Hallituksen esitys MMM/2016/147

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

HE 144/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Aku-Petteri Korhonen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162325
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettua lakia (999/2012) lisäämällä siihen tuottajaorganisaatioiden hyväksymistä koskevat säännökset niiden tuotealojen osalta, joilla hyväksyminen ei ole nykyisin mahdollista. Tuottajaorganisaatiot ovat tuottajien aloitteesta perustettuja organisaatioita, jotka toteuttavat maataloustuotteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen liittyviä, Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvia tehtäviä. Samalla ehdotetaan niiden hyväksymistä koskevien vaatimusten lieventämistä. Lakiin lisättäisiin myös Euroopan unionin lainsäädännön mukaisten maatalousalan toimialaorganisaatioiden hyväksymisen mahdollistavat säännökset. Toimialaorganisaatiossa voivat olla edustettuina tuotanto, jalostus ja kauppa. Niiden tehtävänä voi olla muun muassa tuotantoa ja markkinoita koskevien tilastotietojen julkaiseminen ja vakiosopimusten laatiminen. Organisaatioiden toiminnan kilpailuoikeudellinen arviointi perustuisi voimassa olevaan kilpailulainsäädäntöön. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole valtion talousarvioon liittyviä vaikutuksia. Organisaatioiden hyväksymiseen ja toimintaan liittyvät muutokset Maaseutuviraston ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävissä ovat vähäisiä. Tuottajaorganisaatiot voivat tehostaa tuotantoa ja siten osaltaan parantaa tuotannon kannattavuutta. Ne voivat olla hyödyllisiä myös tarjonnan uudelleenryhmittelyssä aloilla, joilla tuottajien ja ostajien markkinavoima ei ole tasapainossa. Hyväksymistä koskevien vaatimusten lieventämisellä pyritään edistämään niiden perustamista. Toimialaorganisaatiot voivat edistää muun muassa elintarvikeketjun yhteistyötä ja tiedonkulkua.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen