Hallituksen esitys VM/2016/125

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle metsälahjavähennystä koskevaksi lainsäädännöksi

HE 158/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Jukka Vanhanen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530239
Asia
Tuloverolakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset metsätilan sukupolvenvaihdoksen johdosta suoritettavan lahjaveron perusteella myönnettävästä metsälahjavähennyksestä. Tavoitteena on edistää metsätilojen sukupolvenvaihdoksia, kasvattaa metsätilakokoa, edistää yrittäjämäistä metsätaloutta ja lisätä puun tarjontaa. Vähennys tehtäisiin metsätalouden puhtaasta pääomatulosta. Vähennyspohjaa muodostuisi tilan metsämaan arvostamislain mukaisen verotusarvon 30 000 euroa ylittävään osaan kohdistuvan lahjaveron perusteella. Vähennyspohjaa muodostuisi kuitenkin aina metsämaan 100 hehtaaria ylittävän osan perusteella. Vähennyksen vuosikohtainen enimmäismäärä olisi 195 000 euroa ja 50 prosenttia metsätalouden puhtaasta pääomatulosta. Vähennys olisi käytettävä viimeistään viidentenätoista vuotena lahjoituksen jälkeen. Saman ajan kuluessa tapahtuva tilan vähintään kymmenen prosentin osan luovutus johtaisi tehtyjen vähennysten tuloutumiseen korotettuna. Vähennysoikeudesta aiheutuvaan valtiontukeen sovellettaisiin vähämerkityksistä tukea koskevaa komission asetusta. Verotusmenettelystä annettu lakia muutettaisiin laajentamalla metsätalouden harjoittajan muistiinpanovelvollisuus koskemaan metsälahjavähennystä vaativaa henkilöä, kun metsätaloutta harjoitetaan yhteisomistajien yhteiseen lukuun. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Lakia tuloverolain muuttamisesta sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavassa tuloverotuksessa. Oikeus metsälahjavähennykseen syntyisi, jos lahja on annettu lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen metsälahjavähennystä koskevaksi lainsäädännöksi
Vaikutukset
Vähennyksen edellytyksenä oleva metsän tuotosta riippuva raja-arvo täyttyisi vähimmillään 16 hehtaarin metsäpinta-alalla. Raja-arvon ylittäviä muiden kuin maanviljelijöiden metsätiloja on noin 65 000, pinta-alaltaan 4,4 miljoonaa hehtaaria. Vähennys alentaisi metsätalouden pääomatulosta menevää veroa enimmillään 72–81 prosentilla raja-arvoon ylittävän tilan osaan kohdistuvasta lahjaverosta. Verokannustin lisäisi edellytykset täyttävien metsätilojen luovutuksia arviolta1 400:sta 3 000:een vuodessa. Näistä huojennettuja arvioidaan olevan 1 700. Puun tarjonnan arvioidaan kasvavan 1,2–1,4 miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja lisäävän metsänomistajien kantorahatuloja 45–50 miljoonalla eurolla. Kokonaistaloudellisista vaikutuksista ei voida esittää tarkkoja määrällisiä arvioita. Työllisyysvaikutuksen puun korjuussa ja kuljetuksessa arvioidaan olevan muutama sata henkilötyövuotta. Metsätalouden pääomatulosta kertyvät verot vähenisivät vuositasolla noin 18 miljoonalla eurolla. Verokertymään muutos vaikuttaisi vuodesta 2018 alkaen. Metsätilojen lahjoitusten kasvu lisäisi aluksi lahjaverokertymää ja vähentäisi myöhemmin perintöverokertymää.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen