Hallituksen esitys TEM/2016/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain, valmisteverotuslain, sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

HE 56/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Eeva Vahtera, Hallitusneuvos p.+35 8295049009
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia eräiden valtiontukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta. Valtiontukea myöntävän tahon olisi Euroopan unionin valtiontukisäännösten mukaisesti ilmoitettava julkaistaviksi yksilöidyt vakiomuotoiset tiedot yli 500 000 euron yksittäisen tuen myöntämisestä. Maatalouden alkutuotannossa vastaava velvoite koskee yli 60 000 euron tukea ja kalastus- ja vesiviljelyn alalla yli 30 000 euron tukea. Tiedot ilmoitettaisiin Euroopan komission jäsenvaltioita varten ylläpitämään tietojärjestelmään, josta ne julkaistaan Suomea koskevalla verkkosivustolla. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös valmisteverotuslakia. Lakiin lisättäisiin säännökset tukea saavan yrityksen velvollisuudesta ilmoittaa tukiviranomaiselle tietyt yritystä koskevat tiedot valtiontukisääntelyssä edellytetyn valtion julkaisuvelvoitteen toteuttamiseksi. Ilmoitusvelvollisuus koskisi käytännössä kaikkia energiaverotukia saavia yrityksiä. Kun yritykselle maksettaisiin tukea veronpalautuksena, yritys ilmoittaisi vaadittavat tiedot veronpalautushakemuksessa. Muiden kuin veronpalautuksena maksettavien tukien osalta, yrityksen olisi rekisteröidyttävä tuensaajaksi ja ilmoitettava tiedot tukiviranomaiselle. Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Valtiota koskevan julkaisuvelvoitteen toteuttamiseksi myös sähköverkonhaltijaa ja sähköntuottajaa koskisi eräiltä osin tietojenantovelvollisuus sähköveroluokan II mukaisista sähkön luovutuksista. Esityksessä ei ehdoteta sisällöllisiä muutoksia energiaverotukiin. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin ehdotetaan lisäksi tehtäväksi valtiontuen julkaisuvelvoitteen johdosta tarvittavat muutokset koskien elokuvatuottajien tuotantotuen verovapautta ja eräiden maataloudessa käytettyjen energiatuotteiden valmisteveron palautuksia. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016. Kalastukseen ja vesiviljelyyn ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla myönnettävien valtiontukien julkaisuvelvoitteet koskisivat 1 päivänä tammikuuta 2017 ja sen jälkeen tehtäviä tukipäätöksiä. Valtiovarainministeriöltä on saatu esittelylupa valmisteverotuslain, sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain, valmisteverotuslain, sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esitys varmistaa Euroopan unionin valtiontukisääntöjen uudistuksen yhteydessä hyväksyttyjen jäsenvaltioita velvoittavien tukipäätöstietojen julkaisuvelvoitteiden toimeenpanon Suomessa. Tukitietojen julkaiseminen parantaa valtiontukia koskevaa avoimuutta sekä kansallisesti että Euroopan unionissa. Ehdotuksella ei ole suoria budjettivaikutuksia. Ehdotus edellyttää kuitenkin monipuolista tietojärjestelmäteknistä selvitystyötä sekä tukia myöntäville viranomaisille suunnattavaa neuvontaa ja ohjeistusta. Ehdotuksen mukaisen ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen lisäisi jonkin verran energiaverotukia saavien yritysten sekä sähköverkonhaltijoiden ja sähköntuottajien hallinnollista työtä ja aiheuttaisi tietojärjestelmäkustannuksia. Energiaverotukia saavien yritysten velvollisuus ilmoittaa julkaisuvelvoitteen mukaiset tiedot lisää näiden yritysten hallinnollista taakkaa. Koska tiedonantovelvollisuus olisi kuitenkin kertaluonteinen tai toteutettaisiin vuosittain veronpalautushakemuksen yhteydessä hallinnollinen taakka olisi kohtuullinen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen