Valtioneuvoston kirjelmä VM/2016/99

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityistoimien tukemista kuluttajien ja muiden rahoituspalvelujen loppukäyttäjien osallistumisen lisäämiseksi unionin päätöksentekoon rahoituspalvelualalla koskevan unionin ohjelman perustamisesta vuosiksi 2017–2020

U 40/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Paula Kirppu, Lainsäädäntöneuvos p.029 5530552
Asia
Asetusehdotuksessa esitetään perustettavaksi ajalle 1.1.2017–31.12.2020 EU:n ohjelma, jolla pyritään lisäämään kuluttajien ja muiden rahoituspalvelujen loppukäyttäjien sekä niiden etuja ajavien sidosryhmien osallistumista EU:n päätöksentekoon rahoituspalvelualalla. Tuen kokonaismäärä ohjelman aikana on enintään 6 miljoonaa euroa. Asetuksessa nimetyt tuensaajat ovat Finance Watch ja Better Finance -nimiset järjestöt. Tuensaajien tulee olla valtioista riippumattomia ja voittoa tavoittelemattomia oikeushenkilöitä, jotka ovat riippumattomia toimialasta, kaupasta ja liiketoiminnasta. Niillä ei saa olla muitakaan eturistiriitoja ja niiden on edustettava jäsentensä kautta EU:n kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien etuja rahoituspalvelualalla. Tuensaajien on toimitettava komission hyväksyttäväksi vuosittain ehdotus, jossa kuvataan seuraavalle vuodelle suunnitellut toimet (tutkimustoimet, tietoisuuden lisääminen, vuorovaikutusta vahvistavat toimet).
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetusehdotuksella ei arvioida olevan merkittäviä suoria taloudellisia vaikutuksia Suomeen eikä valtion talouteen. Asetusehdotuksen taloudellinen vaikutus vuoden 2017 EU-talousarvioon on huomioitu komission ehdotuksessa kyseisen vuoden talousarvioksi. Asetusehdotusta valmistelevan toimen taloudellinen vaikutus huomioitiin aiempina vuosina EU:n talousarviossa. Asetusehdotuksen tuet koskevat kahta EU-tasoista kuluttajajärjestöä. Finance Watch -järjestöllä ei ole yhtään suoraa suomalaista jäsenjärjestöä. Better Finance -järjestöllä on yksi suora suomalainen jäsenjärjestö, Osakesäästäjien keskusliitto. Vaikka Finance Watch -järjestöllä ei ole suoraa suomalaista jäsenjärjestöä, kuuden sen jäsenjärjestön jäsenjärjestöissä toimii suomalaisia tahoja. Tällaisia suomalaisia tahoja ovat Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Kuluttajaliitto, Kunta-asunnot Oy, Maan Ystävät ry, Solidaarisuus, Työväen sivistysliitto ja ammattijärjestöistä AKAVA, SAK, STTK sekä Ammattiliitto Pro. Koska suomalaisten toimijoiden edustus on pientä Finance Watch ja Better Finance -järjestöissä, voidaan olettaa, että suomalaisten toimijoiden vaikuttavuus EU-tasoisten kuluttajajärjestöjen toimintaan ei ole suuri. Asetusehdotuksella voidaan nähdä kuitenkin olevan mahdollisesti epäsuoria vaikutuksia suomalaisiin kuluttajiin ja piensijoittajiin Finance Watch ja Better Finance -järjestöjen ajaessa ja edustaessa kuluttajien ja muiden rahoitusmarkkinoiden loppukäyttäjien etua EU-tasolla. Finance Watch ja Better Finance -järjestöt voivat saada kuluttajien ja muiden piensijoittajien näkökulmaa esille EU-lainsäädäntöehdotuksien valmistelun aikana, jolloin myös suomalaiset kuluttajat ja piensijoittajat hyötyvät oikeuksiensa paranemisesta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen