Liikenteen automaation lainsäädäntö- ja avaintoimenpidesuunnitelma

LVM059:00/2019 Kehittäminen

Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnistetty hanke kaikki liikennemuodot kattavan liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelman valmistelemiseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM059:00/2019

Asianumerot VN/15033/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 8.10.2019 – 31.12.2027

Asettamispäivä 8.10.2019

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa valmistellaan kaikki liikennemuodot kattava liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelma. Suunnitelma lähtee liikkeelle niin sanotun ”ison kuvan hahmottamisesta”, ja suunniteltujen yksittäisten toimenpiteiden tulee palvella ison kuvan saavuttamista. Laajempaa näkemystä pyritään viemään tehokkaasti myös kansainvälisiin elimiin ja EU:hun, jossa valmistellaan liikenteen automaatioon vaikuttavaa sääntelyä. Työ palvelee myös samalla aikaa tekeillä olevaa 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua.

Hankkeessa tarkasteltavat osa-alueet ovat tiedon hyödyntäminen, automaation vaatima digitaalinen ja fyysinen liikenneinfrastruktuuri, liikennevälineiden tekninen automaatiokehitys, liikenteen ohjaus- ja hallintapalveluiden sekä muiden liikenteen solmupisteiden kasvava merkitys, oikeudelliset kysymykset ja sääntely sekä kokeilujen ja pilotointien tukeminen. Toimenpiteiden vaikuttavuutta pyritään arvioimaan etenkin liikenneturvallisuuden, liikenteen tehokkaan sujumisen ja ympäristövaikutusten näkökulmasta.

Osa-alueista tiedon hyödyntämistä sekä automaation vaatimaa digitaalista ja fyysistä liikenneinfrastruktuuria on jo alustavasti pohdittu hallinnonalan sisäisessä yhteistyössä keväällä 2019. Tämän esivalmistelun perusteella laaditaan arviomuistio, joka laitetaan avoimesti kommentoitavaksi.

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnistetty hanke kaikki liikennemuodot kattavan liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelman valmistelemiseksi.

Lähtökohdat

Hanke on jatkumoa aikaisemmille strategisen tason automaatiokehityksen tarkasteluille ja tiekartoille. Liikenteen automaatio on kansainvälinen kehityskulku, joka muokkaa voimakkaasti yhteiskuntia, ja sen etenemistä on tarpeen tarkastella parin vuoden välein.