Valtioneuvoston kirjelmä SM/2016/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (vastaanottodirektiivi)

U 37/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Mirkka Mykkänen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5488618
Asia
Komissio antoi 13 päivänä heinäkuuta 2016 yhteisen turvapaikkajärjestelmän muuttamista koskevan toisen säädöspaketin, joka sisälsi neljä ehdotusta. Yksi näistä on ehdotus (KOM (2016) 465 lopullinen) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista. Ehdotuksen tarkoituksena on vähentää hakijoiden edelleen liikkumista, yhdenmukaistaa vastaanotto-olosuhteita unionin alueella ja lisätä hakijoiden omatoimisuutta ja mahdollisia kotoutumisnäkymiä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
LAINSÄÄDÄNTÖ: Ehdotuksella olisi vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön, erityisesti lakiin kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta sekä ulkomaalaislakiin. TALOUDELLISET: Taloudellisia vaikutuksia voi olla erityisesti alaikäisen edustajan määräämiselle asetetulla tiukalla aikataululla. Taloudellisia vaikutuksia kansalliseen talousarvioon tultaisiin arvioimaan, kun direktiivin sisältö täsmentyy sen käsittelyn aikana. Resursseista päätetään Julkisen talouden suunnitelmassa (JTS) ja valtion talousarvioprosessin yhteydessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen