Hallituksen esitys TEM/2016/136

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 210/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Timo Meling, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295049084
Asia
Työttömien velvollisuutta hakea ja ottaa vastaan tarjottua työtä työttömyysetuuden menettämisen uhalla tiukennettaisiin muuttamalla työttömyysturvalakia (1290/2002). Lisäksi työttömällä olisi pääsääntöisesti velvollisuus osallistua hänelle tarjottuihin työttömyysturvalaissa määriteltyihin työllistymistä edistäviin palveluihin ja niihin verrattaviin palveluihin silloinkin, kun osallistumisesta ei ole sovittu työllistymissuunnitelmassa. Kotoutujilla olisi velvollisuus osallistua alkukartoitukseen ja opiskella kotoutumiskoulutuksessa työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä. Muita kuin työttömyysturvalakia koskevat esitykset ovat luonteeltaan teknisiä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esitettyjen muutosten arvioidaan kokonaisuutena vähentävän valtiolle ja muille tahoille aiheutuvia työttömyysturvamenoja ja parantavan työvoiman saatavuutta. Esityksen työllisyysvaikutukset riippuvat vallitsevasta työllisyystilanteesta sekä vaikeasti ennakoitavista käyttäytymisvaikutuksista, minkä vuoksi vaikutuksia ei voida arvioida euromääräisesti. Vaikutusten ei kuitenkaan arvioida olevan merkittäviä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen