Hallituksen esitys VM/2016/117

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

HE 138/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Terhi Järvikare, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530113
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annettua lakia siten, että sähkösavukkeissa käytettäväksi tarkoitetut nesteet tulisivat veron piiriin. Vero kohdistuisi sekä nikotiinipitoisiin että nikotiinittomiin sähkösavukenesteisiin ja vero määrättäisiin kiinteänä yksikköverona. Veron määrä olisi 0,30 euroa millilitraa kohden. Tupakkaverosta annettuun lakiin tehtäisiin myös muita teknisluonteisia tarkistuksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Sähkösavukenesteistä kerättävän tupakkaveron määrän arvioidaan olevan vähäinen, enintään muutamia miljoonia euroja vuositasolla. Veron käyttöönoton voidaan olettaa vähentävän sähkösavukenesteiden kulutusta verrattuna tilanteeseen, jossa veroa ei otettaisi käyttöön. Sähkösavukenesteiden sisällyttäminen tupakkaveron piiriin lisäisi jossain määrin tupakkaverotuksen toimittamiseen ja valvontaan liittyviä tehtäviä, mutta veron käyttöönotolla ei olisi pidemmällä aikavälillä vaikutusta valmisteverotuksen henkilöresursseihin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen