Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2016/75

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajatylittävistä pakettipalveluista

U 41/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Tomi Lindholm, Neuvotteleva virkamies p.029 5342021
Asia
Valtioneuvosto pitää ehdotukselle asetettuja taustatavoitteita pääosin hyväksyttävinä, ja kannattaa komission yleistä tavoitetta tehostaa kehittyviä digitaalisia sisämarkkinoita unionin alueella. Valtioneuvosto ei lähtökohtaisesti pidä tarkoituksenmukaisena rajatylittäviin pakettipalveluihin kohdistuvaa lisäsääntelyä, vaan pitäisi kevyempiä ja joustavampia vaihtoehtoja, kuten alalle kehittyvää itsesääntelyä tavoitteiden saavuttamisen kannalta soveltuvampana ja kustannustehokkaampana vaihtoehtona. Joustava sääntely jättäisi mahdollisuuden ottaa kansalliset erityisolosuhteet huomioon. Ehdotetun sääntelyn jatkovalmistelussa valtioneuvosto pyrkii vaikuttamaan siten, että ehdotettu sääntely tulisi olemaan mahdollisimman joustavaa, ja kansallisten erityispiirteiden huomioon ottaminen, kuten Suomen maantieteelliset suuret erot suhteessa Keski-Euroopan maantieteellisiin olosuhteisiin, olisi mahdollisimman hyvin turvattu. Erityisesti valtioneuvosto pitää tärkeänä, että Suomen markkinatilanne, johon liittyy merkittäviä erityiskysymyksiä muun muassa Suomen sijainnin ja haja-asutusalueiden osalta, voitaisiin riittävästi ottaa huomioon.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Jos komission ehdotusta ei muuteta valmistelun aikana, johtaa se liiketoiminnan kannalta epäedulliseen sääntelyyn sekä hallinnollisen taakan lisääntymiseen sekä viranomaisissa että pakettimarkkinoilla toimivissa yrityksissä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen