Valtioneuvoston asetus SM/2016/35

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2016 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston asetus Fintoto Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies, esittelijä p.029 5488573
Asia
Arpajaislain (1047/2001) 13 c §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään kuinka suuri osuus rahapelejä toimeenpantaessa kertyvistä pelimaksuista on maksettava pelaajille voittoina, miten voitot on pyöristettävä sekä miten perimättä jääneet voitot on jaettava. Valtioneuvoston asetus Fintoto Oy:n rahapelien toimeenpanosta (1286/2011) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012. Asetuksen 2 §:ssä säädetään pelimaksuista pelaajille voittoina maksettavista osuuksista. Asetusmuutoksella muutettaisiin asetuksen 2 §:n 6 sekä 10–13 kohtia. Lisäksi pykälään lisättäisiin uusi 14 kohta. Kohdassa 6 Omni-pelin nimi esitetään muutettavaksi Sijapariksi. Useamman voittoluokkien pelien (kohtien 10–13 Toto65, Toto75, Toto76 ja Toto64 -pelit) koskevia pykälän kohtia esitetään muutettavaksi lisäämällä peliä koskevaan kuvaukseen lause voittoon oikeuttavasta parhaasta tuloksesta. Kohdassa 14 säädettäisiin uudesta Toto86-pelistä ja sen palautusprosentista. Toto86-pelin palautusprosentti ja säännöksen kirjoitusasu vastaisi pykälän muita muutettavaksi esitettyjä useamman voittoluokan pelejä. Omni-pelin nimekemuutoksen pyrkimyksenä on osana Fintoto Oy:n rahapelien tuotehuoltoa tarjota peli ymmärrettävämmällä nimekkeellä. Useamman voittoluokan peleihin esitettävillä muutoksilla pyritään estämään nykyinen tilanne, jossa yksikään kohdissa tarkoitettu peli ei sisällä voittoa ja jossa koko pelikierroksella pelattu jakosumma siirtyy kyseisen pelin yllätysvoittotyyppiseen Jackpot-kertymään myöhemmin jaettavaksi. Muutoksen tarkoituksena on estää tällaisen tilanteen syntyminen siten, että pelin alimman voittoluokan jakosumma voidaan jakaa pelissä parhaimman tuloksen saavuttaneille. Uudessa Toto86-pelissä ei ole rahapelien vastuullisuusnäkökulmasta merkittävästi ongelmallisia piirteitä. Se vastaisi ominaisuuksiltaan muita Fintoto Oy:n vähäisen haittariskin sisältäviä rahapelejä ja kerran viikossa tapahtuvan arvonnan ei voida katsoa lisäävän rahapeliongelmia. Muutoksella pyritään parantamaan Fintoto Oy:n kykyä kanavoida rahapelikysyntää kotimaiseen tarjontaan, sillä kotimaisen vaihtoehdon puuttuessa pelaajat ovat pelanneet peliä ulkomaisen tarjonnan kautta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Fintoto Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Omni-pelin nimekemuutoksella ja muutoksilla voittoon oikeuttavasta parhaasta tuloksesta useamman voittoluokan peleissä ei odoteta olevan vaikutusta Fintoto Oy:n liikevaihtoon. Uudella Toto86-pelillä Fintoto Oy tavoittelee pelikysynnän kanavoitumista kotimaiseen rahapelitarjontaan. Fintoto Oy:n tavoitteena on, että pelin vuosiliikevaihto olisi noin 1,5 – 2,0 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen