Hallituksen esitys TEM/2016/57

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 3 §:n ja tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

HE 55/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Eeva Vahtera, Hallitusneuvos p.+35 8295049009
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi huoltovarmuuden turvaamisesta annettua lakia. Lakiin lisättäisiin raakaöljyn ja öljytuotteiden varmuusvarastojen saatavuutta ja käytettävyyttä koskevat säännökset. Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annettua lakia. Lain 7 §:ään tehtäisiin tarkennus, jonka mukaan maahantuoja olisi velvollinen varastoimaan raakaöljyä ja öljytuotteita siten, että ne ovat käytettävissä. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä varastojen käytettävyydestä. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 3 §:n ja tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 7 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Täsmennysten jälkeen kansallinen lainsäädäntö vastaisi nykyistä tarkemmin neuvoston direktiivissä 2009/119/EY jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen sääntelyä. Esityksestä ei seuraisi, että noudatettuja nykykäytäntöjä olisi muutettava. Ehdotetut muutokset eivät lisäisi valtion varmuusvarastoinnin tai velvoitevarastoinnin muita kustannuksia, eikä muutos nosta öljytuotteiden kuluttajahintoja. Esityksellä ei ole budjettivaikutuksia eikä vaikutuksia ympäristöön, yrityksiin tai viranomaisten toimintaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen