Hallituksen esitys TEM/2016/92

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2016 12.40

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

HE 108/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Markus Ukkola, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295047018
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, joka korvaisi vuodelta 2007 olevan julkisista hankinnoista annetun lain ja vuodelta 2011 olevan sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä annetun lain. Laissa säädettäisiin julkisten viranomaisten ja muiden lain soveltamisalaan kuuluvien yksiköiden hankintojen kilpailuttamismenettelyistä ja niihin liittyvistä oikeusturvakeinoista. Samassa yhteydessä ehdotetaan säädettäväksi vastaavat kilpailuttamismenettelyt kattava laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, joka korvaisi vuodelta 2007 olevan vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikosrekisterilakia siten, että ehdokkaan tai tarjoajan johto- tai vastuuhenkilöä koskeva ote rikosrekisteristä voitaisiin luovuttaa hankintayksikölle käytettäväksi sen arvioimiseksi, koskeeko ehdokasta tai tarjoajaa laissa tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Esityksen pohjana olevien hankintadirektiivien täytäntöönpanomääräaika päättyi 18 huhtikuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (RV)
Vaikutukset
Lakien vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti viranomaisiin ja muihin hankintayksiköihin. Lainsäädäntö on täsmällisempää, koska aiemmin tuomioistuinkäytännössä muotoutuneet, hankkijoita sitovat tulkinnat on nyt sisällytetty itse lakiin. Aiempaa suurempi säädösmassa edellyttää kuitenkin hankintayksiköiltä laajan ohjeiston omaksumista. Hankintamenettelyn tietojenvaihdon sähköistymisen arvioidaan vähentävän hankintayksiköiden hallintotyötä pitkällä aikavälillä. Sähköisten kilpailuttamismenettelyiden lisääntynyt käyttö vähentänee myös menettelyvirheiden syntymistä. Yksinkertaistettujen kansallisten menettelyjen arvioidaan helpottavan merkittävästi pienten ja keskisuurten tarjoajien osallistumismahdollisuuksia. Lakiehdotuksen budjettivaikutukset: Direktiivin edellyttämän hankintojen valvonnan arvioidaan edellyttävän 5 htv:n panosta ja sidosyksikkömyynnin markkinaehtoisuuden arvioinnin 2 htv:tta (yhteensä 1 000 000 euroa). Direktiivin aiempaa laajemman neuvontavelvoitteen toteutus edellyttää yhteensä noin 500 000 euron panostusta yritysten ja hankintayksiköiden neuvontaan. Rikosrekisterilain muutoksen aiheuttama hallintotyö huomioiden kustannukset olisivat yhteensä 1 600 000 euroa. Oikeusrekisterikeskuksen vuoden 2015 määrärahatarve 100 000 euroa on otettu huomioon vuoden 2015 neljännessä lisätalousarvioesityksessä momentilla 25.01.05. Valvonnan ja neuvonnan määrärahojen tarve on pysyvä. Tarpeita arvioidaan osana vuoden 2017 talousarvioesityksen valmisteluprosessia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen