Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta

Ministeri
Hanna Mäntylä

Esittelijä
Milja Tiainen, Hallitussihteeri p.029 5163579

Asia
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta. Asetuksessa säädettäisiin Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) nojalla annettavan kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta. Aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvaustasoa ehdotetaan korotettavaksi ja yhtenäistettäväksi nuorten kuntoutuspsykoterapian korvaustason kanssa. Eri koulutuksen suorittaneiden psykoterapeuttien antamasta kuntoutuspsykoterapiasta ehdotetaan maksettavaksi sama korvaus. Ehdotettu yksilöpsykoterapian korvaustaso olisi hieman alempi kuin nykyinen vaativan erityistason koulutuksen suorittaneiden psykoterapeuttien antaman nuorten yksilöpsykoterapian korvaustaso. Muut ehdotetut korvaustasot nousisivat tai pysyisivät nykyisellä tasolla. Asetuksella kumottaisiin voimassa oleva valtioneuvoston asetus kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta (1258/2010). Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta

Vaikutukset
Momentti 33.30.60. Esitys lisäisi sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksen menoja vuositasolla arviolta 11,8 miljoonaa euroa vuodesta 2016 alkaen. Tästä valtion osuus olisi 5,3 miljoonaa euroa. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.