Hallituksen esitys VM/2016/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 28/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Annina Tanhuanpää, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530485
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta ja kumottavaksi voimassa oleva samanniminen laki. Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettaviksi osakeyhtiölakia, osuuskuntalakia, Finanssivalvonnasta annettua lakia sekä eräitä niihin liittyviä lakeja. Esityksen tarkoituksena on tehdä Euroopan unionin niin sanotun arvopaperikeskusasetuksen voimaantulosta johtuvat välttämättömät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Syyskuun 17 päivänä 2014 voimaan tullut asetus yhtenäisti arvopaperien selvitystoiminnan ja arvopaperikeskustoiminnan sääntelyä. Asetuksen nojalla arvopaperikeskukset voivat myös tarjota palveluja rajan yli niin sanotulla EU-passilla. Keskeisimpiä asetuksen tuomista muutoksista on se, että arvopaperin liikkeeseenlaskijalla on oikeus vapaasti valita käyttämänsä arvopaperikeskus EU-alueella hyväksytyistä arvopaperikeskuksista. Esitettävällä lainsäädännöllä selvennetään tilannetta, jossa suomalaisen yhtiön osakkeet liitetään ulkomaiseen arvo-osuusjärjestelmään. Lisäksi arvopapereita voidaan siirtää arvopaperikeskusten välisten linkkien avulla arvopaperikeskuksesta toiseen. Asetuksessa säädetään poikkeussäännöstä, jonka mukaan yksilöllistä asiakaserottelua voidaan tietyin edellytyksin vaatia jäsenvaltiossa pakollisena. Esityksessä ehdotetaan, että asetuksen sallimaa poikkeussääntöä käytetään Suomessa, jotta säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden yleisöjulkisuus voidaan ylläpitää Suomessa vähintään nykytasolla. Esityksessä ehdotetaan siten, että suomalaisen yhtiön Suomessa toimivassa arvopaperikeskuksessa liikkeeseen laskemat osakkeet tulee jatkossakin kirjata suoralle arvo-osuustilille, jos osakkeet ovat suomalaisen luonnollisen henkilön tai suomalaisen yhteisön taikka säätiön omistamia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Asetuksen vaikutusten arviointi on monimuotoisuutensa vuoksi haasteellista, koska vaikutukset ovat riippuvaisia eri markkinaosapuolten valinnoista. Aitoa kilpailua syntyy ainoastaan, jos osapuolet kilpailuttavat arvopaperikeskuksia. Voidaan pitää epätodennäköisenä, että Suomen markkinoille perustettaisiin uusia arvopaperikeskuksia, sillä Suomessa toimivien arvopaperikeskusten tulee taata suomalaisen liikkeeseenlaskijan osakkeiden omistuksen suoraan rekisteröiminen suomalaisille osakkeenomistajille, mikä on kalliimpaa toteuttaa kuin osakeomistusten hallintarekisteröinti. Osakeomistuksen yleisöjulkisuus ja viranomaisten tietojensaanti pysyvät kuitenkin nykytasolla, kun arvo-osuudet on laskettu liikkeeseen kotimaisessa arvopaperikeskuksessa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen