Hallituksen esitys LVM/2016/86

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta sekä merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta

HE 145/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Tanja Müller, Neuvotteleva virkamies p.029 5342071
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia siten, että tukiohjelma laajennettaisiin koskemaan merenmittausaluksia. Muutoksen tarkoituksena on parantaa suomalaisten merenmittausalusten kilpailukykyä Euroopan komission hyväksyttyä vastaavia tukiohjelman laajennuksia eräiden kilpailijamaiden, kuten Ruotsin, osalta. Lakiin tehtäisiin lisäksi muutokset, jotka ovat tarpeen eräiden verolainsäädäntöön tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että merimieseläkelakia muutettaisiin siten, että lain soveltamisalaan lisätään merenmittausaluksissa työskentelevät työntekijät. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait tulisivat voimaan valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävänä ajankohtana, sen jälkeen kun Euroopan komissio on hyväksynyt tukiohjelman muutoksen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta sekä merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Suomen lipun alla purjehtivien merenmittausalusten kansainvälinen kilpailukyky vaikuttaa suomalaisen merenmittaushenkilöstön työllisyyteen. Esityksellä parannettaisiin suomalaisten merenmittausalusten kilpailukykyä ja turvattaisiin osaltaan, että Suomessa säilyy merenmittaustoimintaa ja suomalaista merenmittausosaamista. Tällä on tärkeä merkitys myös varautumisen ja maanpuolustuksen kannalta. Tukiohjelman laajentamisen merenmittausaluksiin, joiden bruttovetoisuus on vähintään 100, arvioidaan lisäävän miehistötuen vuosittaista määrärahatarvetta 800 000 – 1 100 000 eurolla. Vuoden 2017 talousarvioesityksessä miehistötukia koskevalle momentille 31.30.43 on myönnetty 101 420 000 euron määräraha, joka kattaa ehdotetun laajennuksen. Rajoitetusti verovelvollisten ennakonpidätyksen tuleminen tuen piiriin lisäisi miehistötuen vuosittaista määrärahatarvetta arviolta noin 400 000 eurolla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen