Hallituksen esitys LVM/2015/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2015 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain, kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 2 ja 4 §:n sekä alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Eija Maunu, Hallitusneuvos p.029 5342571
Asia
Esitykseen sisältyvät traktoreiden kuljettamisen ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimukset traktoreiden ajoneuvosäännöksiin ehdotettujen muutosten johdosta (HE 24/2015). Lisäksi ehdotetaan muutettaviksi alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 4 §:ä ja ajokorttilain säännöstä väliaikaiseen ajokieltoon määräämisestä. Ehdotukset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2016 alusta samaan aikaan traktoreita koskevien ajoneuvolain ja ajokorttitoimivallassa tapahtuvien muutosten kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi ajokorttilain, kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 2 ja 4 §:n sekä alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Säännökset mahdollistavat nopeiden traktoreiden hyödyntämisen samalla kun nykyisten traktorikorttien haltijoille ei asetettaisi uusia velvoitteita vaan osin niitä kevennettäisiin. Säännökset toteuttavat hallitusohjelman kirjauksia norminperkuusta ja sääntelyn keventämisestä.Traktorin kuljettamisen vaatimukset tiukkenisivat asteittain kuljetettavan kaluston mukaan. Vähimmäisiän lasku ja ammattipätevyysvaatimuksen poistuminen väliluokassa ( LT)mahdollistaisivat aiemman työllistymisen ja poistaisivat ammattipätevyyden hankkimisesta ja ylläpitämisestä aiheutuvat kustannukset. Nopeimpien traktoreiden ja kuorma-autojen kuljettajien yhdenmukaisilla vaatimuksilla kohdeltaisiin kuljettajia tasapuolisesti ja otettaisiin kilpailuneutraliteetin vaatimukset huomioon traktori- ja kuorma-autokuljetuksissa. Alkolukkolain toimivaltasäännökset vastaisivat viranomaisten toimivallassa tapahtuvia muutoksia ja uuden kuljettajan ehtoa rikottaessa ajokielto saataisiin alkamaan välittömästi väliaikaiseen ajokieltoon määräämällä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen