Hallituksen esitys LVM/2015/82

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2015 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Silja Ruokola, Hallitusneuvos p.029 5342367
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista. Esityksellä pannaan täytäntöön vuonna 2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/53/EU huviveneistä ja vesiskoottereista sekä direktiivin 94/25/EY kumoamisesta. Tarkoituksena on varmistaa huviveneiden, vesiskoottereiden, niiden varusteiden ja moottoreiden vaatimustenmukaisuus ihmisten turvallisuuden, terveyden, omaisuuden ja ympäristön suojelemiseksi. Lakiehdotuksen soveltamisalaan kuuluville tuotteille asetetaan vaatimustenmukaisuutta ja markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Laki mahdollistaisi edelleen tuotteiden innovatiivisen kehittämisen sekä historiallisten veneiden valmistuksen ja käytön. Esitys tukee hallitusohjelman kärkihanketta säädösten sujuvoittamisessa ja digitalisaation edistämisessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian julkaisemisen jälkeen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen