Hallituksen esitys OKM/2016/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.11.2016 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d §:n muuttamisesta

HE 229/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Virpi Hiltunen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295330110
Asia
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan tasot ehdotetaan yhtenäistettäväksi toisen asteen opintorahan tasojen kanssa siten, että opintoraha on enintään 250,28 euroa kuukaudessa. Opintolainan valtiontakauksen määrä nousee 400 eurosta 650 euroon kuukaudessa Suomessa opiskelevalla ja 700 eurosta 800 euroon kuukaudessa ulkomailla opiskelevalla opiskelijalla. Muussa kuin korkeakoulussa opiskelevien alle 18-vuotiaiden takauksen määrä nousee 260 eurosta 300 euroon. Eri koulutusasteiden opiskelijoiden yhdenvertaisuuden parantamiseksi luovutaan vanhempien tulojen vähentävästä vaikutuksesta opintorahaan itsenäisesti asuvien 18- ja 19-vuotiaiden muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden osalta. Kaikkiin korkeakouluopintoihin tarkoitettu tukiaika lyhenee kymmenellä kuukaudella 64 kuukaudesta 54 tukikuukauteen. Tämän lisäksi tutkintokohtainen tukiaika lyhenee kahdella kuukaudella. Yhteensä 360 opintopisteen laajuisen alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon tukiaika on kuitenkin 57 tukikuukautta. Opiskelijan omat tulorajat sidotaan ansiotasoindeksiin ja niitä tarkistetaan kahden vuoden määräajoin vain, jos tulorajat nousevat. Opiskelijan omien tulojen perusteella takaisinperittäväksi määrätyn opintorahan ja asumislisän määrän korotus lasketaan 7,5 prosenttiin. Opintolainavähennyksessä ja opintolainahyvityksessä huomioon otettava lainan määrä ehdotetaan säilytettäväksi nykytasolla. Asumislisän piirissä olevat opiskelijat siirtyvät pääsääntöisesti yleisen asumistuen piiriin. Ulkomailla vuokralla asuvat opiskelijat sekä Suomessa kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa taikka Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskelevat oppilaitoksen asuntolassa asuvat opiskelijat jäisivät edelleen asumislisän piiriin. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 1 päivänä elokuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d §:n annetun lain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Esityksessä ehdotetut muutokset vähentävät momentin 29.70.55 Opintoraha ja asumislisä määrärahatarvetta vuonna 2017 yhteensä noin 46,4 miljoonaa euroa ja vuodesta 2018 lukien noin 100 miljoonaa euroa. Pitemmällä aikavälillä valtion opintotukimenojen arvioidaan vähenevän noin 112 miljoonaa euroa. Opintorahan tasojen yhtenäistäminen vähentäisi 2017 momentin 29.70.55 Opintoraha ja asumislisä määrärahan tarvetta 44,4 miljoonaa euroa ja vuonna 2018 arviolta 100 miljoonaa euroa. Kaikkiin korkeakouluopintoihin tarkoitetun tukiajan lyhentäminen kymmenellä kuukaudella vähentää opintorahan määrärahatarvetta vuonna 2017 arviolta kaksi miljoonaa euroa, vuonna 2018 arviolta 5,4 miljoonaa euroa ja vuodesta 2019 lähtien arviolta 9,2 miljoonaa euroa. Tutkintokohtaisen tukiajan lyheneminen kahdella kuukaudella vähentää opintorahamenoja vuodesta 2021 alkaen arviolta kolmella miljoonalla eurolla vaiheittain siten, että vuonna 2024 säästöä syntyy 11 miljoonaa euroa. Tukiajan lyhenemisen vuoksi harkinnanvaraisen tukiajan pidennyksen saavien määrän arvioidaan kasvavan 700 uudella opiskelijalla. Tästä aiheutuisi lisämäärärahatarvetta arviolta 2,4 miljoonaa euroa vuoteen 2023 mennessä. Muualla kuin vanhempiensa luona asuvien 18-19 -vuotiaiden muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden vanhempien tulojen huomioonottamisesta luopuminen lisäisi vuoden 2018 alusta lähtien momentin määrärahatarvetta 5 miljoonaa euroa. Opiskelijoiden siirtäminen asumistuen piiriin vähentää asumislisän määrärahatarvetta vuonna 2017 arviolta 114,5 miljoonaa euroa ja vuodesta 2018 lähtien 250 miljoonaa euroa. Opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiriin toteutetaan siten, että se on julkisen talouden näkökulmasta kustannusneutraali. Esityksestä aiheutuvat lisämenot katettaan sosiaali- ja terveysministeriön pääluokan sisältä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen