Eläinsuojelulain uudistamishanke, ohjausryhmä

MMM026:00/2012 Säädösvalmistelu

Maa- ja metsätalousministeriö on samassa yhteydessä asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon kirjoitettu ehdotus voimassa olevan eläinsuojelulain uudistamiseksi. Työryhmän asettamispäätös on tämän päätöksen liitteenä.

Ohjausryhmän tehtävänä on linjata lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän työskentelyä

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero MMM026:00/2012

Asianumerot 1033/06.02/2016

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 24.9.2012 –

Asettamispäivä 21.9.2012

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on
- saattaa eläinsuojelulakiperustuslain vaatimusten mukaiseksi
- selkeyttää eläinsuojelua koskevaa sääntelyä ja luoda rakenteeltaan ja kieliasultaan selkeä laintasoinen sääntely
- varmistaa EU-lainsäädännön tehokas täytäntöönpano kansallisessa lainsäädännössä
- uudistaa eläinsuojelulakia eläinten hyvinvoinnin tilan parantamiseksi; sekä
- tehostaa eläinsuojeluvalvontaa.

Tiivistelmä

Maa- ja metsätalousministeriö on samassa yhteydessä asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon kirjoitettu ehdotus voimassa olevan eläinsuojelulain uudistamiseksi. Työryhmän asettamispäätös on tämän päätöksen liitteenä.

Ohjausryhmän tehtävänä on linjata lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän työskentelyä

Lähtökohdat

Nykyinen eläinsuojelulaki ei täytä kaikilta osin perustuslaissa nykyisin lainsäädännölle asetettuja vaatimuksia. Eläinsuojelulaki (247/1996) tuli voimaan ennen nykyisen perustuslain voimaantuloa vuonna 1996 ja lakia on muutettu sen jälkeen lukuisia kertoja. Laki on luonteeltaan puitelaki ja yksityiskohtaisemmat eläinten pidossa noudatettavat vaatimukset on säädetty eläinsuojeluasetuksella (396/1996) ja lukuisilla valtioneuvoston ja ministeriön asetuksilla.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaan eettisen elintarviketuotannon keskeinen tekijä on tuotantoeläinten hyvinvointi. Eläinvalvontaa ja sen rahoitusta vahvistetaan ja sitä suunnataan riskiperusteisesti. Eläinsuojelulainsäädäntöä uudistetaan eläinten hyvinvoinnin tilan parantamiseksi ja asiaa koskevan sääntelyn selkeyttämiseksi.

Euroopan komission tiedonanto eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuosille 2012 - 2015 julkaistiin 19.1.2012. Strategia tulee ohjaamaan yhteisön eläinsuojelua koskevan lainsäädännön valmistelua ja siinä esiin nousevilla linjauksilla tulee olemaan vaikutusta myös kansallisen lainsäädännön valmisteluun.
Eläinsuojelulainsäädännön tulee perustua kulloinkin saatavilla olevaan tutkimustietoon eläinten tarpeista ja hyvän hyvinvoinnin vaatimuksista. Tutkimusta on tehty Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja myös laajemmin kansainvälisellä tasolla. Komissio on tieteellisen komitean (EFSA) raporttien avulla koonnut yhteen ja analysoinut olemassa olevaa tutkimustietoa ja laatinut EU:lle suosituksia säädösten muutostöiden valmistelua varten.

Eläimen asema yhteiskunnassa on muuttunut voimassa olevan eläinsuojelulain säätämisen jälkeen. Kuluttajat ovat aiempaa kiinnostuneempia siitä, miten elintarvikkeita tuotetaan ja minkälaisissa oloissa tuotantoeläimet tiloilla elävät. Eläinten hyvinvoinnista on tullut osa elintarvikkeiden eettistä laatua. Myös seura- ja harrastuseläinten määrä on kasvanut ja näiden eläinten hyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat nousseet aiempaa keskeisemmiksi.