Digitalisaation ja datatalouden vastuualueen yhteistyöryhmä (Digitoimisto)

LVM066:00/2021 Toimielin

Digitoimisto on digitalisaation ja datatalouden vastuualuetta koskeva pysyvä yhteistyöryhmä. Digitoimisto tukee digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän toimintaa ja toimii ministeriöiden välisen yhteistyön pysyvänä koordinoijana. Digitoimisto toimii myös yhteyspisteenä digiasioissa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM066:00/2021

Asianumerot VN/25733/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.10.2021 –

Asettamispäivä 14.10.2021

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Yhteyshenkilö
Merita Erkkilä, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 136
[email protected]

Yhteyshenkilö
Maaria Mäntyniemi, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 342 150
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Toiminnallaan digitoimisto vahvistaa ministeriöiden välistä yhteistyötä, koordinaatiota ja tiedonkulkua digitalisaation ja datatalouden alueella.

Digitoimiston toiminnan kautta LVM:n, VM:n ja TEM:n sekä muiden ministeriöiden digitalisaation ja datatalouden kehittämisen toimet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja jaetun tilannekuvan, jonka puitteissa ministeriöt toteuttavat tehtävänsä mukaisia toimenpiteitä. Digitoimisto ylläpitää digi-, data- ja tietopolitiikan tilannekuvaa eli digisalkkua. Tämä auttaa priorisoimaan hankkeita ja muun muassa lisää Suomen vaikuttavuutta EU-tasolla.

Yhtenäinen toimintamalli varmistaa sen, ettei mikään osa-alue jää jälkeen ja näin hidasta muiden osa-alueiden edistymistä. Tiivistyvä yhteistyö myös vauhdittaa osaltaan digitaalista ja vihreää siirtymää sekä parantaa kestävän kasvun edellytyksiä.

Digitoimisto hyödyntää olemassa olevia eri ministeriöiden välisiä yhteistyöelimiä ja työryhmiä, mutta voi myös perustaa uusia.

Tiivistelmä

Digitoimisto on digitalisaation ja datatalouden vastuualuetta koskeva pysyvä yhteistyöryhmä. Digitoimisto tukee digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän toimintaa ja toimii ministeriöiden välisen yhteistyön pysyvänä koordinoijana. Digitoimisto toimii myös yhteyspisteenä digiasioissa.

Lähtökohdat

Valtioneuvosto asetti 2.9.2021 pääministeri Sanna Marinin hallituskaudeksi digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän ja määräsi sen puheenjohtajaksi julkista hallintoa koskevissa asioissa kuntaministeri Paateron ja muissa asioissa maaliskuun 2022 loppuun saakka liikenne- ja viestintäministeri Harakan, sen jälkeen elinkeinoministeri Lintilän syyskuun 2022 loppuun saakka ja tämän jälkeen kuntaministeri Paateron.

Ministerityöryhmän muiksi jäseniksi valtioneuvosto on määrännyt valtionvarainministeri Saarikon, oikeusministeri Henrikssonin, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkosen sekä sosiaali- ja terveysministeri Sarkkisen.

Ministerityöryhmän asiat valmistellaan kahdessa kokoonpanossa:
1. Digitalisaatio ja datatalous
2. Julkisen hallinnon kehittäminen.

Lisäksi valtioneuvosto nimesi 14.10.2021 tekemällään päätöksellä erikseen ministerityöryhmän pääsihteerit puheenjohtajistotehtävistä vastaavista ministeriöistä (liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö). Pääsihteerien tehtäväksi on annettu muodostaa ministerityöryhmän sihteeristö ja toimivaltansa puitteissa johdollaan huolehtia puheenjohtajistotehtävien edellyttämästä ministeriöiden välisestä yhteistyön organisoinnista.

Samanaikaisesti valtioneuvoston nimeämien pääsihteerien kanssa liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat asettaneet erillisen yhteistyöryhmän, digitoimiston, huolehtimaan puheenjohtajistotehtävien edellyttämästä ja yleisestä digitalisaation ja datatalouden edistämisen kannalta tarpeellisesta ministeriöiden välisestä yhteistyön organisoinnista digitalisaation ja datatalouden vastuualueella.