Valtioneuvoston asetus LVM/2015/109

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2015 13.45

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus 1) ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta 2) ajoneuvon rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Maria Rautavirta, Yli-insinööri, esittelijä p.029 5342564
Asia
Ehdotukset liittyvät 1.1.2016 voimaan tuleviin lakimuutoksiin liittyen hallituksen esitykseen ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 §:n muuttamisesta (24/2015 vp). Muutoksilla päivitettäisiin ja täydennettäisiin kansallisia vaatimuksia L-luokkien ajoneuvojen sekä traktorien ja niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen käyttöä koskien sekä eräistä rakenteellisista vaatimuksista. Asetukset ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta ja asetuksen ajoneuvon rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Vaikutukset sisältyvät pääosin hallituksen esitykseen 24/2015 vp.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen