Hallituksen esitys VM/2016/124

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.10.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisesta

HE 175/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Jukka Vanhanen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530239
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö- ja lahjaverolakia sekä tuloverolakia. Perintö- ja lahjaveroasteikkoja kevennettäisiin veroasteikkojen kaikissa portaissa painottaen kevennykset ensimmäisen veroluokan lahjaveroasteikkoon yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten edistämiseksi. Kuoleman johdosta lähiomaiselle tai kuolinpesälle maksettavan vakuutuskorvauksen ja siihen verrattavan taloudellisen tuen osittainen verovapaus poistettaisiin. Puolisovähennystä ja alaikäisyysvähennystä korotettaisiin. Osakeyhtiömuotoisen yrityksen sukupolvenvaihdoshuojennuksen edellytyksiä helpotettaisiin alaikäisen perinnönsaajan osalta. Lakiin lisättäisiin säännös siitä, että eräisiin perintätoimiin ei ryhdyttäisi ennen kuin kaksi vuotta on kulunut veron ensimmäisestä eräpäivästä. Tuloverolain luovutusvoittoverotusta koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että myytäessä perintönä tai lahjana saatu maatila tao muu yritys johon on sovellettu perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta, hankintamenona pidettäisiin huojennussäännösten mukaista aliarvostettua arvoa. Laki liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2017 alusta. Perintö- ja lahjaverolakia sovellettaisiin tapauksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut lain tultua voimaan. Perintöveron perimistä koskeva säännös tulisi kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä marraskuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Asteikkomuutokset keventäisivät verotusta I veroluokan lahjoissa suhteellisesti 12 – 15 prosentilla ja I veroluokan perinnöissä 10 – 5 prosentilla. Veroperustemuutosten yhteisvaikutus tulonjakoon gini-kertoimella mitattuna olisi 0,00 prosenttiyksikköä, eli toimenpiteet eivät vaikuttaisi tuloeroihin. Suhteellinen muutos tulodesiileittäin olisi selvästi suurin ensimmäisessä tulodesiilissä ja siinä naisilla selvästi suurempi kuin miehillä. Veroperustemuutokset pienentäisivät perintö- ja lahjaveron tuottoa vuositasolla noin 40 miljoonalla eurolla. Kertymävaikutus vuonna 2017 olisi noin 25 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen