Vanhuspalvelulain uudistaminen (toinen vaihe)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

STM006:00/2020 Säädösvalmistelu

Lisätään vanhuspalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin säännökset, joilla parannetaan kotiin annettavien palvelujen saatavuutta ja laatua sekä edistetään kotihoidon henkilöstön riittävyyttä. Uudistetaan kotiin annettavia palveluja sekä asumispalveluja koskevien säännösten kokonaisuus sekä parannetaan palvelujen toteutumisen seurantaa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero STM006:00/2020

Asianumerot VN/501/2020

Asettaja sosiaali- ja terveysministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 17.8.2020 – 31.10.2022

Asettamispäivä 17.8.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

Tavoite Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden parantaminen

Lainvalmistelu

HE laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 96/2022

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi vanhuspalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin säännökset, joilla parannetaan kotiin annettavien palvelujen saatavuutta ja laatua sekä edistetään kotihoidon henkilöstön riittävyyttä. Uudistetaan kotiin annettavia palveluja sekä asumispalveluja koskevien säännösten kokonaisuus. Lisätään vanhuspalvelulakiin informatiiviset säännökset, joilla edistetään iäkkäiden henkilöiden monimuotoista asumista. Lisätään lakiin tarvittavat säännökset palvelujen toteutumisen seurannasta. Sovitetaan vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain säännökset tarvittavilta osin yhteen keskenään sekä asiakasmaksulain ja yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain kanssa.

VastuuministeriPerhe- ja peruspalveluministeri Kiuru

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on turvata iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä turvaavat palvelut oikea-aikaisesti sekä edistää iäkkäiden henkilöiden asumisen ja palvelujen monimuotoisuutta, selkeyttää hoitoa ja huolenpitoa turvaavien palvelujen kokonaisuutta sekä kotiin annettavien palvelujen laatua ja saatavuutta sekä parantaa palvelujen toteutumisen seurantaa.
Muutosten perusteella iäkkäät henkilöt voivat elää kodissaan turvallisesti, ja he saavat tarpeidensa mukaiset kotiin annettavat palvelut. Kotihoidon henkilöstön riittävyyttä on vahvistettu lakisääteisesti.
Kotona asumisen ja tehostetun palveluasumisen välillä on saatavilla monimuotoisia, joustavia, yhteisöllisiä ja toimintakyvyn säilymistä tukevia asumis- ja palvelukokonaisuuksia.
Iäkäs henkilö saa tehostettua palveluasumista oikea-aikaisesti eli siinä vaiheessa, kun hänen toimintakykynsä alentuu niin, etteivät muut asumis- ja palvelumuodot enää vastaa hänen tarpeitaan.

Tiivistelmä

Lisätään vanhuspalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin säännökset, joilla parannetaan kotiin annettavien palvelujen saatavuutta ja laatua sekä edistetään kotihoidon henkilöstön riittävyyttä. Uudistetaan kotiin annettavia palveluja sekä asumispalveluja koskevien säännösten kokonaisuus sekä parannetaan palvelujen toteutumisen seurantaa.

Lähtökohdat

Hallitusohjelma sisältää useita kirjauksia väestön ikääntymiseen ja sen tuomaan yhteiskunnalliseen muutokseen varautumiseksi. Hallitusohjelman mukaan vanhuspalvelulaki päivitetään. Siihen liittyen ympärivuorokautisen hoivan rinnalla vahvistetaan kotihoidon resursseja ja laatua sekä kehitetään omaishoitoa. Resurssien vahvistamisen ja lain päivittämisen rinnqllq palvelujärjestelmää tulee kehittää, varmistaa vanhuspalveluiden hyvä johtaminen sekä lisätä hoiva-alan houkuttelevuutta sekä henkilökunnan saatavuutta ja osaamista.

Lain uudistamisen ensimmäisen vaiheen uudistus ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön vähimmäismitoituksesta sekä RAI-arviointijärjestelmän käyttöönotosta tuli voimaan 1.10.2020. Iäkkäiden palvelujen uudistamistyöryhmän raportti julkais-tiin 19.5.2020.Työryhmä piti tärkeänä edistää iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta elää ja asua turvallisesti heille soveliaissa monimuotoisissa asumisympäristöissä. Iäkkäiden henkilöiden on myös saatava yksilöllisiä tarpeitaan vastaavia palveluja. Erityisesti kotiin annettavien palvelujen laatua ja saatavuutta on parannettava.
Iäkkäiden henkilöiden hoitoa ja huolenpitoa turvaavien palvelujen kokonaisuuteen kuuluvat kotiin annettavat palvelut eli kotipalvelut tukipalveluineen sekä kotihoito. Lisäksi tähän kokonaisuuteen kuuluvat sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen sekä tehostettu palveluasuminen.Iäkkäiden henkilöiden hoitoa ja huolenpitoa turvaavia sosiaalipalveluja ovat myös omaishoidon tuesta annetun lain mukainen omaishoito sekä perhehoitolain mukainen perhehoito.

Iäkkäiden henkilöiden palveluja ja palvelurakennetta on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti, jotta voidaan varmistaa iäkkäiden henkilöiden tarpeiden mukaiset laadukkaat palvelut yhdenvertaisesti ja oikea-aikaisesti.

Iäkkäiden henkilöiden palveluiden tilasta käydyssä keskustelussa ovat korostuneet erityisesti tehostettuun palveluasumiseen liittyvät epäkohdat mutta puutteita on ollut havaittavissa myös kotiin annettavien palvelujen laadussa ja saatavuudessa. Näihin on kiinnittänyt huomiota mm.eduskunnan apulaisoikeusasiamies kanteluratkaisussaan 31.12.2019 (EOAK/3230/2018). Vakavia puutteita on esiintynyt muun muuassa kotihoidon oikea-aikaisuuden toteutumisessa, lääkehoidon toteutumisessa sekä niin sanottujen turva-auttajien roolissa kotihoidon ammatillisen henkilöstön tukena. Uudistamistarpeita on ilmennyt myös tavallista palveluasumista koskevissa säännök-sissä. Tavallinen palveluasuminen sijoittuu tehostetun palveluasumisen sekä kotona asumisen ja kotiin annettavien palvelujen väliin. Enenevässä määrin on alettu kehitellä muitakin niin kutsuttuja välimuotoisia asumisratkaisuja. Tavallista palveluasumista koskeva sääntely on osoittautunut ongelmalliseksi uusien yksityisesti toteutettujen asumisratkaisujen ja niissä tarjolla olevien palvelujen valvonnan kannalta.

Valvontaviranomaoisten valvontatehtävän kannalta ongelmallista on, että palveluille asetettavat vaatimukset ovat osin varsin puutteellisesti säänneltyjä. Voidakseen toteuttaa lakisääteistä valvontavelvollisuuttaan valvontaviranomaiset ovat soveltaneet erilaisia epävirallisia kriteerejä palvelujen valvontaan ja arviointiin. Valvontaviranomaisten käytännöt eivät kuitenkaan ole olleet yhtenäisiä. Nykyisen sosiaalihuoltolain osin vanhentunut käsitteistö ja siihen nojautuvan valvontakäytännön vaikea ennakoitavuus hankaloittavat hankaloittaa monimuotoisten asumisjärjestelyjen toteuttamista.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta katsoi vanhuspalvelulain muutoksia koskevassa mietinnössään (StVM 18/2020 vp), että palvelu- ja väestörakenteen muutoksen vuoksi välttämättömät lisäpanostukset iäkkäiden henkilöiden palveluihin tulee toteuttaa kestävästi siten, että ne eivät saa vaarantaa palveluiden ja etuuksien nykyistä tasoa. Rahoitus ei saa vaarantaa muiden heikommassa asemassa olevien, esimerkiksi kotihoidon piirissä olevien tai lasten, nuorten tai vammaisten asemaa. Myös erilaisten välimuotoisten palvelujen kehittämistä on syytä jatkaa.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.