, että kuljetuksia koskevat vaatimukset eroavat toisistaan. Liikennepalvelujen asiakaslähtöisyyttä, markkinaehtoisuutta ja yhteen toimivuutta on tarve parantaa.

Lisätietoja