Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2015/53

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2015 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 §:n muuttamisesta (HE 24/2015 vp; EV 110/2015 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Maria Rautavirta, Yli-insinööri, esittelijä p.029 5342564
Asia
Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa jalankulkua avustavan tai korvaavan liikkumisvälineen sekä kevyen sähköajoneuvon käyttöä koskevien joko jalankulkijaa tai polkupyöräilijää koskevien säännösten rajanvedon toimivuutta ja vaikutusta liikenneturvallisuuteen, sekä että hallitus tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin liikenneturvallisuuden turvaamiseksi.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ajoneuvolain muuttamisesta, lain tieliikennelain muuttamisesta ja lain rikoslain 23 luvun 9 ja 12 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen