Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausuma OM/2015/149

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän lepäämässä olleen Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta annetun lakiehdotuksen johdosta (EK 14/2015 vp; LJL 1/2015 vp) b) Eduskunta on lakiehdotuksen johdosta hyväksynyt seuraavan lausuman

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Tuula Majuri, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150280
Asia
Eduskunta on perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla vuoden 2014 valtiopäivillä päättänyt hyväksyä ehdotuksen laiksi Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin (HE 55/2014 vp; LJL 1/2015 vp). Nyt koolla oleva eduskunta, jolle perustuslakivaliokunta on antanut mietintönsä n:o 4/2015 vp, on käsittelyt asian lopullisesti ja hylännyt lepäämässä olevan lakiehdotuksen. Eduskunta edellyttää, että suomalaisen vaalijärjestelmän kehittämiseksi ja vaalilainsäädännön uudistamiseksi käynnistetään parlamentaarinen valmistelu, jossa otetaan huomioon perustuslakivaliokunnan kannanotot. Eduskunta painottaa, että valmistelun tulee olla avointa ja siinä tulee laaja-alaisesti ja ennakkoluulottomasti selvittää erilaisia vaihtoehtoja, joilla parhaiten voidaan lisätä vaalijärjestelmämme toimivuutta ja nostaa äänestysaktiivisuutta, parantaa vaalien suhteellisuutta, pienentää ns. piilevää äänikynnystä ja turvata alueellinen edustavuus.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän lepäämässä olleen lakiehdotuksen johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyy kirjelmään sisältyvästä lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen