Yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listan päivitystarpeiden arviointi

LVM028:00/2020 Kehittäminen

LVM arvioi vuoden 2020 aikana ns. yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listan ajantasaisuutta katsojatottumusten muutokset huomioon ottaen. Lista sisältyy televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1245/2014) 6 §:ään, jossa on listattu ne tapahtumat, joiden katsotaan olevan Suomessa yhteiskunnallisesti merkittäviä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM028:00/2020

Asianumerot VN/11082/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 5.5.2020 –

Asettamispäivä 5.5.2020

Yhteyshenkilö
Päivi-Maria Virta, Johtava asiantuntija
puh. +358 295 342 185
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Lain on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2020. Muutoksilla täytäntöön pannaan muun muassa uudistettu audiovisuaalisia mediapalveluita koskeva direktiivi. Direktiivi edellyttää muutoksia myös valtioneuvoston asetukseen televisio- ja radiotoiminnasta. Asetuksen muuttaminen toteutetaan lain voimaantulon jälkeen. Asetuksen muuttamisen yhteydessä arvioidaan myös asetukseen sisältyvän yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listan ajantasaisuus katsojatottumusten muutokset huomioon ottaen.

Tiivistelmä

LVM arvioi vuoden 2020 aikana ns. yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listan ajantasaisuutta katsojatottumusten muutokset huomioon ottaen. Lista sisältyy televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1245/2014) 6 §:ään, jossa on listattu ne tapahtumat, joiden katsotaan olevan Suomessa yhteiskunnallisesti merkittäviä.

Lähtökohdat

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 212 § 3 mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, mitkä tapahtumat ovat Suomessa yhteiskunnallisen merkittävyytensä vuoksi sellaisia, että niitä koskevat lähetykset on välitettävä Suomen alueelle siten, että merkittävä osa yleisöstä voi seurata niitä vapaasti vastaanotettavissa olevassa muodossa kokonaan tai osittain joko suorana tai nauhoitettuna lähetyksenä. Säännöksen perusteella yhteiskunnallisesti merkittävää tapahtumaa koskeva televisiolähetys katsotaan välitetyksi merkittävälle osalle yleisöä, jos 90 prosenttia väestöstä voi vastaanottaa lähetyksen ilman erillistä korvausta. Säännös perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (2010/13/EU) audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta.

Listan laatimisesta on kulunut 12 vuotta joten sen ajantasaisuus on tarkoituksenmukaista arvioida uudelleen katsojatottumusten muutokset huomioon ottaen. Muutosta arvioitaessa on huomioitava myös, että sen tulee täyttää EU-sääntelyn vaatimukset.

Lisätietoja