Hallituksen esitys LVM/2016/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2016 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 161/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Olli-Pekka Rantala, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5342585
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi liikennekaari, jolla toteutetaan hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Tavoitteena on luoda edellytykset uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle liikennesektorilla. Tätä kautta voitaisiin saavuttaa entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin vastaavia liikennepalveluita ja mahdollistaa uutta liiketoimintaa sektorilla. Liikennekaari yhdistäisi ja uudistaisi henkilö- ja tavaraliikennettä koskevat säännökset. Liikennekaarella ehdotetaan avattavaksi liikkumispalveluja koskevat olennaiset tiedot ja säädettäväksi lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuudesta. Näin liikenteen palvelut olisivat mahdollisimman hyvin kaikkien tavoitettavissa ja myös tarkoituksenmukaisella tavalla yhdisteltävissä. Esityksellä muutettaisiin nykytilaa, jossa liikenteen markkinat ovat vahvasti säännellyt ja julkisin toimin ohjatut. Samalla edistettäisiin liikennepalveluiden syntymistä asiakaslähtöisesti, markkinaehtoisesti ja terveen kilpailun pohjalta. Liikennepalvelujen ostot ja muu julkinen tuki liikennejärjestelmälle ovat valtion- ja kuntataloudessa merkittävä menoerä. Kun palveluja voitaisiin tarjota, yhdistellä ja käyttää monipuolisemmin ja tehokkaammin, voitaisiin saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Esitys tukee hallitusohjelman tavoitteita kuntien kustannusten karsimisesta sekä kilpailukyvyn vahvistamisesta elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Esityksen suorien vaikutuksien arvioidaan kasvattavan bkt:a 600 miljoonalla eurolla vuoteen 2020 mennessä. Liikenteen sekä tieto- ja viestintäteknologian toimialojen kuljetus- ja liikkumispalvelujen liikevaihdon odotetaan samanaikaisesti kasvavan 2 100 miljoonaa euroa. Tästä henkilökuljetusten uusien palvelujen osuus on 600 miljoonaa euroa. Henkilö- ja tavaraliikenteen palveluihin ennakoidaan syntyvän ajanjaksolla 18 000 uutta työpaikkaa. Esityksen arvioidaan tuovan julkisesti rahoitettuihin henkilökuljetuksiin 600 miljoonan euron säästöt vuoteen 2020 mennessä. Käyttöasteen muutos henkilöautoliikenteessä odotetaan vähentävän kotitalouksien henkilöauto-omistukseen sitoutuneen pääoman määrää 1 300 – 3 300 miljoonaa euroa. Saumattomien henkilöliikenteen informaatio- ja lippujärjestelmien odotetaan pienentävän toimialan operointikustannuksia 29,5 miljoonaa euroa vuosittain. Julkisesti hankittujen henkilökuljetusten kapasiteetin hallinta ja kyytien yhdistely tietojärjestelmiä hyödyntämällä toisi säästöjä 70 miljoonaa euroa. Liikenteen negatiivisten ulkoisvaikutusten eli päästö- ja onnettomuuskustannusten arvioidaan kulkumuotomuutosten ja uusien palvelujen käytön johdosta vähentyvän 94,4 miljoonaa euroa vuosittain. HALLINNOLLISET VAIKUTUKSET JA HENKILÖSTÖVAIKUTUKSET: Liikenteen turvallisuusvirastolle siirtyviä tehtäviä hoitava elinkeino-, likenne ja ympäristökeskusten virkasuhteinen henkilöstö sekä vastaavat virat siirtyisivät lain tullessa voimaan virastoon. Hallinnollisen työn arvioidaan pienenevän yhteensä 13,5 henkilötyövuotta. Kertaluonteisten tehtävien siirrosta johtuvien kulujen ja tietojärjestelmäkustannusten arvioidaan olevan 2,15 miljoonaa euroa. Myös uusista viranomaistehtävistä aiheutuvien maksujen arvioidaan olevan melko vähäisiä. Virasto perisi toiminnanharjoittajilta vuosittain 40 000 euroa tehtäviensä aiheuttamista kustannuksista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen