Valtioneuvoston kirjelmä MMM/2016/146

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous, LULUCF)

U 53/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Heikki Granholm, Metsäneuvos p.029 5162130
Asia
Komissio antoi 20.7.2016 asetusehdotuksen maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta (Land use, land-use change and forestry, jäljempänä LULUCF) aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen - ja poistumien sisällyttämisestä EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan 2021–2030 puitteisiin. Ehdotuksen tavoitteena on määritellä, millä ehdoilla LULUCF-sektori sisällytetään EU:n ilmastopolitiikkaan. Asetuksessa esitetään jäsenvaltioita koskevat LULUCF - säännöt, jotka koskevat maankäytön laskentaa ja tilinpitoa sekä sen tarkastamista noudattavatko jäsenvaltiot kyseisiä velvoitteita. Kunkin jäsenvaltion velvoitteena on varmistaa, että sen LULUCF-sektorilla ei ole laskennallisia nettopäästöjä asetuksessa säädettyjen laskentasääntöjen soveltamisen jälkeen ja joustomahdollisuudet huomioon ottaen. Jos jäsenmaan LULUCF -sektorin laskennalliset päästöt ovat laskennallisia poistumia suuremmat, toiselta jäsenmaalta tai taakanjakosektorilta tulee siirtää yksiköitä LULUCF -tavoitteen saavuttamiseksi. Ehdotukseen sisältyy joustokeino, joka antaa mahdollisuuden LULUCF – sektorin tietyistä tilinpitoluokista (metsäkato metsitys, hoidetut viljelysmaat – ja ruohikkoalueet) peräisin olevien laskennallisten nettopoistumien rajalliseen käyttöön taakanjaossa. Käyttö on rajattu EU-tasolla enintään 280 miljoonaan hiilidioksidiekvivalenttitonniin. Suomen osalta enimmäismäärä on 4,5 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia 2021–2030 välisenä aikana. Tämä vastaisi enimmillään 1,3 prosentin joustoa taakanjakosektorin tavoitteen saavuttamiseen. Esityksiin sisältyy mahdollisuus sisällyttää hoidettu metsämaa joustokeinoksi myöhemmässä vaiheessa, mikäli LULUCF-ehdotuksessa esitetyt kriteerit vertailutasoille asetetuista periaatteista täyttyvät.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksen taloudellisia ja muita vaikutuksia Suomelle on erittäin vaikea arvioida tässä vaiheessa. Tämä johtuu sekä joustokeinojen lopulliseen käyttöön ja sektorikohtaisiin taakkoihin liittyvistä epävarmuuksista että varsinaisten tilinpitosääntöjen soveltamiseen liittyvistä epävarmuuksista (erityisesti metsien osalta), jotka tarkentuvat käsittelyvaiheessa. LULUCF-sektori voi joustokeinona helpottaa taakanjaon päästövähennystavoitteen saavuttamista tai luoda sille lisärasitteen. Taakanjaon päästövähennystavoitteen saavuttamisen lainsäädännöllisiä – ja yhteiskunnallisia vaikutuksia on eritelty tarkemmin aihetta käsittelevässä U-kirjelmässä. Kasvihuonekaasupäästöjen osalta komission vaikutusarviossa esittämät luvut poikkeavat merkittävästi Luonnonvarakeskuksen tekemistä arvioista maankäyttöluokkien päästöjen ja nielujen kehittymisen suhteen. Suurimmat erot koskevat metsäkadon ja viljelysmaiden hoidon päästöjä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen