Arviomuistioluonnos sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muutoksenhakusäännösten muutostarpeesta

LVM021:00/2023 Kehittäminen

Liikenne- ja viestintäministeriössä tehtiin syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana selvitystä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) muutoksenhakusäännösten mahdollisista muutostarpeista. Asiasta laadittiin arviomuistioluonnos, joka oli lausuntokierroksella touko-kesäkuussa 2023.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM021:00/2023

Asianumerot VN/24866/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.8.2022 – 30.8.2023

Asettamispäivä

Yhteyshenkilö
Hanna Laurila, Hallitusneuvos
puh. +358 295 342 025
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tarvetta SVPL:n muutoksenhakusäännösten muuttamiselle selvitettiin kattavasti liikenne- ja viestintäministeriössä virkatyönä laaditussa arviomuistioluonnoksessa. Arviomuistion laatimista varten pyydettiin alustavia näkemyksiä viranomaisilta, hallintotuomioistuimilta sekä tele- ja viestintäalan yrityksiltä ja etujärjestöiltä.

Arviomuistioluonnoksessa arvioitiin lain muutoksenhakumenettelyjen toimivuutta kokonaisuutena mutta painotettiin SVPL 345 §:n mukaista suoraa valitustietä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäministeriössä tehtiin syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana selvitystä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) muutoksenhakusäännösten mahdollisista muutostarpeista. Asiasta laadittiin arviomuistioluonnos, joka oli lausuntokierroksella touko-kesäkuussa 2023.

Lähtökohdat

Oikeusministeriö valmisteli hiljattain hallituksen esityksen (HE 93/2022 vp.), jonka tavoitteena oli muuttaa kerralla useiden erityislakien yleislaista poikkeavia muutoksenhakusääntöjä mahdollisimman pitkälti yleislain mukaisiksi niin, että muista viranomaispäätöksistä kuin valtioneuvoston yleisistunnon päätöksistä valitettaisiin hallinto-oikeuteen eikä suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa ja muutoslait tulivat voimaan 1.3.2023.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muutoksenhakusäännökset eivät sisältyneet näihin lakimuutoksiin. Liikenne- ja viestintäministeriö on katsonut, että kyse ei olisi vain muutoksenhaun teknisestä siirrosta tuomioistuimelta toiselle, vaan muutostarve ja muutosten vaikutukset tulee arvioida perusteellisemmin kuin olisi ollut mahdollista oikeusministeriön lakihankkeen yhteydessä.