Hallituksen esitys LVM/2015/99

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2015 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Silja Ruokola, Hallitusneuvos p.029 5342367
Asia
Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä allekirjoitettiin Pietarissa 28 päivänä huhtikuuta 2015. Sopimuksen kohteena on Suomen ja Venäjän välinen suora kansainvälinen matkustaja- ja tavaraliikenne. Sopimuksen määräykset on sopeutettu EU-lainsäädännön vaatimusten mukaisiksi. Sopimuksella avataan Suomen ja Venäjän välinen rautatieliikenne kilpailulle siltä osin kuin liikennettä harjoitetaan Suomen rataverkolla. Sopimuksella ei kuitenkaan avata kilpailua vastavuoroisesti Venäjän osapuolen kanssa. Sopimukseen on sisällytetty Suomessa lainsäädännön alaa kuuluvat sopimusmääräykset. Muista kuin sopimuksessa tai sen nojalla tehtävässä liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän federaation liikenneministeriön välisessä sopimuksessa sovittavista asioista voivat sopimuksessa tarkoitettua liikennettä harjoittavat rautatieyritykset sopia keskenään. Sopimuksen voimaantulopäivänä kumoutuu nykyinen osittain perustuslain vaatimusten ja Suomen EU-jäsenyysvelvoitteiden vastainen rautatieyhdysliikennesopimus (SopS 47-48/1997) liitännäissopimuksineen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
Vaikutukset
Sopimuksella on myönteisiä vaikutuksia Venäjän liikenteen kuljetusasiakkaille. Venäjän -liikenteen avautumisen johdosta arvioidaan markkinoille tulevan uusia rautatieyrityksiä.Kuitenkaan ei ole varmaa, lisääkö kilpailun avautuminen rautatiekuljetuksia Venäjän-liikenteessä. Toisaalta kilpailun avautuminen saattaa siirtää kuljetuksia maantieliikenteestä takaisin rautateille. Venäjän-liikenteen kilpailulla arvioidaan olevan keskeinen asema kilpailun käynnistymiselle Suomen tavaraliikennemarkkinoilla. Kilpailun avautumisen arvioidaan alentavan rautatiekuljetusten hintaa. Sopimuksella avataan kaikki Suomen ja Venäjän väliset rautatieraja-asemat kaikenlaiselle tavaraliikenteelle. Sillä joustavoitetaan Vainikkalan kautta tapahtuvaa liikennettä ja edistetään Venäjän-liikennettä muiden rautatieraja-asemien kautta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen